bibija_365_1-min.png

 

 Jer 46-49


46

1 V. PROROČANSTVA PROTIV NARODA (nastavak)

2. ODLOMCI IZ PROROČANSTAVA

Proročanstvo protiv Egipta –
Poraz kod Karkemiša

Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji protiv naroda.
2 Još o Egiptu.
Protiv vojske faraona Neka, kralja egipatskoga, što bijaše kod rijeke Eufrata, u Karkemišu, i kralj Nabukodonozor ga potuče, četvrte godine Jojakima, sina Jošijina, kralja judejskoga.
3 »Pripremite štitove i oklope!
Naprijed, u boj!
4 Upregnite konje!
Na kola, vozači!
Postavite se pod kacigama!
Naperite koplja!
Navucite oklope!
5 Što vidim?
Zaprepašteni, uzmiču?
Junaci njihovi, poraženi, u bijeg udariše
glavom bez obzira!
Užas odasvud« – riječ je Jahvina.
6 »Ni najbrži ne umače,
ni najhrabriji ne uteče!
Na sjeveru, na obali Eufrata,
posrću i padaju.

7 Tko se to diže poput Nila,
čije vode šume, k’o brzaci nabujaše?
8 To Egipat se diže poput Nila,
k’o brzaci vode mu nabujaše.
I govori: dići ću se, poplaviti zemlju,
opustošiti gradove i pučanstvo!

9 Konji, naprijed!
Poletite, kola bojna!
Navalite, ratnici!
Kušiti, Putijci, štitom zaštićeni,
i Ludijci, što lukom strijeljate!
10 Ovo je dan Jahve nad vojskama –
dan osvete da se dušmanima svojim osveti:
mač će se nažderati, nasititi,
glad utoliti krvlju njihovom!
Jer Gospod, Jahve nad vojskama, ima žrtveno klanje
u sjevernoj zemlji uz obalu Eufrata.
11 Popni se na Gilead, balzama potraži,
djevice, kćeri egipatska!
Uzalud lijekovi mnogi:
nema tebi ozdravljenja!
12 Narodi čuše za tvoju sramotu,
vapaji tvoji napuniše zemlju.
Jer se junak o junaka spotiče
i obojica padaju.«

13 Pohod na Egipat

Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji kad Nabukodonozor, kralj babilonski, dođe da udari na zemlju egipatsku.
14 Navijestite Egiptu,
objavite u Migdolu,
obznanite u Memfisu:
»Svrstaj se! Spremi se!
Jer mač već ždere sve oko tebe!
15 Što? Zar Apis pobježe?
Tvoj se Bik ne odhrva?«
Da, Jahve ga obori!
16 On učini te mnogi posrnuše,
popadaše jedan na drugoga.
I gle, govore:
»Na noge! Vratimo se svom narodu,
rodnoj grudi svojoj,
pred mačem koljačkim!«
17 Faraonu, kralju egipatskom, ime nadjenite:
»Graja što pravi čas promaši«.
18 »Tako, života mi moga« – govori Kralj,
komu je ime Jahve nad vojskama –
»on će doći kao Tabor posred gora,
kao Karmel iznad mora.
19 Spremi izgnanički zavežljaj,
udomljena kćeri egipatska,
jer Memfis će biti u pustoš pretvoren,
poharan i nenastanjen.
20 Egipat bijaše lijepa junica,
ali ide, ide na nju obad sa sjevera.
21 A i plaćenici egipatski
što k’o gojna telad usred nje življahu,
i oni se okrenuše, u bijeg udariše,
ne mogu se odhrvati
jer ih stiže dan propasti,
dođe vrijeme da se kazne.

22 Slušaj! K’o da zmija sikće,
sa svom silom dolaze,
sjekirama na nju navaljuju,
baš k’o drvosječe.
23 Posjeći će šumu« – riječ je Jahvina –
»iako je neprohodna.
Više ih je nego skakavaca,
broja njima nema.
24 Osramoćena je zemlja egipatska,
predana je narodu Sjevera.«
25 Govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov: »Evo, kaznit ću Amona tebskoga, faraona i Egipat, i sve njegove bogove, kraljeve, faraona i sve koji se u nj uzdaju. 26 Predat ću ih u ruke onima što im rade o glavi, u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, i u ruke slugu njegovih. A poslije će Egipat biti opet naseljen, kao u stara vremena« – riječ je Jahvina.
27 »Ne boj se, Jakove, slugo moja,
ne plaši se, Izraele!
Jer, evo, spasit ću te izdaleka
i potomstvo tvoje iz zemlje izgnanstva.
Jakov će se opet smiriti,
spokojno će živjet’
i nitko ga neće plašiti.
28 Ne boj se, Jakove, slugo moj«
– riječ je Jahvina –
»jer ja sam s tobom.
Zatrt ću narode
među koje te prognah,
a tebe neću sasvim uništiti:
ali ću te kaznit’ po pravici,
ne smijem te pustit’ nekažnjena.«

 

47

1 Proročanstvo protiv Filistejaca

Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Filistejcima prije nego što faraon osvoji Gazu. 2 Ovako reče Jahve: »Evo, vode se dižu sa sjevera
i kao nabujali brzaci
poplavljuju zemlju i sve što je na njoj,
gradove i sve njihovo pučanstvo.
I ljudi vapiju, i kukaju
svi žitelji zemlje,
3 uz tutanj kopita njegove ždrebadi,
uza štropot kola i tresku točkova.
Oci više ne mare za djecu svoju
jer su im ruke klonule
4 zbog dana što osvanu
da Filistejce istrijebi,
da zatre Tiru i Sidonu
sve do posljednjeg pomagača.
Jer Jahve istrebljuje Filistejce,
i sav ostatak otočja kaftorskog.
5 Gazi će biti obrijana glava,
razoren Aškelon.
A ti, Ašdode, ostače Anakovaca,
dokle će te tuga razdirati?
6 Jao, maču Jahvin,
kad li ćeš se smiriti?
Vrati se u korice,
stani i počini!«
7 Ali kako da se smiri,
kad Jahvina ruka njime zapovijeda:
na Aškelon i na morski žal
on ga isuka.

 

48

1 Proročanstvo protiv Moaba

O Moabu. Ovako govori Jahve nad
vojskama, Bog Izraelov:
»Jao brdu Nebu jer je opustošeno,
postiđen je Kirjatajim i osvojen,
tvrđa posramljena, razorena,
2 nema više dike moapske.
U Hešbonu mu propast skovaše:
‘Hajde da ga istrijebimo iz naroda!’
A ti, Madmene, bit ćeš razoren,
mač već ide za tobom!

3 Slušaj! Jauci se čuju iz Horonajima:
‘Pohara, propast strašna!’
4 ‘Moab je smlavljen!’
čuje se vrištanje mališa njegovih.
5 Da, uz brdo Luhit
uspinju se plačući.
Da, niz obronke Horonajima
razliježe se jauk nad propašću.
6 ‘Bježite, spašavajte život,
ugledajte se u pustinjsku magarad!’
7 Jer si se pouzdao u svoje utvrde,
bit ćeš i ti osvojen.
Kemoš odlazi u izgnanstvo
sa svećenicima i knezovima svojim.
8 Pustošnik će doći u svaki grad,
nijedan mu neće izmaći:
Dolina će biti poharana,
Visoravan opustošena«,
govori Jahve!
9 Stavite Moabu nadgrobni kamen,
jer je do temelja srušen;
njegovi su gradovi pustare,
u njima nitko ne obitava.
10 Proklet bio tko nemarno obavlja poslove Jahvine! Proklet bio tko krvlju mač svoj ne omasti!

11 Od mladosti svoje mir uživaše Moab,
ležaše na droždini svojoj,
nikad ga nisu pretakali iz bačve u bačvu,
nikad u izgnanstvo išao nije:
zato mu okus ostade svjež,
miris nepromijenjen.
12 »Ali, evo, dolaze dani« – govori Jahve – »i ja ću mu poslati tlačitelje koji će ga pretakati, isprazniti njegove bačve i sudove njegove porazbijati. 13 I tada će se Moab postidjeti zbog Kemoša, kao što se dom Izraelov postidio zbog Betela u koji se uzdao.«

14 Kako možete reći: »Mi smo junaci,
hrabri ratnici.«
15 Pustošnik Moabov navaljuje na nj;
cvijet mladosti njegove u klanice silazi,
riječ je Kraljeva,
Jahve nad vojskama njemu je ime.
16 Bliži se propast Moabova,
nesreća njegova hiti.
17 Žalite ga, svi susjedi njegovi,
i svi koji znate ime njegovo.
Recite: »Kako li se slomi čvrsta palica,
žezlo veličanstveno!«

18 Siđi sa slave svoje, sjedni u blato,
žitelju, kćeri dibonska!
Jer pustošnik Moaba navali na te,
poruši sve utvrde tvoje.
19 Stani na cestu i promatraj,
o žitelju Aroera!
Pitaj bjegunce i preživjele,
pitaj ih: »Što se to dogodi?«
20 »Moab se stidi jer je slomljen.
Plačite, jecajte!
Objavite na Arnonu
da je Moab poharan.«
21 Sud stiže nad Visoravan i nad Holon, Jahsu i Mefaot, 22 nad Dibon, Nebo, Bet Diblatajim, 23 Kirjatajim, Bet Gamul, Bet Meon, 24 Kerijot, Bosru i nad sve gradove zemlje moapske, daleke i blize.
25 »Moabu je rog odbijen,
ruka mu je slomljena.«
26 »Opijte ga jer se htjede uzvisiti nad Jahvu: neka se Moab sada valja u bljuvotini svojoj te i on neka bude na podsmijeh. 27 Nije li tebi bio Izrael na podsmijeh? Jesu li ga možda zatekli u krađi te mašeš glavom kad god o njemu govoriš?«

28 »Ostavite gradove, živite u pećinama,
stanovnici Moaba!
Budite kao golubovi što se gnijezde
na litici onkraj razjapljena bezdana!«
29 Čuli smo za nadutost Moaba,
nadutost preveliku,
ponos njegov, hvastanje, uznositost,
za oholost srca njegova!
30 »Poznajem ja obijest njegovu« –
riječ je Jahvina –
»laž njegovih riječi,
laž djela njegovih!
31 Zato moram jaukati nad Moabom,
plakati nad svim Moapcima,
jecati zbog ljudi Kir Heresa.
32 Više nego nad Jazerom, plakat ću nad tobom,
o lozje sibmansko,
kojem se mladice pružahu preko mora,
sezahu sve do Jazera.
Na tvoje berbe i žetve
pade sada pustošnik.
33 Iščeznu radost i veselje
iz voćnjaka i zemlje moapske.
Nesta vina u kacama,
mastioci više grožđa ne maste,
veseli zvuci više nisu veseli.«
34 Urlanje Hešbona i Elalea čuje se sve do Jahasa. Viču od Soara do Horonajima i Eglat Šelišije, jer se i vode nimrimske pretvoriše u pustaru.
35 »U Moabu ću učiniti« – riječ je Jahvina – »da se ne uzlazi na uzvišice i kadi bogovima njegovim.
36 Stoga mi srce poput frule dršće za Moabom, srce moje poput frule dršće za ljudima Kir Heresa: jer propade stečevina koju stekoše! 37 Sve su glave obrijane i brade podrezane; po svim rukama urezi, oko bokova kostrijet. 38 Na svim krovovima Moaba i na njegovim trgovima samo zapomaganje, jer smrskah Moab kao krčag koji se nikomu ne mili« – riječ je Jahvina. 39 Kako li je smrskan! Kako li sramotno Moab udari u bijeg! Moab postade ruglo i strašilo svim susjedima.
40 Jer ovako govori Jahve:
»Gle, poput orla lebdi,
nad Moabom širi krila.
41 Gradovi su zauzeti,
osvojene tvrđave.
Srce moapskih junaka bit će toga dana
kao srce žene u trudovima.
42 Izbrisan je Moab iz naroda
jer se uzvisi nad Jahvu.
43 Strava, jama i zamka
tebi, žitelju Moaba!« –
riječ je Jahvina.
44 »Tko stravi umakne,
u jamu će pasti;
tko se iz jame izvuče,
u zamku će pasti.
Da, to ću svaliti na Moab
u danima kazne njegove« –
riječ je Jahvina.

45 »U sjeni se hešbonskoj ustavljaju
iscrpljeni bjegunci.
Al’ vatra izlazi iz Hešbona,
plamen liže iz dvora sihonskog
i proždire sljepoočnice Moabu
i tjeme sinova nemirničkih.
46 Jao tebi, Moabe!
Umišljen si, narode Kemošev!
Jer sinove tvoje u izgnanstvo odvedoše,
kćeri tvoje u progonstvo.
47 Ali ću promijeniti udes Moabov u budućnosti« –
riječ je Jahvina.
Dovde suđenje Moabu.


49

1 Proročanstvo protiv Amona

O sinovima Amonovim. Ovako govori Jahve: »Izrael nema sinova,
nema nasljednika?
Zašto je Milkom baštinio Gad
i narod se njegov nastanio u njegovim gradovima?

2 Zato, evo, dolaze dani« –
riječ je Jahvina –
»i učinit ću da se zaore ratni krikovi
u Rabi sinova Amonovih,
i ona će biti humak poharani,
i naseobine njene ognjem popaljene.
Tada će Izrael opljačkati svoje pljačkaše« –
govori Jahve.

3 »Plači, Hešbone, jer Ar je opustošen,
zapomažite kćeri rapske.
Opašite kostrijet, tužbalice povedite,
obilazite s urezima.
Jer Milkom mora u izgnanstvo
sa svećenicima i knezovima.
4 Što se dičiš dolinom svojom,
kćeri odmetnice,
koja se uzdaš u bogatstvo svoje i govoriš:
‘Tko se usuđuje ustati protiv mene?’
5 Evo, svaljujem na te Stravu
odasvud uokolo:
bit ćete raspršeni, svak’ na svoju stranu,
i nitko bjegunce neće skupiti.
6 Ali uto ću opet promijeniti udes sinova Amonovih« – riječ je Jahvina.

7 Proročanstvo protiv Edoma

O Edomu.
Ovako govori Jahve nad vojskama: »Zar nema više mudrosti u Temanu,
zar u razumnih nesta svjeta,
zar se izvjetrila mudrost njihova?
8 Bježite, gubite se i duboko se sakrijte,
stanovnici Dedana,
jer Ezavu propast nosim,
vrijeme kazne njegove.
9 Dođu li trgači k tebi,
ni pabirka neće ostaviti;
dođu li kradljivci noćni,
opljačkat će sve što žele.
10 Jer ja sam onaj što će Ezava pretražiti
i skrovišta mu otkriti
da se ne mogne sakriti.
Pleme je njegovo opustošeno:
nema ga više!
Nitko ne kaže:
11 ‘Ostavi siročad svoju, ja ću je prehraniti
i neka se udovice tvoje u me pouzdaju!’«

12 Jer ovako govori Jahve: »Gle, oni koji odista ne bi morali piti čašu, moraju je iskapiti, i zar upravo ti da ostaneš nekažnjen? Ne, ti nećeš ostati nekažnjen, morat ćeš čašu ispiti! 13 Jer samim se sobom zakleh« – riječ je Jahvina: »Bosra će postati ruglo i sramota, pustinja i prokletstvo; a svi njezini gradovi bit će vječne razvaline.«

14 Jahve mi vijest uputi,
glasnik bî poslan k narodima:
»Skupite se! Krenite na nj, krenite!
Ustajte! U boj!
15 Jer, gle, učinit ću te malim među narodima,
prezrenim među ljudima.
16 Strah te tvoj zaveo,
uznositost srca tvoga,
ti koji živiš u pećinama kamenim
i držiš se visova planinskih
te viješ gnijezdo na timoru, k’o orlovi,
odande ću te strovaliti« –
riječ je Jahvina.
17 »Edom će postati pustoš; tko god njime prođe, zaprepastit će se i zviždati zbog svih rana njegovih. 18 Razorit će ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove« – govori Jahve. »Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem boraviti.«

19 »Gle, kao lav on izlazi iz guštare jordanske
na pašnjake vječno zelene.
Ali ću ga učas otjerati
i smjestiti ondje svog izabranika.
Jer tko je meni ravan?
I tko će mene na račun pozvati?
I koji će mi pastir odoljeti?«
20 Zato čujte što je Jahve naumio
učiniti Edomu,
čujte što je nakanio
protiv stanovnika Temana:
i najsitniju jagnjad on će odvući,
i sam njihov pašnjak zgrozit će se nad njima.
21 Od lomljave pada njina zemlja će se potresti,
razlijegat će se vapaj do Crvenog mora!
22 Gle, poput orla on se diže i lebdi,
nad Bosrom širi krila.
U dan onaj srce će junaka edomskih
biti kao srce žene u trudovima.

23 Proročanstvo protiv sirijskih gradova

O Damasku. »Smeteni su Hamat i Arpad
jer zlu vijest čuše.
Srce im se steže od užasa
i smirit se ne može.
24 Obeshrabren je Damask, u bijeg udario,
strah ga spopao,
tjeskoba i bolovi obuzeli ga kao porodilju.
25 Kako? Napušten je slavni grad,
grad radosti moje!
26 Zato će mladići njegovi popadati po trgovima,
svi će ratnici poginuti u onaj dan« –
riječ je Jahve nad vojskama.
27 »Potpalit ću vatrom zidine Damaska:
plamen će proždrijeti dvor Ben-Hadadov.«

28 Proročanstvo protiv arapskih plemena

O Kedaru i kraljevstvima hasorskim koje je potukao Nabukodonozor, kralj babilonski.
Ovako govori Jahve: »Ustajte, na Kedar navalite,
uništite sinove Istoka!
29 Nek’ im se oduzmu šatori i stada,
šatorska krila i sva im oprema!
Neka im se deve odvedu,
i nek’ viču na njih: ‘Strava odasvud!’
30 Bježite glavom bez obzira, duboko se skrijte,
žitelji Hasora« – riječ je Jahvina.
»Jer Nabukodonozor, kralj babilonski,
snuje naum protiv vas,
navalu smišlja:
31 ‘Ustajte, udarite na mirni narod
što živi bez straha’
– riječ je Jahvina –
‘što nema vrata ni zasuna,
što u osami prebiva!
32 Deve njihove bit će plijen,
mnoštvo ovaca otimačina!’
I raspršit ću ih na sve strane,
one ljude obrijanih zalizaka,
i dovest ću odasvud na njih nesreću«
– riječ je Jahvina.
33 »Hasor će postati brlog čagaljski
i pustinja vječna.
Čovjek ondje neće prebivati,
neće se ondje nastaniti sin čovječji.«

34 Proročanstvo protiv Elama

Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Elamu, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga.
35 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Lomim, evo, luk Elamov,
srž snage njegove.
36 Četiri ću vjetra dognati na Elam
s četiri kraja neba
i raspršit Elamce u sva četiri vjetra,
i neće biti naroda kamo neće stići bjegunci elamski.
37 Utjerat ću Elamcima strah u kosti
pred njihovim dušmanima.
Pustit ću na njih nesreću,
oganj gnjeva svojega.
Poslat ću mač za njima
dok ne budu sasvim uništeni.
38 I postavit ću u Elamu prijesto svoj
i zatrt ću ondje kralja i sve knezove« – riječ je Jahvina.

39 »Ali ću okrenut’ udes Elama« –
riječ je Jahvina.

 


 

Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

02:40 Glazba
03:30 Čitamo knjigu - p. Anton Puntigam: „Kako me je Bog vodio“
04:00 Glazba
04:30 Prigodna emisija - tema: don Filip Lukas; ur. i vod.: Andrej Paulus

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 4.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.