bibija_365_1-min.png

 

2 Kr 13 –15


13

1 Uništenje izraelske kraljevske obitelji

U Samariji bijaše sedamdeset Ahabovih sinova. Jehu napisa pismo i posla ga u Samariju zapovjednicima grada, starješinama i skrbnicima Ahabove djece. Kazivaše u njemu: 2 »Sada, kad vam stigne ovo pismo – vi, u kojih su sinovi vašeg gospodara, koji imate kola i konje, tvrde gradove i oružje – 3 pogledajte koji je između sinova vašeg gospodara najbolji i najdostojniji, pa ga postavite na prijestolje njegova oca i borite se za dom svoga gospodara.«
4 Ali se oni veoma uplašiše i rekoše: »Eto, dva mu kralja nisu mogla odoljeti, kako ćemo mu mi odoljeti?« 5 Upravitelj dvora, zapovjednik grada, starješine i skrbnici poručiše ovo Jehuu: »Mi smo tvoje sluge, činit ćemo sve što nam budeš naredio; kraljem proglašavati nećemo nikoga. Čini što misliš da je dobro.«
6 Jehu im napisa drugo pismo i u njemu reče: »Ako ste za mene i želite me slušati, uzmite glave ljudi, sinova svoga gospodara, i potražite me sutra u ovo doba u Jizreelu.« Sedamdeset je naime kraljevih sinova bilo kod uglednih građana koji su ih odgajali. 7 I kad im je stiglo ovo pismo, uzeli su kraljeve sinove i pobili ih svih sedamdeset. Njihove su glave metnuli u košare i poslali su ih njemu u Jizreel.
8 Glasnik dođe i javi mu: »Donijeli su glave kraljevih sinova.« On reče: »Stavite ih do sutra kod ulaznih vrata, u dvije hrpe.« 9 Ujutro iziđe, stade i reče svomu narodu: »Vi ste pravedni! Ja sam se urotio protiv svoga gospodara i ja sam ga ubio, ali tko pobi sve ove? 10 Znajte, dakle, da nije izostala nijedna riječ koju reče Jahve o obitelji Ahabovoj; nego je Jahve izvršio sve što je rekao preko sluge svoga Ilije.« 11 I Jehu pobi sve koji su u Jizreelu ostali iz kuće Ahabove, sve velikaše njegove, pouzdanike i svećenike njegove. Nije poštedio nikoga.

12 Pokolj Ahazjine braće

Potom usta Jehu i pođe u Samariju. Kad je bio na cesti kod Bet Ekeda pastirskoga, 13 nađe braću judejskog kralja Ahazje te ih upita: »Tko ste?« Oni mu odgovoriše: »Mi smo braća Ahazjina, a silazimo da pozdravimo sinove kraljeve i sinove kraljičine.« 14 Tada zapovjedi: »Pohvatajte ih žive!« I žive ih pohvataše i pobiše ih na studencu kod Bet Ekeda, njih četrdeset i dvojicu. Nije ostavio ni jednoga od njih.

15 Jehu i Jonadab

Otišavši odatle, nađe Jonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio ususret. On ga pozdravi i reče mu: »Je li tvoje srce iskreno prema mome, kao što je moje prema tvome srcu?« Jonadab odgovori: »Jest.« – »Ako je tako, daj mi ruku.« Jonadab mu pruži ruku i Jehu ga posadi kraj sebe na kola. 16 I reče mu: »Hodi sa mnom, divit ćeš se mojoj revnosti za Jahvu.« I odvede ga na svojim kolima. 17 Ušao je u Samariju i poubijao sve preživjele iz obitelji Ahabove u Samariji. Sve ih je iskorijenio po riječi koju Jahve bijaše rekao Iliji.
18 Pokolj Baalovih vjernika i rušenje njegova hramaJehu je sakupio sav narod i rekao mu: »Ahab je malo poštivao Baala; Jehu će ga više poštivati. 19 Sada mi pozovite sve proroke Baalove, sve njegove sluge i sve njegove svećenike, neka ni jedan ne izostane, jer ću žrtvovati veliku žrtvu Baalu. Tko izostane, izgubit će život.« Jehu je radio lukavo, da bi uništio Baalove vjernike. 20 Jehu reče: »Sazovite svečani zbor Baalu.« I sazvaše ga.
21 Jehu je nato poslao glasnike po svem Izraelu i došli su svi Baalovi vjernici: nije bilo ni jednoga da bi izostao. Skupili su se u Baalov hram, koji se ispunio od jednoga zida do drugoga. 22 Jehu reče čuvaru haljina: »Iznesi haljine svim Baalovim vjernicima.« I iznese im haljine. 23 Jehu uđe u hram Baalov s Jonadabom, sinom Rekabovim, i reče Baalovim vjernicima: »Provjerite dobro da nema ovdje među vama Jahvina sluge, nego samih Baalovih vjernika.« 24 I pođe žrtvovati klanice i paljenice.
Ali je Jehu postavio vani osamdeset svojih ljudi i rekao im: »Ako koji od vas pusti da utekne i jedan od ovih ljudi što ih predajem u vaše ruke, svojim će životom platiti njegov život.« 25 Kad je Jehu završio prinos paljenice, naredi tjelesnoj straži i dvoranima: »Uđite, pobijte ih! Nitko neka ne iziđe!« Tjelesna straža i dvorani uđoše, pobiše ih oštricom mača i prodriješe sve do svetišta Baalova hrama. 26 Iznesoše Baalov lik iz hrama i spališe ga. 27 Raskopaše žrtvenik Baalov, srušiše i hram Baalov i pretvoriše ga u jame za nečist, koje su ostale do danas.

28 Kraljevanje Jehuovo u Izraelu

Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela. 29 Ali se Jehu nije okrenuo od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, kojima je zavodio Izraela, od zlatnih telaca u Betelu i Danu. 30 Jahve je rekao Jehuu: »Zato što si dobro izvršio ono što mi je po volji i što si učinio sve što sam nosio u srcu protiv kuće Ahabove, tvoji će sinovi sve do četvrtoga koljena sjediti na prijestolju Izraelovu.« 31 Ali Jehu nije vjerno i svim srcem svojim slijedio zakon Jahve, Boga Izraelova. Nije se odvratio od grijeha kojima je Jeroboam zavodio Izraela.
32 U ono je vrijeme Jahve počeo krnjiti zemlju izraelsku, i Hazael se tukao s Izraelcima na svom području, 33 od Jordana prema sunčevu izlasku, u svoj zemlji Gileadu, u zemlji Gadovoj, Rubenovoj i Manašeovoj, sve od Aroera na obali Arnona do Gileada i Bašana. 34 Ostala povijest Jehuova, sve što je učinio, sva njegova djela, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih? 35 Počinuo je kraj svojih otaca i pokopaše ga u Samariji. Joahaz, sin njegov, zakralji se mjesto njega. 36 Jehu je vladao u Samariji nad Izraelom dvadeset i osam godina.

 

14

1 Joahazovo kraljevanje u Izraelu

Dvadeset i treće godine kraljevanja judejskog kralja Joaša, sina Ahazjina, postade Joahaz, sin Jehuov, izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je sedamnaest godina. 2 On je činio što je zlo u očima Jahvinim i poveo se za grijesima Jeroboama, sina Nebatova, koji je zavodio Izraela. Od njih nije odstupao.
3 Tada Jahve uskipje gnjevom na Izraela i predade ga u ruke aramejskog kralja Hazaela i u ruke Ben-Hadada, sina Hazaelova, za sve ono vrijeme. 4 Ali je Joahaz ublažio lice Jahvino i Jahve ga je uslišio, jer je vidio nevolju koju je aramejski kralj nanosio Izraelu. 5 Jahve je dao Izraelu izbavitelja koji ga je izbavio od ruke aramejske te su Izraelci živjeli u svojim šatorima kao i prije. 6 Ali nisu odstupali od grijeha kojim Jeroboam bijaše zaveo Izraela: ustrajali su u njemu, pa i ašere ostadoše u Samariji. 7 Jahve je ostavio Joahazu samo pedeset konjanika kao vojsku, deset bojnih kola i deset tisuća pješaka; kralj aramejski bijaše ih uništio i zgazio ih kao prah u vršidbi.
8 Ostala povijest Joahazova, sve što je učinio i poduzimao, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih? 9 Joahaz je počinuo sa svojim ocima i bî pokopan u Samariji, a njegov sin Joaš zakralji se mjesto njega.

10 Joaševo kraljevanje u Izraelu

Trideset i sedme godine kraljevanja judejskoga kralja Joaša postade Joaš, sin Joahazov, izraelskim kraljem u Samariji; kraljevao je šesnaest godina. 11 Činio je što je zlo u očima Jahvinim. Nije odstupao od grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela. Za njim se poveo.
12 Ostala povijest Joaševa, sve što je učinio, junaštva njegova, kako je ratovao s Amasjom, judejskim kraljem, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih? 13 Joaš je počinuo sa svojim ocima, a Jeroboam se popeo na njegovo prijestolje. Joaša pokopaše u Samariji uz izraelske kraljeve.

14 Smrt Elizejeva

Kad se Elizej razbolio od bolesti od koje mu valjade umrijeti, dođe mu izraelski kralj Joaš, rasplaka se nad njim i reče mu: »Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!« 15 Elizej mu reče: »Uzmi lûk i strijele.« I on dohvati lûk i strijele. 16 Elizej će tada kralju: »Nategni lûk!« I on ga nateže. Elizej stavi ruke na ruke kraljeve, 17 zatim reče: »Otvori prozor prema istoku.« I on ga otvori, a nato će Elizej: »Odapni!« I on odape, a Elizej reče: »Pobjedonosna strijela Jahvina! Pobjednička strijela nad Aramejcima! Do nogu ćeš potući Aramejce kod Afeka.« 18 I nastavi: »Uzmi strijele!« On ih uze. Elizej tada reče kralju: »Udri o zemlju!« On udari tri puta i stade. 19 Tada se rasrdi na njega Božji čovjek i reče: »Pet ili šest puta trebalo je da udariš! Tada bi potpuno potukao Aramejce; ovako ćeš ih pobijediti samo tri puta.«
20 Elizej zatim umrije i pokopaše ga. A pljačkaške čete Moabaca napadale zemlju svake godine. 21 Dogodilo se te su neki, sahranjujući čovjeka, opazili razbojnike: baciše mtrvaca u grob Elizejev i odoše. Mrtvac, dotakavši se Elizejevih kostiju, oživje i stade na noge.

22 Pobjeda nad Aramejcima

Aramejski kralj Hazael ugnjetavaše Izraelce svega vijeka Joahazova. 23 Ali im se Jahve smilova i ražali se nad njima. Pogleda na njih zbog svoga saveza koji je sklopio s Abrahamom, Izakom i Jakovom. Nije ih htio uništiti i nije ih odbacio daleko od svoga lica do danas. 24 Hazael, aramejski kralj, umrije, a njegov sin Ben-Hadad zavlada namjesto njega. 25 Tada Joaš, sin Joahazov, opet uze iz ruke Ben-Hadada, sina Hazaelova, gradove koje Hazael u ratu bijaše oteo njegovu ocu Joahazu. Joaš ga je tri puta potukao i vratio gradove Izraelove.

15

1 VII. DVA KRALJEVSTVA DO ZAUZIMANJA SAMARIJE

Amasjino kraljevanje u Judeji

Druge godine kraljevanja Joaša, sina Joahazova, nad Izraelom, postade judejskim kraljem Amasja, sin Joašev. 2 Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Joadana i bila je iz Jeruzalema. 3 Činio je što je pravo u Jahvinim očima, ali ne sasvim kao praotac njegov David. U svemu je slijedio Joaša, svoga oca. 4 Ali uzvišica nije razrušio i narod je svejednako prinosio žrtve i kâd na uzvišicama.
5 Kad je učvrstio kraljevstvo, smaknuo je one časnike koji su mu ubili oca. 6 Ali nije pogubio sinova onih ubojica, prema onome što je napisano u Knjizi Zakona Mojsijeva, gdje Jahve zapovijeda: »Neka se očevi ne pogubljuju za sinove ni sinovi za očeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh.« 7 On je potukao Edomce u Slanoj dolini, deset tisuća njih, i u bitci je zauzeo Selu; dao joj je ime Jokteel, koje nosi do današnjega dana.
8 Tada Amasja posla glasnike izraelskom kralju Joašu, sinu Jehuova sina Joahaza, i poruči mu: »Dođi da se ogledamo!« 9 A izraelski kralj Joaš odvrati judejskom kralju Amasji: »Libanonski je trn jedanput poslao glasnike k libanonskom cedru: ‘Daj kćer mome sinu za ženu’, ali su divlje zvijeri libanonske prošle i trn izgazile. 10 Potukao si Edomce, pa ti se srce uzobijestilo i tražiš slavu! Radije ostani kod kuće. Zašto izazivaš zlo i hoćeš da propadneš ti i svi Judejci s tobom?«
11 Ali Amasja ne posluša. Izađe izraelski kralj Joaš te se ogledaše u boju on i judejski kralj Amasja u Bet Šemešu u Judeji. 12 Izraelci poraziše Judejce i oni pobjegoše svaki pod svoj šator.
13 Izraelski kralj Joaš uhvati u Bet Šemešu judejskoga kralja Amasju, sina Joaševa, sina Ahazjina, i odvede ga u Jeruzalem. Tada sruši jeruzalemski zid od Efrajimovih vrata do Ugaonih vrata, u dužini od četiri stotine lakata. 14 Uzevši sve zlato, srebro i posuđe što se nalazilo u domu Jahvinu i u riznici kraljevskog dvora, povrh toga i taoce, vrati se u Samariju.
15 Ostala povijest Joaševa, sve što je činio i poduzimao i kako je ratovao s Amasjom, judejskim kraljem, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva? 16 Joaš je počinuo sa svojim ocima i pokopan je u Samariji uz kraljeve izraelske. Sin njegov Jeroboam zakralji se mjesto njega.
17 Amasja, sin Joašev, judejski kralj, živio je još petnaest godina poslije smrti izraelskog kralja Joaša, sina Joahazova. 18 A ostala povijest Amasjina zar nije zapisana u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? 19 Protiv njega je skovana urota u Jeruzalemu. Iako je on pobjegao u Lakiš, poslaše za njim u Lakiš ljude koji ga ondje ubiše. 20 Odande su ga prenijeli na konjima i sahranili u Jeruzalemu kraj njegovih otaca, u Davidovu gradu. 21 Tada sav judejski narod uze Azarju, komu bijaše šesnaest godina, i zakralji ga namjesto njegova oca Amasje.
22 On opet sagradi Elat povrativši ga Judeji, pošto je kralj počinuo kod svojih otaca.


23 Kraljevanje Jeroboama II. u Izraelu

Petnaeste godine kraljevanja judejskog kralja Amasje, sina Joaševa, postade izraelskim kraljem u Samariji Jeroboam, sin Joašev. On je kraljevao četrdeset i jednu godinu. 24 Činio je što je zlo u očima Jahvinim, nije se ostavio nijednoga grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.
25 On je dobio natrag izraelsko područje od ulaza u Hamat do Mrtvoga mora, prema riječi koju je Jahve, Bog Izraelov, rekao preko sluge svoga Jone, sina Amitajeva, proroka iz Gat Hahefera. 26 Jer je Jahve vidio ljutu nevolju Izraelovu da više nema ni slobodnih ni robova i nikoga da pomogne Izraelu. 27 Ali Jahve nije odlučio izbrisati ispod neba ime Izraelovo: spasio ga je rukom Jeroboama, sina Joaševa.
28 Ostala povijest Jeroboamova, sve što je učinio i sve što je poduzimao, kako je ratovao i kako je vratio Damask Judi i Izraelu, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih? 29 Jeroboam je počinuo sa svojim ocima. Pokopali su ga u Samariji uz kraljeve izraelske, a njegov sin Zaharija zakralji se mjesto njega.


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:40 Glazba
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 Odgoj za ideale - emisija zagrebačkih bogoslova - tema: Marijini novi suradnici; gosti: Jurica Klanfar, bogoslov V. godine i Martin Radić, bogoslov IV. godine; ur. i vod.: Mate Galić, bogoslov V. godine
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva svetoj Katarini Aleksandrijskoj

Molitva svetoj Katarini Aleksandrijskoj Slavna sveta Katarino, djevice i mučenice, pomozi mi nasljedovati tvoju ljubav i čistoću. Daj mi snage i hrabrosti...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Studeni 2023
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.