bibija_365_1-min.png

 

Izl 28-30


28

1 Svećeničko ruho

»A onda dovedi k sebi između Izraelaca svoga brata Arona zajedno s njegovim sinovima: Nadabom, Abihuom, Eleazarom i Itamarom da mi služe kao svećenici. 2 Napravi svome bratu Aronu sveto ruho na čast i ukras. 3 Obrati se svim vještacima koje sam obdario mudrošću neka naprave haljine Aronu da bi se posvetio i vršio svećeničku službu u moju čast. 4 Neka ovu odjeću naprave: naprsnik, oplećak, ogrtač, košulju resama obrubljenu, mitru i pâs; neka naprave svetu odjeću za tvoga brata Arona i njegove sinove da mi služe kao svećenici. 5 Stoga neka oni primaju zlato, ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.«

6 Oplećak – »efod«

»Oplećak neka naprave od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana – vješto izrađen. 7 Neka na njemu budu dvije poramenice, pričvršćene za njegove krajeve. 8 Tkanica što bude na njemu neka je napravljena kao i on: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana, a neka s njim sačinjava jedan komad. 9 Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova: 10 šest njihovih imena na jednome dragom kamenu, a preostalih šest imena na drugome dragom kamenu, prema njihovu rođenju. 11 Kao što rezbar dragulja urezuje pečate na prstene, tako ti ureži imena Izraelovih sinova. Oko njih navezi zlatan obrub, 12 pa pričvrsti oba draga kamena za poramenice oplećka da budu spomen-dragulji na Izraelove sinove. Tako neka Aron nosi njihova imena o svoja dva ramena pred Jahvom da ih se sjeća. 13 Načini zlatne okvire 14 i dva lančića od čistoga zlata. Načini ih kao zasukane uzice i onda zasukane lančiće pričvrsti za okvire.«

15 Naprsnik za presuđivanje

»Naprsnik za presuđivanje izradi umjetnički; izvedi to kao i posao na oplećku: od zlata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i od prepredenog lana. 16 Neka bude četvorinast i dvostruk; jedan pedalj neka mu je duljina, a pedalj širina. 17 Na njemu poredaj četiri reda dragulja. U prvome redu neka bude: rubin, topaz i alem; 18 u drugome redu: smaragd, safir i ametist; 19 u trećem redu: hijacint, ahat i ledac; 20 a u četvrtom redu: krizolit, oniks i jaspis. Neka budu ukovani u zlatne okvire. 21 Tih dragulja neka bude dvanaest, koliko i imena Izraelovih sinova. Neka budu urezani kao i pečati na prstenju, svaki s imenom jednoga od dvanaest plemena. 22 Napravi za naprsnik lančiće od čistoga zlata, zasukane kao uzice. 23 Zatim napravi za naprsnik dva kolutića od zlata i pričvrsti ih na dva gornja ugla naprsnika. 24 Onda priveži dvije zlatne uzice za ta dva kolutića koja budu pričvršćena za uglove naprsnika. 25 Druga dva kraja uzica priveži za dva okvira. Sad ih tako pričvrsti za poramenice oplećka sprijeda. 26 Napravi dva kolutića od zlata pa ih pričvrsti za dva donja ugla naprsnika, uz rub iznutra koji je okrenut prema oplećku. 27 Napravi još dva kolutića od zlata i pričvrsti ih za donji, prednji kraj poramenice oplećka, uz njegov šav povrh tkanice oplećka. 28 Neka se naprsnik sveže za svoje kolutiće s kolutićima oplećka vrpcom od modroga grimiza, tako da naprsnik stoji iznad tkanice i da se ne može odvajati od oplećka. 29 Neka tako Aron, kada god ulazi u svetište, na svome srcu nosi imena sinova Izraelovih na naprsniku za presuđivanje da ih uvijek doziva u sjećanje pred Jahvom. 30 U naprsnik za presuđivanje neka se stave i ‘urim’ i ‘tumim’ da i oni budu na Aronovu srcu kad bude dolazio pred Jahvu. Tako neka Aron uvijek na svom srcu pred Jahvom nosi presudu sinova Izraelovih.«

31 Ogrtač

»Ogrtač za oplećak sav napravi od ljubičastog prediva. 32 Prorez za glavu na njemu neka bude na sredini. Rub naokolo proreza neka bude opšiven kao ovratnik na oklopu, tako da se ogrtač ne podere. 33 Na njegovu rubu sve naokolo načini šípke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, a između njih zvonca od zlata naokolo; 34 zlatno zvonce pa šipak, zlatno zvonce pa šipak naokolo ogrtača uz rub. 35 Neka budu na Aronu dok vrši službu, da se čuje kad ulazi u svetište pred Jahvu i kad izlazi; tako neće umrijeti.«

36 »Jahvi posvećen«

»Napravi potom jednu ploču od čistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na pečatnom prstenu: ‘Jahvi posvećen’. 37 Za mitru je priveži modrom vrpcom da stoji s pročelja mitre. 38 Neka stoji na Aronovu čelu. Tako neka Aron na se preuzme nedostatke koji bi mogli okaljati sve svete prinose što ih Izraelci posvećuju. Neka uvijek stoji na njegovu čelu da za njih stječe blagonaklonost Jahvinu. 39 Košulju s resama napravi od lana, od lana napravi i mitru, a pâs vezom izvezi.
40 I za Aronove sinove napravi haljine, pasove i turbane, njima na čast i ukras. 41 U njih odjeni svoga brata Arona i njegove sinove; onda ih pomaži, ispuni im ruke vlašću i posveti ih da mi služe kao svećenici. 42 Napravi za njih gaćice od lana da im pokriju golo tijelo. Neka sežu od bedara do stegna. 43 Neka ih nosi Aron i njegovi sinovi kad ulaze u Šator sastanka ili kad se primiču žrtveniku za službu u svetištu da ne navuku na se krivnju i umru. To neka bude vječna naredba za nj i za njegovo potomstvo poslije njega.«


29

1 Posvećenje Arona i njegovih sinova.

Pripreme

»Ovo je obred koji ćeš obaviti na njima da ih posvetiš za moje svećenike: Uzmi jednog junca i dva ovna bez mane; 2 onda beskvasnoga kruha, beskvasnih kolača zamiješenih u ulju i beskvasnih prevrta uljem namazanih. Napravi ih od bijeloga pšeničnog brašna. 3 Naslaži ih u košaricu i u košarici prinesi ih s juncem i oba ovna.«

4 Čišćenje, oblačenje i pomazanje

»Dovedi Arona i njegove sinove k ulazu u Šator sastanka i operi ih u vodi. 5 Zatim uzmi odijelo i obuci Arona u košulju; stavi na nj ogrtač oplećka, oplećak i naprsnik i opaši ga tkanicom oplećka. 6 Ustakni mu mitru na glavu; na mitru stavi sveti vijenac. 7 Uzmi zatim ulja za pomazanje; izlij na njegovu glavu i pomaži ga. 8 Onda dovedi njegove sinove; obuci ih u košulje; 9 opaši ih u pasove i obvij im turbane. Svećeništvo neka im pripada vječnom uredbom. Tako posveti Arona i njegove sinove!«

10 Žrtva

»Dovedi zatim junca pred Šator sastanka, pa neka Aron i njegovi sinovi stave ruke juncu na glavu. 11 Onda pred Jahvom, na ulazu u Šator sastanka, junca zakolji. 12 Uzmi junčeve krvi i svojim je prstom stavi na rogove žrtvenika. Ostatak krvi izlij podno žrtvenika. 13 Uzmi sav loj oko droba, privjesak na jetri i oba bubrega s lojem oko njih, pa spali na žrtveniku. 14 Meso od junca, njegovu kožu i njegovu nečist spali na vatri izvan taborišta. To je žrtva okajnica.
15 Poslije toga uzmi jednoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave na njegovu glavu svoje ruke. 16 Onda ovna zakolji, uhvati mu krvi i zapljusni njome žrtvenik sa svih strana. 17 Isijeci zatim ovna u komade, operi mu drobinu i noge i položi ih na njegove ostale dijelove i glavu. 18 I onda cijeloga ovna spali na žrtveniku. Žrtva je to paljenica u čast Jahvi, miris ugodan, žrtva ognjena.
19 Uzmi onda drugoga ovna, pa neka Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu. 20 Sad ovna zakolji; uzmi mu krvi i njome namaži resicu desnoga Aronova uha, resicu desnog uha njegovim sinovima, palac na njihovoj desnoj ruci pa palac na njihovoj desnoj nozi. Ostatkom krvi zapljusni žrtvenik naokolo. 21 Uzmi onda krvi što je ostala na žrtveniku i ulja za pomazanje i poškropi Arona i njegovo odijelo, njegove sinove i njihova odijela. Tako će biti posvećen on i njegovo odijelo, njegovi sinovi i odijela njegovih sinova.«

22 Uvođenje svećenika

»Poslije toga uzmi s ovna loj, pretili rep, loj oko droba, privjesak s jetre, oba bubrega i loj oko njih; desno pleće – jer je to ovan prinesen za svećeničko posvećenje – 23 zatim jedan okrugli kruh, jedan kolač na ulju i jednu prevrtu iz košarice beskvasnoga kruha što je pred Jahvom. 24 Sve to stavi na ruke Arona i njegovih sinova i prinesi žrtvu prikaznicu pred Jahvom. 25 Uzmi ih onda s njihovih ruku i spali na žrtveniku, povrh žrtve paljenice, da bude Jahvi na ugodan miris. To je paljena žrtva u čast Jahvi.
26 Zatim uzmi grudi ovna prinesena za Aronovo posvećenje i prinesi ih kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom. Neka to bude tvoj dio. 27 Posveti grudi što su bile prinesene kao žrtva prikaznica i pleće što je bilo prineseno kao žrtva podizanica od ovna prinesena za posvećenje Arona i njegovih sinova. 28 Neka to bude pristojba Aronu i njegovim potomcima od Izraelaca za sva vremena. Ta to je ujam koji će Izraelci davati od svojih pričesnica – ujam koji Jahvi pripada.
29 Aronova posvećena odijela neka pripadnu njegovim sinovima poslije njega da u njima budu pomazani i posvećeni. 30 Sin koji postane svećenikom mjesto njega, kad uđe u Šator sastanka da vrši službu u svetištu, neka ih nosi sedam dana.«

31 Sveto blagovanje

»Uzmi onda ovna za posvećenje i skuhaj njegovo meso na posvećenome mjestu. 32 Aron i njegovi sinovi neka blaguju meso od toga ovna i kruh iz košarice na ulazu u Šator sastanka. 33 Neka jedu od onoga što je poslužilo za njihovo očišćenje, da im se ruke ispune vlašću i da budu posvećeni. Nijedan svjetovnjak neka ne jede od toga jer je posvećeno. 34 Ako bi ostalo što mesa od svećeničkog posvećenja ili što od onoga kruha do ujutro, spali na vatri. Ne smije se pojesti jer je posvećeno.«

35 Posveta žrtvenika za paljenice

»Točno tako učini Aronu i njegovim sinovima kako sam ti naredio. Posvećuj ih sedam dana. 36 Svakoga dana prinesi jednoga junca kao žrtvu okajnicu – za pomirenje. I prinesi žrtvu okajnicu za pomirenje oltara, zatim ga pomaži da bude posvećen. 37 Sedam dana prinosi žrtvu pomirnicu za žrtvenik i posvećuj ga. Tako će žrtvenik postati presvet, i sve što se žrtvenika dotakne bit će posvećeno.«

38 Svakodnevna žrtva paljenica

»A ovo treba da prinosiš na žrtveniku: dva janjca godinu dana stara, svaki dan bez prijekida. 39 Jedno janje žrtvuj ujutro, a drugo uvečer. 40 Prinesi s prvim janjetom jednu desetinu efe bijeloga brašna zamiješena u četvrtini hina istupanog ulja i žrtvu ljevanicu od četvrtine hina vina. 41 Drugo janje prinesi u suton. S njim prinesi žrtvu prinosnicu s njezinom žrtvom ljevanicom kao i izjutra – na ugodan miris, žrtvu u čast Jahvi paljenu. 42 Neka to bude trajna žrtva paljenica od koljena do koljena – na ulazu u Šator sastanka, pred Jahvom. Tu ću se ja s tobom sastajati da ti govorim. 43 I s Izraelcima ću se tu sastajati, i moja će ih slava posvećivati. 44 Ja ću posvetiti Šator sastanka i žrtvenik; posvetit ću Arona i njegove sinove da mi služe kao svećenici. 45 Ja ću prebivati među Izraelcima i biti njihov Bog. 46 Upoznat će oni tada da sam to ja, Jahve, Bog njihov koji ih je izbavio iz zemlje egipatske da prebivam među njima – ja, Jahve, Bog njihov.«


30

1 Kadioni žrtvenik

»Napravi i žrtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva. 2 Neka bude lakat dug, lakat širok, u pravokut, i dva lakta visok. Neka mu roščići budu od jednoga komada s njim. 3 Obloži mu u čisto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove roščiće. Načini mu zlatan završni pojas naokolo. 4 Načini mu dva zlatna koluta. Pričvrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod završnog pojasa. Kroz njih će se provlačiti motke za nošenje. 5 Motke načini od bagremova drva i zlatom ih obloži. 6 Postavi žrtvenik pred zavjesu što zastire Kovčeg svjedočanstva – nasuprot Pomirilištu nad Svjedočanstvom – gdje ću se ja s tobom sastajati. 7 Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla; 8 neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje, da to bude svagdašnje kadiono prinošenje pred Jahvom u sve vaše naraštaje. 9 Ne prinosi na njemu ni neposvećenoga tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni ljevanice! 10 Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roščićima. Krvlju žrtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za žrtvenik. Tako činite u sve naraštaje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina.«

11 Porez

Nadalje Jahve reče Mojsiju: 12 »Kad budeš pravio popis Izraelaca prilikom novačenja, neka svatko dâ Jahvi otkupninu za se kad se upiše, da ih kakvo zlo ne snađe zbog novačenja. 13 Tko god potpada pod novačenje, ovoliko neka dadne: pola šekela – prema hramskom šekelu, gdje je dvadeset gera u šekelu. To pola šekela neka bude kao prinos Jahvi. 14 Tko god potpada pod novačenje, od dvadeset godina starosti pa naviše, neka dadne prinos Jahvi. 15 Bogataš neka ne plaća više niti siromah manje od pola šekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se. 16 Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i određuj ga za potrebe Šatora sastanka. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjeća Izraelaca i da im bude milostiv.«

17 Umivaonik

Reče Jahve Mojsiju: 18 »Napravi umivaonik od mjedi i podnožje od mjedi za umivanje. Postavi ga između Šatora sastanka i žrtvenika. Nalij u nj vode 19 pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega. 20 Kad moradnu ulaziti u Šator sastanka, ili kad se moradnu primicati žrtveniku za službu da spaljuju žrtve u čast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu. 21 Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve naraštaje.«

22 Ulje za pomazanje

Još reče Jahve Mojsiju: 23 »Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine – dvjesta pedeset – mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike, 24 pet stotina – prema hramskom šekelu – lovorike i jedan hin maslinova ulja. 25 Od toga napravi posvećeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posvećeno ulje za pomazanje. 26 Time onda pomaži: Šator sastanka i Kovčeg svjedočanstva; 27 stol i sav njegov pribor; svijećnjak i sav njegov pribor; žrtvenik kadioni; 28 žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak: 29 posveti ih, i oni će tako postati posvećeni; i što god ih se dotakne, posvećeno će postati. 30 Pomaži Arona i njegove sinove i posveti ih meni za svećenike. 31 Onda kaži Izraelcima ovako: ‘Ovo je moje posvećeno ulje za pomazanje od koljena do koljena. 32 Ne smije se polijevati po tijelu običnoga čovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posvećeno i neka vam bude sveto! 33 Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!’«

34 Miomirisni kâd

Jahve još reče Mojsiju: »Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od tih mirodija i čistoga tamjana, 35 sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kađenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, čistu, svetu. 36 Od toga nešto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedočanstvo, u Šator sastanka, gdje ću se ja s tobom sastajati. Držite tu mirodiju presvetom! 37 A miomiris koji napraviš prema tome sastavu, za svoju upotrebu ne smijete praviti. To drži za svetinju Jahvi! 38 Tko sebi napravi što takvo da mu miriše, neka se iskorijeni iz svoga naroda.«

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjega milosrđa
15:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Listopad 2019
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.