bibija_365_1-min.png

 

 1 Ljet 19-22


23

1Rodovi i službe levita

Ostarjevši i nauživši se danâ, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom. 2Potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite.
3On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuća. 4 Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvina doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca, 5 četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu. 6 David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
7 Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej. 8 Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica. 9 Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji. 10 Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su četvorica Šimejevi sinovi. 11 Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.
12 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, četvorica. 13 Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio određen da posvećuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka. 14 Mojsije je bio Božji čovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme. 15 Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer. 16 Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel. 17 Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili. 18 Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit. 19 Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekamam. 20 Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.
21 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš. 22 Eleazar je umro nemajući sinova, nego samo kćeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi rođaci, Kiševi sinovi. 23 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.
24 To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina doma u dobi od dvadeset godina naviše.
25 David je rekao: »Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet će u Jeruzalemu zauvijek. 26 Zato ni leviti neće više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu.« 27 Po posljednjim Davidovim riječima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše. 28 Bili su određeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu domu, u predvorjima i u dvoranama, da čiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina doma, 29 oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolača pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu; 30 da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i večerom. 31 A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlađaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu. 32 I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u svetištu i službu za svoju braću, Aronove sinove, u službi oko Jahvina doma.
 

24 

1 Svećenički redoviAronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar. 3 David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi. 4 Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara. 5 Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova. 6 Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.
7 Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju, 8 treći na Harima, četvrti na Seorima, 9 peti na Malkiju, šesti na Mijamina, 10 sedmi na Hakosa, osmi na Abiju, 11 deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju, 12 jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima, 13 trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba, 14 petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera, 15 sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa, 16 devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela, 17 dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula, 18 dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.
19 To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
20 Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja; 21 od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija; 22 od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat. 23 Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman. 24 Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir; 25 Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija; 26 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina. 27 Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri; 28 po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece; 29 po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel. 30 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot.
To su bili levitski sinovi po svojim porodicama. 31 I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.

25

1 3. PRIPREME ZA GRADNJU HRAMA

Prebrojavanje naroda
Tada Satan ustade na Izraela i potače Davida da izbroji Izraelce. 2 Kralj reče Joabu i narodnim knezovima: »Idite, izbrojte Izraelce od Beer Šebe pa do Dana, onda se vratite i kažite mi koliko ih je na broju.« 3 Joab reče: »Neka Jahve dade svome narodu još sto puta ovoliko koliko ga je sada! Nisu li, moj gospodaru kralju, svi oni sluge mome gospodaru? Zašto traži to moj gospodar? Zašto da bude na krivicu Izraelu?«
4 Ali kraljeva riječ bijaše jača od Joabove. Tako je Joab otišao i počeo obilaziti sav Izrael, a onda se, najposlije, vrati u Jeruzalem. 5 Joab dade Davidu popis naroda; Izraelaca bijaše milijun i sto tisuća ljudi vičnih maču, a Judejaca četiri stotine i sedamdeset tisuća vičnih maču. 6 Ali nije pobrojio među njima ni Levijeva ni Benjaminova plemena, jer je Joabu bila odvratna kraljeva zapovijed.
Božja kazna i oproštenje
Bilo je to mrsko i u Božjim očima, pa Bog udari Izraela. 8 David reče Bogu: »Veoma sam sagriješio što sam to učinio. Ali oprosti krivicu svome sluzi jer sam vrlo ludo radio!« Jahve reče Davidovu vidiocu Gadu: 10 »Idi i kaži Davidu: Ovako veli Jahve: ‘Troje stavljam preda te; izaberi sebi jedno od toga da ti učinim!’«
11 Došavši k Davidu, Gad mu reče: »Ovako veli Jahve: ‘Biraj sebi 12 ili glad za tri godine, ili da tri mjeseca bježiš pred neprijateljima i mač tvojih neprijatelja da te stiže, ili da tri dana Jahvin mač i kuga bude na zemlji i Jahvin anđeo da ubija po svim izraelskim krajevima.’ Sada promisli i gledaj što da odgovorim onome koji me poslao!«
13 David reče Gadu: »Na velikoj sam muci! Ah, neka padnem u Jahvine ruke, jer je veliko njegovo milosrđe, a u ljudske ruke da ne zapadnem!«
14 Tako je Jahve poslao kugu na Izraela te pomrije sedamdeset tisuća Izraelaca. 15 Bog je poslao anđela na Jeruzalem da ga istrebljuje; a kad je počeo istrebljivati, pogledao je Jahve i sažalilo mu se zbog zla, pa je rekao anđelu zatorniku: »Dosta je sada, spusti ruku!«
Jahvin je anđeo stajao kraj gumna Jebusejca Ornana. 16 David, podigavši oči, vidje Jahvina anđela kako stoji između zemlje i neba držeći u ruci isukan mač koji je podigao na Jeruzalem, i on pade ničice sa starješinama obučenim u kostrijet. 17 David reče Bogu: »Nisam li ja zapovjedio da se izbroji narod? Ja sam, dakle, onaj koji sam sagriješio i grdno zlo načinio, a što učiniše te ovce? Jahve, Bože moj, neka tvoja ruka dođe na me i na moju obitelj, a ne na taj narod da ga pomori!«18 
Žrtvenik na Ornanovu gumnu
Tada Jahvin anđeo reče Gadu da kaže Davidu neka uziđe i neka podigne žrtvenik Jahvi na gumnu Jebusejca Ornana. 19 David je otišao po riječi koju mu je Gad rekao u Jahvino ime. 20 A Ornan, okrenuvši se, opazi anđela, a njegova se četiri sina sakriše. Ornan je vrhao pšenicu. 21 Uto dođe David do Ornana, a on, pogledavši i opazivši Davida, dođe s gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje. 22 Tada David reče Ornanu: »Daj mi to gumno da sagradim na njemu žrtvenik Jahvi; za potpunu cijenu daj mi ga da bi prestao pomor u narodu!« 23 Ornan odgovori Davidu: »Neka ga uzme i neka čini moj gospodar kralj što je dobro u njegovim očima; evo, dajem ti goveda za paljenice, i mlatilice za drva, i pšenicu za prinosnicu; sve ti to poklanjam.«
24 Kralj David reče Ornanu: »Ne, nego hoću da kupim u tebe i da platim, jer neću da prinosim Jahvi što je tvoje, da prinosim paljenice koje su mi poklonjene.«
25 I David dade Ornanu za ono mjesto šest stotina zlatnih šekela na mjeru. 26 Tada sagradi ondje žrtvenik Jahvi i prinese paljenice i pričesnice; a kad je prizvao Jahvu, on ga usliša spustivši oganj s neba na žrtvenik za paljenice. 27 Jahve zapovjedi anđelu da vrati mač u korice. 28 U ono vrijeme, vidjevši da ga je Jahve uslišio na gumnu Jebusejca Ornana, David poče prinositi žrtve ondje. 29 Jahvino prebivalište, koje je napravio Mojsije u pustinji, i žrtvenik za paljenice bio je u to vrijeme na uzvisini u Gibeonu. 30 David nije mogao ići k njemu da traži Boga jer ga je bio spopao strah od mača Jahvina anđela.

 
25
1 Pjevači

David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
3 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri. 6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem domu, po kraljevoj uredbi. 7 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 8 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik. 9 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa; drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest; 10 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 11 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 13 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 15 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 17 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 19 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 20 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 21 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 23 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 24 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 30 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 31 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 "ZVUCI SRCA" - KONCERT UŽIVO; poslušajte zbor mladih "Izvor" iz župe sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Riječ Gospodnja - homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue

Na Veliku subotu u 18:30 h i u nedjelju u 9:00 hu našem je programu Riječ Gospodnja – homilija apostolskog nuncija mons. Giorgia Lingue. Čitanja: Dj...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.