bibija_365_1-min.png

 

Izl 25-27


25

1 4. UPUTE O SVETIŠTU I BOGOSLUŽJU

Doprinosi za Svetište

Jahve reče Mojsiju: 2 »Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca. 3 A primajte ove darove: zlato, srebro i mjed; 4 ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan; 5 učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo; 6 ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje; 7 oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik. 8 Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. 9 Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem.«

10 Šator i njegov namještaj: Kovčeg

»Od bagremova drva neka naprave kovčeg: dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok. 11 Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata. 12 Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge. 13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj. 14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana kovčega da se na njima kovčeg nosi. 15 Neka motke ostanu u kolutima kovčega; neka se iz njih ne izvlače. 16 Svjedočanstvo koje ću ti predati – u kovčeg položi.«

17 Pomirilište

»Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol. 18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. 19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad. 20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u pomirilište. 21 Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče svjedočanstva što ću ti ih dati. 22 Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta – između ona dva kerubina što su na Kovčegu pločâ svjedočanstva – saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima.«

23 Stol za prinesene kruhove

»Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok. 24 U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata. 25 Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata. 26 Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla. 27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola. 28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi. 29 Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata. 30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh.«

31 Svijećnjak

»Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice – sve neka bude od jednoga komada. 32 Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka. 33 Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka. 34 Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. 35 Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali. 36 Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim – sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata. 37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda. 38 Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata. 39 Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor. 40 Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan.«


26

1 Šator – Prebivalište

»Prebivalište načini od deset zavjesa: od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Na njima neka budu vezeni likovi kerubina – djelo umjetnika. 2 Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina četiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere. 3 Pet zavjesa neka je sastavljeno jedna s drugom, a drugih pet zavjesa opet jedna s drugom. 4 Napravi petlje od ljubičaste vune pri rubu krajnje zavjese u sastavljenom komadu. 5 Napravi pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset pri rubu drugoga. Neka su petlje načinjene jedna spram druge. 6 Onda napravi pedeset kopča od zlata. Zavjese zatim kopčama sastavi jednu s drugom. Tako će Prebivalište biti jedna cjelina.
7 Načini zatim zavjese od kostrijeti za šator povrh Prebivališta. Načini ih jedanaest. 8 Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere. 9 Sastavi pet zavjesa napose, a onda opet drugih šest zavjesa napose. Šestu zavjesu podvostruči na pročelju šatora. 10 Ušij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset na rubu drugoga. 11 Izradi pedeset kopča od mjedi, zapni kopče za petlje da sastaviš šator u cjelinu.
12 A kako će zavjese od šatora pretjecati, neka se polovina zavjesa što preostane spušta na zadnjem dijelu Prebivališta. 13 Od onoga što preteče na dužini šatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga šatora da ga zaklanja.
14 Napokon napravi šatoru pokrov od učinjenih i u crveno obojenih ovnujskih koža, a povrh njega pokrov od finih koža.
15 Trenice što će nauzgor stajati za Prebivalište napravi od bagremova drva. 16 Svaka trenica neka bude deset lakata duga, a lakat i pol široka. 17 Svaka trenica neka ima dva klina da je uspravno drže. Tako napravi na svakoj trenici za Prebivalište. 18 Trenice za Prebivalište postavi: dvadeset trenica s juga, prema podnevu; 19 onda pod dvadeset trenica napravi četrdeset podnožja od srebra, dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina, i tako redom, dva podnožja za dva klina svake sljedeće trenice. 20 Za drugu stranu Prebivališta, sa sjevera: dvadeset trenica 21 i četrdeset srebrnih podnožja, dva podnožja za dva klina prve trenice, i tako redom, dva podnožja za svaku trenicu. 22 Na stražnjoj strani Prebivališta, sa zapada, postavi šest trenica. 23 Napravi i dvije trenice za stražnje uglove Prebivališta. 24 Neka budu rastavljene pri dnu, ali na vrhu kod prvoga koluta neka budu sastavljene. Neka tako obadvije prave dva ugla. 25 Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnožjima: šesnaest podnožja, dva podnožja pod prvom trenicom, a dva opet podnožja pod svakom sljedećom trenicom.
26 Nadalje napravi priječnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta, 27 a pet priječnica s druge strane Prebivališta; onda pet priječnica za trenice Prebivališta straga prema zapadu. 28 Srednja priječnica neka ide sredinom trenicâ s jednoga kraja na drugi. 29 Trenice obloži zlatom, a i kolutove za njih, kroz koje će se priječnice provlačiti, načini od zlata. Priječnice onda obloži zlatom. 30 Tako, dakle, podigni Prebivalište prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu.«

31 Zastor

»Napravi zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Neka su na njoj izvezeni kerubini. 32 Objesi je na četiri stupa od bagremova drva, zlatom obložena, s kopčama od zlata, a na četiri podnožja od srebra. 33 Objesi zavjesu za kvake. Onda unesi Kovčeg svjedočanstva tu za zavjesu. Neka ti tako zavjesa odjeljuje svetište od svetišta nad svetištima. 34 Stavi Pomirilište na Kovčeg svjedočanstva u svetinji nad svetinjama. 35 Postavi zatim stol van pred zavjesu, a svijećnjak na južnu stranu Prebivališta, prema stolu. Stol stavi na sjevernu stranu. 36 A na ulazu u Šator napravi zastorak od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana – vezom izvezen. 37 Za zastorak isteši pet stupčića od bagremova drva pa ih obloži zlatom. Kopče za njih neka budu od zlata. Salij za njih pet podnožja od mjedi.«


27

1 Žrtvenik za paljenice

»Načini žrtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata širok – prava četvorina – i tri lakta visok. 2 Na njegova četiri ugla načini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I mjeđu ga okuj. 3 Dalje, načini za žrtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugače, kotliće, viljuške i kadionike. Sve potrepštine za žrtvenik načini od mjedi. 4 Onda načini za nj rešetku od mjedi, u obliku mrežice, 5 a na četiri ugla mrežicu ispod izbočine žrtvenika, tako da zahvati do sredine žrtvenika. 6 Napravi zatim motke za žrtvenik, motke od bagremova drva, pa ih mjeđu okuj. 7 Neka se motke provuku kroz kolutove, tako da dođu na obje strane žrtvenika kad se nosi. 8 Načini ga šuplja, od dasaka: kako ti je pokazano na brdu, onako neka je i napravljen.«

9 Dvorište

»Napravi i dvorište Prebivališta. Na južnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u dužinu s te strane. 10 Njihovih dvadeset stupova neka stoji na dvadeset podnožja od mjedi i neka imaju kopče i šipke od srebra. 11 Isto tako za sjevernu stranu načini plahte sto lakata duge. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset podnožja od mjedi, ali kopče i šipke neka su od srebra. 12 Širini dvorišta sa zapadne strane trebat će zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnožja. 13 Širina dvorišta prema istočnoj strani neka bude pedeset lakata. 14 Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. 15 A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. 16 Za dvorišni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja četiri stupa i njihova četiri podnožja. 17 Svi stupovi naokolo dvorišta neka su povezani srebrnim šipkama. Neka su im kopče od srebra, a podnožja od mjedi. 18 Neka je dvorište u duljinu sto lakata, u širinu pedeset, a u visinu pet lakata. Neka su mu plahte od prepredenog lana, podnožja od mjedi. 19 Sve potrepštine u Prebivalištu za opću upotrebu i svi njegovi kočići, a tako i kočići u dvorištu, neka su od mjedi.«

20 Ulje za svijeće

»Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose čistoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori. 21 Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedočanstvo da gori pred Jahvom od večeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje.«

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjeg milosrđa
15:15 Krunica - Slavna otajstva

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Travanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.