bibija_365_1-min.png

 

Iv 16-18


16

1 To sam vam govorio da se ne sablaznite.
2 Izopćavat će vas iz sinagoga.
Štoviše, dolazi čas
kad će svaki koji vas ubije
misliti da služi Bogu.
3 A to će činiti
jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
4 Govorio sam vam ovo
da se, kada dođe vrijeme,
sjetite da sam vam rekao.«

Djelovanje Duha Svetoga

»S početka vam ne rekoh ovo
jer bijah s vama.
5 A sada odlazim k onome koji me posla
i nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’
6 Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce
što vam ovo kazah.
7 No kažem vam istinu:
bolje je za vas da ja odem:
jer ako ne odem,
Branitelj neće doći k vama;
ako pak odem,
poslat ću ga k vama.
8 A kad on dođe,
pokazat će svijetu
što je grijeh,
što li pravednost,
a što osuda:
9 grijeh je
što ne vjeruju u mene;
10 pravednost –
što odlazim k Ocu
i više me ne vidite;
11 a osuda –
što je knez ovoga svijeta osuđen.
12 Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.
13 No kada dođe on – Duh Istine –
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.
14 On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i navješćivati vama.
15 Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima
i – navješćivat će vama.«

16 »Opet ćete me vidjeti«

»Malo, i više me nećete vidjeti;
i opet malo, pa ćete me vidjeti.«

17 Nato se neki od učenika zapitkivahu: »Što je to što nam kaže: ‘Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti’ i ‘Odlazim Ocu’?« 18 Govorahu dakle: »Što je to što kaže ‘Malo’? Ne znamo što govori.«
19 Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: »Pitate se među sobom o tome što kazah:
‘Malo, i nećete me vidjeti;
i opet malo, pa ćete me vidjeti’?
20 Zaista, zaista, kažem vam:
vi ćete plakati i jaukati,
a svijet će se veseliti.
Vi ćete se žalostiti,
ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
21 Žena kad rađa, žalosna je
jer je došao njezin čas;
ali kad rodi djetešce,
ne spominje se više muke
od radosti što se čovjek rodio na svijet.
22 Tako dakle i vi:
sad ste u žalosti,
no ja ću vas opet vidjeti;
i srce će vam se radovati
i radosti vaše nitko vam oteti neće.
23 U onaj me dan nećete ništa više pitati.
Zaista, zaista, kažem vam:
što god zaištete u Oca,
dat će vam u moje ime.
24 Dosad niste iskali ništa u moje ime.
Ištite i primit ćete
da radost vaša bude potpuna!«

25 Završetak govora: pobjeda nad svijetom

»To sam vam govorio u poredbama.
Dolazi čas
kad vam više neću govoriti u poredbama,
nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.
26 U onaj dan
iskat ćete u moje ime
i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
27 Ta sâm vas Otac ljubi
jer vi ste mene ljubili
i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
28 Izišao sam od Oca i došao na svijet.
Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.«

29 Kažu mu učenici: »Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. 30 Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«
31 Odgovori im Isus:
»Sada vjerujete?
32 Evo dolazi čas i već je došao:
raspršit ćete se svaki na svoju stranu
i mene ostaviti sáma.
No ja nisam sâm
jer Otac je sa mnom.
33 To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite –
ja sam pobijedio svijet!«

 

 

17

1 Isusova svećenička molitva

To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori:
»Oče, došao je čas:
proslavi Sina svoga
da Sin proslavi tebe
2 i da vlašću
koju si mu dao nad svakim tijelom
dade život vječni svima koje si mu dao.
3 A ovo je život vječni:
da upoznaju tebe,
jedinoga istinskog Boga,
i koga si poslao – Isusa Krista.
4 Ja tebe proslavih na zemlji
dovršivši djelo
koje si mi dao izvršiti.
5 A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe
onom slavom koju imadoh kod tebe
prije negoli je svijeta bilo.
6 Objavio sam ime tvoje ljudima
koje si mi dao od svijeta.
Tvoji bijahu, a ti ih meni dade
i riječ su tvoju sačuvali.
7 Sad upoznaše
da je od tebe sve što si mi dao
8 jer riječi koje si mi dao
njima predadoh
i oni ih primiše
i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao
te povjerovaše da si me ti poslao.
9 Ja za njih molim;
ne molim za svijet,
nego za one koje si mi dao
jer su tvoji.
10 I sve moje tvoje je,
i tvoje moje,
i ja se proslavih u njima.
11 Ja više nisam u svijetu,
no oni su u svijetu,
a ja idem k tebi.
Oče sveti,
sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao:
da budu jedno kao i mi.
12 Dok sam ja bio s njima,
ja sam ih čuvao u tvom imenu,
njih koje si mi dao;
i štitio ih te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti,
da se Pismo ispuni.
13 A sada k tebi idem
i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti u sebi.
14 Ja sam im predao tvoju riječ,
a svijet ih zamrzi
jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
15 Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš od Zloga.
16 Oni nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.
17 Posveti ih u istini:
tvoja je riječ istina.
18 Kao što ti mene posla u svijet
tako i ja poslah njih u svijet.
19 I za njih posvećujem samog sebe
da i oni budu posvećeni u istini.
20 Ne molim samo za ove
nego i za one
koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:
21 da svi budu jedno
kao što ti, Oče, u meni
i ja u tebi,
neka i oni u nama budu
da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
22 I slavu koju si ti dao meni
ja dadoh njima:
da budu jedno
kao što smo mi jedno –
23 ja u njima i ti u meni,
da tako budu savršeno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao
i ljubio njih kao što si mene ljubio.
24 Oče,
hoću da i oni koje si mi dao
budu gdje sam ja,
da i oni budu sa mnom:
da gledaju moju slavu,
slavu koju si mi dao
jer si me ljubio
prije postanka svijeta.
25 Oče pravedni,
svijet te nije upoznao,
ja te upoznah;
a i ovi upoznaše
da si me ti poslao.
26 I njima sam očitovao tvoje ime,
i još ću očitovati,
da ljubav kojom si ti mene ljubio
bude u njima –
i ja u njima.«

 

 

18

1 3. MUKA I SMRT

Isus izdan i uhvaćen

(Mt 26, 47–56; Mk 14, 43–50; Lk 22, 47–53)

To rekavši, zaputi se Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici. 2 A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima. 3 Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem.
4 Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: »Koga tražite?« 5 Odgovore mu: »Isusa Nazarećanina.« Reče im Isus: »Ja sam!« A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. 6 Kad im dakle reče: »Ja sam!« – oni ustuknuše i popadaše na zemlju. 7 Ponovno ih tada upita: »Koga tražite?« Oni odgovore: »Isusa Nazarećanina.« 8 Isus odvrati: »Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu« – 9 da se ispuni riječ koju reče: »Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao.«
10 A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. 11 Nato Isus reče Petru: »Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?«
12 Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše.

13 Isus pred Anom

Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine. 14 Kajfa pak ono svjetova Židove: »Bolje da jedan čovjek umre za narod.«

15 Zataja Petrova

(Mt 26, 69–70; Mk 14, 66–68; Lk 22, 55–57)

Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika. 16 Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra. 17 Nato će sluškinja, vratarica, Petru: »Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?« On odvrati: »Nisam!« 18 A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.

19 Veliki svećenik ispituje Isusa
(Mt 26, 59–66; Mk 14, 55–64; Lk 22, 66–71)

Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. 20 Odgovori mu Isus: »Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. 21 Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio.« 22 Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: »Tako li odgovaraš velikom svećeniku?« 23 Odgovori mu Isus: »Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?« 24 Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku.

25 Petar ponovno zatajuje Isusa
(Mt 26, 71–75; Mk 14, 69–72; Lk 22, 58–62)

Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: »Da nisi i ti od njegovih učenika?« On zanijeka: »Nisam!« 26 Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: »Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?« 27 I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.

28 Isus pred Pilatom

(Mt 27, 1–2. 11–14; Mk 15, 1–5; Lk 23, 1–5)

Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu. 29 Pilat tada iziđe pred njih i upita: »Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka?« 30 Odgovore mu: »Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi.« 31 Reče im nato Pilat: »Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu.« Odgovoriše mu Židovi: »Nama nije dopušteno nikoga pogubiti« – 32 da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.
33 Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: »Ti li si židovski kralj?« 34 Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« 35 Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
36 Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« 37 Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« 38 Reče mu Pilat: »Što je istina?«

39 Isus osuđen na smrt
(Mt 27, 15–31; Mk 15, 6–20; Lk 23, 13–25)

Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: »Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga?« 40 Povikaše nato opet: »Ne toga, nego Barabu!« A Baraba bijaše razbojnik.


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

20:40 Glazba
21:00 Ispovijest vjere Hrvata katolika
21:01 Iza pera i mikrofona – gost: dr.sc. Danijel Labaš; ur. i vod.: Andrej Paulus
21:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Listopad 2023
P U S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.