bibija_365_1-min.png

 

1 Kor 9-12


9

1 Pavlov primjer

Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu? 2 Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste pečat mojega apostolstva u Gospodinu.
3 Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo: 4 Zar nemamo prava jesti i piti? 5 Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća Gospodnja i Kefa? 6 Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi? 7 Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede? 8 Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon? 9 Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova? 10 Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da će dobiti dio. 11 Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna? 12 Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još većma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanđelju Kristovu? 13 Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele? 14 Tako je i Gospodin onima koji evanđelje navješćuju odredio od evanđelja živjeti.
15 No ja se ničim od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego... Te mi slave nitko neće oduzeti! 16 Jer što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. 17 Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena. 18 Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno, ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
19 Jer premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što više steknem. 20 Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom – premda ja nisam pod Zakonom – da one pod Zakonom steknem; 21 onima bez Zakona, kao da sam bez zakona – premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu – da steknem one bez Zakona; 22 bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. 23 A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
24 Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. 25 Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. 26 Ja dakle tako trčim – ne kao besciljno, tako udaram šakom – ne kao da mlatim vjetar, 27 nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sâm ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao.

 

10

1 Pouka Izraelove prošlosti

Jer ne bih, braćo, htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom i svi prijeđoše kroz more, 2 i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, 3 i svi su isto duhovno jelo jeli, 4 i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist. 5 Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. 6 To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. 7 I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: Posjeda narod da jede i pije pa ustadoše da igraju. 8 I ne podajimo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu dvadeset i tri tisuće. 9 I ne iskušavajmo Gospodina kao što su ga neki od njih iskušavali te od zmija izginuli. 10 I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika. 11 Sve se to, kao pralik, događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. 12 Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. 13 Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati.

14 Sveta gozba

Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. 15 Kao razumnima velim: sudite sami što govorim. 16 Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? 17 Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha. 18 Gledajte Izraela po tijelu! Koji blaguju žrtve nisu li zajedničari žrtvenika? 19 Što dakle hoću reći? Idolska žrtva da je nešto? Ili idol da je nešto? 20 Naprotiv, da pogani vrazima žrtvuju, ne Bogu. A neću da budete zajedničari vražji. 21 Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju. Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega. 22 Ili da izazivamo ljubomor Gospodnji? Zar smo jači od njega?

23 Rješenje poteškoća


»Sve je slobodno!« Ali – sve ne koristi. »Sve je dopušteno!« Ali – sve ne saziđuje. 24 Nitko neka ne traži svoje, nego dobro drugoga. 25 Sve što se prodaje na tržnici, jedite, ništa ne ispitujući poradi savjesti. 26 Ta Gospodnja je zemlja i sve na njoj! 27 Pozove li vas koji nevjernik i želite se odazvati, jedite što vam se ponudi, ništa ne ispitujući poradi savjesti. 28 Ako vam tko reče: »To je žrtvovano«, ne jedite poradi onoga koji vas je upozorio, i savjesti. 29 Savjesti mislim, ne svoje, nego onoga drugoga. Ta zašto da moju slobodu druga savjest sudi? 30 Ako sa zahvalom sudjelujem, zašto da me grde zbog onoga za što zahvaljujem? 31 Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. 32 Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, 33 kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje.

 

11

1 3. RED NA VJERSKIM SASTANCIMA

Nošenje prijevjesa


Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 2 Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predajâ kako vam predadoh. 3 Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. 4 Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti glavu svoju. 5 Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6 Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. 7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8 Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9 I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. 10 Zato žena treba da ima »vlast« na glavi poradi anđela. 11 Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! 12 Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. 13 Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14 Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? 15 A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. 16 Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.

17 Gospodnja večera
(Mt 26, 26–29; Mk 14, 22–25; Lk 22, 15–20)

Kad već dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. 18 Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su među vama razdori. 19 Treba doista da i podjelâ bude među vama da se očituju prokušani među vama. 20 Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere: 21 ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere te jedan gladuje, a drugi se opija. 22 Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
23 Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, 24 zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« 25 Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« 26 Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. 27 Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. 28 Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije. 29 Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela. 30 Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi. 31 Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. 32 A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni. 33 Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge. 34 Je li tko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu.
Drugo ću urediti kada dođem.

12

1 Dari Duha

O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. 2 Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima. 3 Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: »Prokletstvo Isusu«. I nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. 4 Različiti su dari, a isti Duh; 5 i različite službe, a isti Gospodin; 6 i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. 7 A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. 8 Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; 9 drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; 10 drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. 11 A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

12 Usporedba s tijelom

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. 13 Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. 14 Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 15 Rekne li noga: »Nisam ruka, nisam od tijela«, zar zbog toga nije od tijela? 16 I rekne li uho: »Nisam oko, nisam od tijela«, zar zbog toga nije od tijela? 17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? 18 A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. 19 Kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? 20 A ovako, mnogi udovi – jedno tijelo! 21 Ne može oko reći ruci: »Ne trebam te«, ili pak glava nogama: »Ne trebam vas.« 22 Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. 23 A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, 24 a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast 25 da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. 26 I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.
27 A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. 28 I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. 29 Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? 30 Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače?
31 Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

17:45 Glazba
18:15 Molitva - Večernja
18:30 Glazba
18:50 Hrvatski program Radio Vatikana

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Bezuvjetnost

U svadbenoj dvorani pronalaziš čovjeka koji nema svadbeno odijelo. Izbacuješ ga van gdje će biti plač i škrgut zubi. Ako je tvoja ljubav bezuvjetna, ona je...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.