bibija_365_1-min.png

 Post 25-27


25

1 Keturini sinovi

Abraham je sebi uzeo još jednu ženu; zvala se Ketura. 2 Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. 3 A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci. 4 Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini.

5 Smrt Abrahamova

Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka; 6 a sinovima od svojih suložnica dade Abraham samo darove i još ih za svoga života razašalje po istoku – daleko od svog sina Izaka – u istočni kraj. 7 Ovo je duljina Abrahamova života što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina. 8 Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi – star i pun godina – te bi pridružen svojim precima. 9 Njegovi sinovi, Izak i Jišmael, sahrane ga u špilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri: 10 to je poljana što ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara. 11 Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je živio blizu Beer Lahaj Roja.

12 Potomci Jišmaelovi

Ovo je povijest Abrahamova sina Jišmaela, koga je Abrahamu rodila Sarina sluškinja, Egipćanka Hagara. 13 A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom rođenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mišma, Duma, Masa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
16 To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena. 17 A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. 18 Potomstvo mu se naselilo od Havile do Šura, koji je na istok Egiptu idući prema Ašuru. Nastaniše se nasuprot svojoj braći.

19 3. POVIJEST JAKOVLJEVA

Rođenje i mladost Ezava i Jakova

Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama. 20 Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.
21 Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zače. 22 No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: »Ako je tako, zašto ću živjeti!« Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom. 23 I Jahve joj reče: »Dva su svijeta u utrobi tvojoj;
dva će se naroda iz tvog krila odijeliti.
Narod će nad narodom gospodovati,
stariji će služiti mlađemu.«
24 Došlo vrijeme da rodi, kad gle – blizanci u njezinoj utrobi. 25 Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrtač. Stoga mu nadjenuše ime Ezav. 26 Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni rođeni.
27 Kad su dječaci odrasli, Ezav postane vješt lovac, čovjek pustare. Jakov je bio čovjek krotak i boravio je u šatorima. 28 Izaku je Ezav bio draži jer je volio divljač, a Rebeka je više voljela Jakova.
29 Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan. 30 Reče Ezav Jakovu: »Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio.« Stoga mu je ime Edom. 31 A Jakov odgovori: »Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!« 32 Ezav reče: »Evo me skoro na smrti; što će mi prvorodstvo!« 33 Jakov nastavi: »Prije mi se zakuni!« On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. 34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i čorbe od sočivice. Jeo je i pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.

 

 
26

1 Izak u Geraru i Beer Šebi

U zemlji zavlada glad, različita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru. 2 Jahve mu se ukaza i reče: »Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji koju ću ti označiti. 3 U ovoj se zemlji nastani, ja ću s tobom biti i blagoslivljati te; tebi i tvome potomstvu dat ću sve ove krajeve, da izvršim zakletvu kojom sam se zakleo tvome ocu Abrahamu. 4 Tvoje ću potomstvo umnožiti kao zvijezde na nebesima i tvome ću potomstvu predati sve ove krajeve, tako da će se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje; 5 a to zato što je Abraham slušao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima, mojim zakonima i odredbama!«
6 Tako Izak ostane u Geraru. 7 Kad su ga mještani pitali o njegovoj ženi, reče: »Ona mi je sestra.« Bojao se reći: »Ona mi je žena«, misleći: »Mještani bi me mogli ubiti zbog Rebeke jer je lijepa.« 8 Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku. 9 Nato Abimelek pozove Izaka te reče: »Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reći da ti je sestra?« Izak mu odgovori: »Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti.« 10 Abimelek reče: »Zašto si nam to učinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom ženom. Tako bi na nas svalio krivnju.« 11 Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: »Tko se god dotakne ovog čovjeka i njegove žene, glavu će izgubiti.«
12 Izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruko. Jahve ga blagoslivljao 13 te je čovjek bivao sve bogatiji, dok nije postao vrlo bogat. 14 Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinčad, tako da su mu Filistejci zavidjeli. 15 Zato Filistejci zasuše sve bunare što su ih sluge njegova oca bile iskopale – u vrijeme njegova oca Abrahama – i napuniše ih zemljom. 16 Onda Abimelek reče Izaku: »Idi od nas jer si postao mnogo moćniji od nas!«
17 Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. 18 Izak opet iskopa bunare za vodu što su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama, a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac. 19 Ali kad su Izakove sluge, dok su u dolini kopale, ondje našle bunar sa živom vodom, 20 pastiri iz Gerara posvade se s Izakovim pastirima govoreći: »Naša je voda!« Bunaru je dao ime Esek, jer su se oni s njim svadili. 21 A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svađali, nazva ga imenom Sitna. 22 Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svađali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumači: »Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo.«
23 Odande se popne u Beer Šebu. 24 Iste mu se noći ukaže Jahve i reče: »Ja sam Bog oca tvoga Abrahama.
Ne boj se, ja sam s tobom!
Blagoslovit ću te, potomke ti umnožit’,
zbog Abrahama, sluge svojega.«
25 Izak tu podigne žrtvenik i zazove Jahvu po imenu; postavi ondje svoj šator, a njegove sluge počnu kopati bunar.
26 Uto mu dođe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske. 27 Izak ih upita: »Zašto ste došli k meni kad me mrzite i kad ste me otjerali od sebe?« 28 Oni odgovore: »Jasno vidimo da je Jahve s tobom. Stoga pomislismo: neka zakletva bude veza između nas i tebe. Daj da s tobom sklopimo savez: 29 ti nama nećeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom.« 30 On im priredi gozbu te su jeli i pili.
31 Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru. 32 Toga istog dana dođu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: »Našli smo vodu.« 33 On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas – Beer Šeba.
34 Kad je Ezavu bilo četrdeset godina, uzme za ženu Juditu, kćer Hetita Beerija, i Basematu, kćer Hetita Elona.
35 One postadoše izvor ogorčenja Izaku i Rebeki.

 

 
27

1 Jakov prijevarom dobiva očev blagoslov

Ostarje Izak, vid mu se očinji gasio. Zato zovne svoga starijeg sina Ezava i reče mu: »Sine!« On mu odgovori: »Evo me!« 2 A on nastavi: »Vidiš, ostario sam, a ne znam dana svoje smrti. 3 Zato uzmi svoju opremu, svoj tobolac i lûk, pa idi u pustaru i ulovi mi divljači. 4 Onda mi pripremi ukusan obrok, kako volim, te mi ga donesi da blagujem, pa da te mognem blagosloviti prije nego umrem.«
5 Rebeka je slušala dok je Izak govorio svome sinu Ezavu, i kad je Ezav otišao u pustaru da ulovi divljači svome ocu, 6 Rebeka reče svome sinu Jakovu: »Upravo sam čula kako tvoj otac govori tvome bratu Ezavu: 7 ‘Donesi mi divljači te mi priredi ukusan obrok da blagujem pa da te pred licem Jahvinim blagoslovim prije nego umrem.’ 8 A sad, sine moj, poslušaj me i učini kako ti naredim. 9 Otiđi k stadu i odande mi donesi dva lijepa kozleta, a ja ću od njih prirediti ukusan obrok tvome ocu, kako on voli. 10 Onda ti donesi svome ocu da jede te tebe mogne blagosloviti prije nego umre.« 11 Ali Jakov odgovori svojoj majci Rebeki: »E, ali moj je brat Ezav runjav, a ja sam bez dlaka! 12 Možda me se moj otac dotakne te ću u njegovim očima ispasti varalicom i na se svaliti prokletstvo, a ne blagoslov.« 13 Ali njegova mu majka odgovori: »Sine moj, tvoje prokletstvo neka padne na mene! Samo ti mene poslušaj, otiđi i donesi!«
14 Ode on, nađe i donese svojoj majci, a njegova majka priredi ukusan obrok, kako je njegov otac volio. 15 Potom Rebeka uzme najljepše odijelo svoga starijeg sina Ezava što je u kući imala, pa u nj odjene svoga mlađeg sina Jakova. 16 U kožu kozleta zamota mu ruke i goli dio vrata. 17 Stavi zatim ukusan obrok i kruh što ga je pripravila na ruke svoga sina Jakova.
18 Ode on k ocu i reče: »Oče!« On odgovori: »Evo me. Koji si ti moj sin?« 19 A Jakov odgovori svome ocu: »Ja sam Ezav, tvoj prvorođenac; učinio sam kako si mi rekao. Sad ustaj, sjedi pa jedi moje lovine, da me onda mogneš blagosloviti.« 20 Izak upita svoga sina: »Kako si tako brzo uspio, sine moj?« On odgovori: »Jer mi je Jahve, Bog tvoj, bio milostiv.« 21 Potom Izak reče Jakovu: »Primakni se, sine moj, da opipam jesi li ti zbilja moj sin Ezav ili nisi.« 22 Jakov se primakne k svome ocu Izaku, koji ga opipa i reče: »Glas je Jakovljev, ali su ruke Ezavove.« 23 Nije ga prepoznao jer su mu ruke bile runjave kao i ruke njegova brata Ezava. Kad ga je htio blagosloviti, 24 upita još jednom: »Jesi li ti zaista moj sin Ezav?« Odgovori on: »Jesam.« 25 Potom reče Izak: »Stavi preda me da blagujem lovine svoga sina pa da te blagoslovi duša moja.« Jakov ga posluži pa je jeo. Zatim mu donese i vina, pa je pio. 26 Poslije toga reče mu njegov otac Izak: »Primakni se, sine moj, i poljubi me!« 27 Kad se primače i poljubi ga, Izak osjeti miris njegove odjeće pa ga blagoslovi: »Gle, miris sina mog
nalik je mirisu polja
koje Jahve blagoslovi.
28 Neka ti Bog daje
rosu s neba i rodnost zemlje:
izobilje žita i mladoga vina.
29 Narodi ti služili,
plemena ti se klanjala!
Braćom svojom gospodari,
nek sinci majke tvoje pred tobom padaju!
Proklet bio tko tebe proklinje;
blagoslovljen tko te blagoslivlje!«
30 Tek što se Jakov udaljio od svoga oca Izaka – pošto je Izak podijelio blagoslov Jakovu – njegov brat Ezav dođe iz lova. 31 I on priredi ukusan obrok i donese ga svome ocu. I reče svome ocu: »Ustani, oče moj, i blaguj od lovine svoga sina da me onda mogneš blagosloviti!« 32 A njegov ga otac Izak zapita: »Tko si ti?« On odgovori: »Ja sam tvoj prvorođenac Ezav!« 33 Izak se silno prepadne: »Pa tko je onda bio onaj što je divljači ulovio i meni već donio? Blagovao sam je prije nego si ti došao; onoga sam blagoslovio i blagoslovljen će ostati.« 34 Kad je Ezav čuo riječi svoga oca, kriknu glasno i gorko zaplaka pa reče svome ocu: »I mene blagoslovi, oče!« 35 A on odvrati: »Brat tvoj dođe na prijevaru i odnese tvoj blagoslov.« 36 »Zato valjda što mu je ime Jakov, dvaput me već prevario«, reče Ezav. »Oduzeo mi prvorodstvo, a sad mi evo oduze i blagoslov.« Onda doda: »Zar za me nisi sačuvao nikakva blagoslova?« 37 Izak odgovori Ezavu: »Njega sam već postavio za tvoga gospodara; njemu sam svu njegovu braću predao za sluge; žitom sam ga i vinom opskrbio. A što sad za te mogu učiniti, sine moj?« 38 Ezav odgovori svome ocu: »Zar ti, oče, raspolažeš samo jednim blagoslovom? Blagoslovi i mene, oče moj!« Ezav jecaše na sav glas. 39 Tada otac njegov Izak progovori i reče: »Daleko od plodna tla dom tvoj će biti,
daleko od rose s neba.
40 Od mača svoga ćeš živjeti,
brata svoga ćeš služiti.
Ali jednom, kada se pobuniš,
jaram ćeš njegov stresti sa svog vrata.«
41 Ezav zamrzi Jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reče u sebi: »Čim dođu dani žalosti za mojim ocem, ubit ću ja svoga brata Jakova.« 42 Kada su Rebeki javili te riječi što ih je izrekao njezin stariji sin Ezav, zovne ona svoga mlađeg sina Jakova te mu reče: »Pazi! Brat ti se Ezav nosi mišlju kako će te ubiti. 43 Ali ti, sine moj, poslušaj mene: odmah bježi mome bratu Labanu u Haran. 44 Ostani kod njega neko vrijeme, dok bijes brata tvoga na te ne jenja, 45 dok se srdžba brata tvoga ne odvrati od tebe te on zaboravi što si mu učinio. Ja ću onda po te poslati i odande te dovesti. Zašto da vas obojicu izgubim u jedan dan?«

46 Jakov ide Labanu

Potom Rebeka reče Izaku: »Moj mi je život dosadio zbog ovih žena Hetitkinja. Ako se i Jakov oženi kojom kao što su ove urođenice, Hetitkinjom, što će mi onda život!«

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjega milosrđa
15:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.