bibija_365_1-min.png

 

Izl 37-40


37

1 Kovčeg

Besalel napravi Kovčeg od bagremova drva, dug dva i pol lakta, širok lakat i pol, a lakat i pol visok. 2 Iznutra ga i izvana okuje čistim zlatom. Naokolo mu napravi zlatan završni pojas. 3 I salije mu četiri koluta na njegova četiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane. 4 Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje; 5 onda provuče motke kroz kolutove Kovčegu sa strane za nošenje Kovčega. 6 Zatim napravi Pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo, a lakat i pol široko. 7 Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata, na dva kraja Pomirilišta: 8 jednoga kerubina na jednome kraju, a drugoga kerubina na drugome kraju. Kerubine na oba kraja načini u jednome komadu s Pomirilištem. 9 Kerubini imali uzdignuta i raširena krila, zaklanjali njima Pomirilište. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome, tako da su im lica gledala u Pomirilište.

10 Stol za prinesene kruhove

Od bagremova drva načini stol, dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok. 11 Obloži ga čistim zlatom i od zlata mu naokolo načini završni pojas. 12 I načini mu obrub unaokolo, podlanicu širok. A za obrub naokolo načini zlatan završni pojas. 13 Salije mu četiri zlatna koluta. Kolutove onda pričvrsti za njegova četiri nožna ugla. 14 Kolutovi su bili tik pod obrubom, kao kvake za motke, da se stol može nositi. 15 Motke za nošenje stola načinio je od bagremova drva i zlatom ih obložio. 16 A pribor što se držao na stolu – njegove zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa – napravio je od čistoga zlata.

17 Svijećnjak

Od čistoga zlata načini i svijećnjak. Svijećnjak – njegovo podnožje i stalak – skova. Njegove čaše – čaške i latice – bile su u jednome komadu s njim. 18 Šest je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijećnjaka s jedne strane, a tri kraka svijećnjaka s druge strane. 19 Na jednome kraku bile su tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom čaškom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako je bilo na svih šest krakova što izbijahu iz svijećnjaka. 20 Na samome svijećnjaku bile su četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama: 21 čaška, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konačno čaška, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih šest krakova što su iz njega izbijali. 22 Njihove čaške i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim; sve to od čistoga kovanog zlata. 23 A od čistoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka, usekače i pepeljare. 24 Svijećnjak i sav njegov pribor načini od jednoga talenta čistoga zlata.

25 Kadioni žrtvenik

Kadioni je žrtvenik napravio od bagremova drva, lakat dug, lakat širok – u četvorinu – a dva lakta visok. Roščići su mu bili u jednom komadu s njim. 26 Obloži mu čistim zlatom plohu, strane naokolo i njegove roščiće. Načini mu naokolo završni pojas od zlata. 27 Na njemu načini i dva zlatna koluta na oprečnim stranama, ispod završnog pojasa, da služe motkama za kvake kad se na njima nosi. 28 Motke načini od bagremova drva pa ih obloži zlatom. 29 Onda pripravi posvećeno ulje za pomazanje i čisti kâd mirisni, onako kako ga pravi pomastar.


38

1 Žrtvenik za paljenice

Od bagremova drva napravi žrtvenik za žrtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata širok – u četvorinu – a tri lakta visok. 2 Na njegova četiri ugla načini mu četiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloži mjeđu. 3 A načini i sav pribor za žrtvenik: lonce, strugače, kotliće, viljuške i kadionike; sav mu je ovaj pribor načinio od mjedi. 4 Za žrtvenik zatim načini rešetku u obliku mrežice od mjedi ispod izbočine; zahvaćala mu je do sredine. 5 Salije četiri koluta na četiri ugla mjedene rešetke da služe kao kvake za motke. 6 Motke načini od bagremova drva pa ih obloži mjeđu. 7 Onda provuče motke kroz kolutove na objema stranama žrtvenika da se na njima nosi. Napravio ga je šuplja – od dasaka.

8 Umivaonik

A zatim, od zrcala žena koje su posluživale na vratima Šatora sastanka, načini mjedeni umivaonik i mjedeni stalak za nj.

9 Dvorište

Onda načini dvorište. Na južnoj strani dvorišta bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge. 10 Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od mjedi, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra. 11 Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od mjedi, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra. 12 Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata, sa deset stupova i deset njihovih podnožja. Kuke su na stupovima i njihove šipke bile od srebra. 13 Sprijeda, s istoka, zavjese od pedeset lakata. 14 S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja. 15 Tako i s druge strane – dakle, na obje strane dvorišnih vrata – bile su zavjese od petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja. 16 Sve su zavjese oko dvorišta bile od prepredenog lana. 17 Podnožja za stupove bila su od mjedi, a kuke na stupovima i njihove šipke od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi. Sve šipke na dvorišnim stupovima bijahu od srebra. 18 Zavjesa na dvorišnim vratima – izvezena – bila je od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Dvadeset je lakata bila duga; visoka, po širini, pet lakata kao i dvorišne zavjese. 19 Bila su četiri njihova stupa sa četiri podnožja od mjedi. Kuke na stupovima bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi, a njihove šipke bile su srebrne. 20 Svi kočići unutar Prebivališta bili su od mjedi.

21 Popis utrošenih stvari

To je popis stvari za Prebivalište – Prebivalište svjedočanstva, koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levitâ pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
22 Besalel, Urijev sin, iz koljena Hurova od plemena Judina napravio je sve što je Jahve Mojsiju naredio. 23 S njim je bio Oholiab, sin Ahisamakov, iz plemena Danova, rezbar, krojač i vezilac za ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
24 Sve zlato što je utrošeno u radove oko svetišta – zlato posvećeno prinosom – iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela u hramskim šekelima. 25 A srebro, sabrano prigodom upisivanja zajednice – 26 to jest beku po glavi, odnosno pola šekela prema hramskom šekelu, od svakoga koji je bio upisan, od dvadeset godina pa naprijed – iznosilo je: stotinu talenata i tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela u hramskim šekelima. Bilo je upisanih: šest stotina tri tisuće i petsto pedeset. 27 Stotinu talenata srebra otišlo je za salijevanje podnožjâ svetištu i zavjesi: sto podnožja od sto talenata – talenat za podnožje. 28 A od tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela načinio je kuke za stupove, obložio njihove vrhove i napravio šipke za njih. 29 Mjed od žrtve prikaznice iznosila je sedamdeset talenata i dvije tisuće četiri stotine šekela. 30 Od nje je načinio: podnožja za ulaz u Šator sastanka, žrtvenik od mjedi s njegovom mjedenom rešetkom i sav pribor za žrtvenik; 31 dalje, podnožja oko dvorišta, podnožja za dvorišni ulaz; sve kočiće za Prebivalište i sve kočiće oko dvorišta.


39

1 Odijelo velikog svećenika i ostalih svećenika

Od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izrađeno ruho za službu u svetištu; naprave svetu odjeću Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju.

2 Oplećak

Oplećak naprave od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 3 Skuju zlatne pločice, a onda ih na niti izrežu da ih vještački uvezu u ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan. 4 Za oplećak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja; 5 tkanica što je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju. 6 Kamenje oniksa optoče obrubom od zlata. Na njima su, kao što se režu pečati, bila urezana imena Izraelovih sinova. 7 Njih stave na poramenice oplećka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju.

8 Naprsnik

I naprsnik izrade radovima vještaka kao i oplećak: od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 9 Naprsnik načiniše četverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj širok, a predvostručen. 10 Umetnu u nj četiri reda dragulja. Prvi red bijaše od rubina, topaza i alema; 11 drugi red od smaragda, safira i ametista; 12 treći red od hijacinta, ahata i leca; 13 a četvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno. 14 Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i pečati – svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena. 15 Za naprsnik naprave lančiće od čistoga zlata kao zasukane uzice. 16 Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutića pa pričvrste oba kolutića za dva gornja ugla naprsnika. 17 Sad privežu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutića što su bila pričvšćena za uglove naprsnika. 18 Druga dva kraja zasukanih uzica pričvrste za dva okvira. Tako ih povežu za poramenice oplećka sprijeda. 19 Potom načine dva zlatna kolutića pa ih pričvrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema oplećku. 20 Još naprave dva zlatna kolutića te ih pričvrste za donji, prednji kraj poramenice oplećka, pokraj mjesta gdje se veže, povrh tkanice oplećka. 21 Svežu kolutiće naprsnika s kolutićima oplećka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se s oplećka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio.

22 Ogrtač

Naprave i ogrtač za oplećak, sav satkan od ljubičastog prediva. 23 U sredini je ogrtača bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opšiven, da se ogrtač ne podere. 24 O donjem rubu ogrtača načine šípke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 25 A načine i zvonca od čistog zlata, pa zvonca privežu među šípke; sve naokolo donjeg ruba ogrtača između šipaka: 26 zvonce pa šipak, zvonce pa šipak okolo donjeg ruba ogrtača za vršenje službe, kako je Jahve naredio Mojsiju.

27 Svećeničko odijelo

Zatim od otkanog lana načine košulje Aronu i njegovim sinovima; 28 a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gaće načine od prepredenog lana. 29 I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio.

30 Vijenac

Načine i ploču, sveti vijenac, od čistoga zlata i na njoj urežu natpis kako se urezuje na pečatnome prstenu: »Posvećen Jahvi«. 31 Za nju privežu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju.
32 Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru sastanka. Izraelci su sve načinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da načine.

33 Predaja napravljenih stvari Mojsiju

Onda donesu Mojsiju Prebivalište, Šator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove priječnice, njegove stupove i njegova podnožja; 34 pokrov od učinjenih ovnujskih koža, pokrov od finih koža, zavjesu za zaklon; 35 Kovčeg svjedočanstva s njegovim motkama i Pomirilištem; 36 stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove, 37 svijećnjak od čistoga zlata s njegovim svijećama – svijeće već u red stavljene – i sav njegov pribor i ulje za svjetlo; 38 zlatni žrtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz Šatora; 39 žrtvenik od mjedi s mjedenom rešetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 40 zavjese za dvorište; njihove stupove i njihova podnožja, zavjesu za dvorišni ulaz, njegova užeta i njihove kočiće – sav pribor za službu u Prebivalištu, za Šator sastanka; 41 lijepo izrađeno ruho za službu u svetištu – svetu odjeću za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova. 42 Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili.
43 Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.


40

1 Postavljanje i posveta Svetišta

Reče Jahve Mojsiju: 2 »Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalište, Šator sastanka. 3 Ondje postavi Kovčeg svjedočanstva, onda Kovčeg zakloni zavjesom. 4 Potom unesi stol i što na nj spada poredaj; unesi i svijećnjak i svijeće mu pripremi. 5 A zlatni žrtvenik za kađenje postavi pred Kovčeg svjedočanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalište. 6 Stavi žrtvenik za žrtve paljenice pred ulaz Prebivališta, Šatora sastanka. 7 Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode. 8 Naokolo napravi dvorište i objesi zastor nad dvorišnim ulazom. 9 Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaži Prebivalište i sve što je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa će svetim postati. 10 Pomaži potom žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; posveti žrtvenik i presvetim će žrtvenik postati. 11 Pomaži umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga! 12 Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Šatora sastanka pa ih operi vodom. 13 Stavi onda na Arona posvećenu odjeću; pomaži ga i posveti da mi služi kao svećenik. 14 Dovedi i njegove sinove, na njih stavi košulje 15 i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao svećenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vječno svećenstvo u sve njihove naraštaje.«

16 Izvršenje Jahvinih naloga

Tako Mojsije učini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i učinio. 17 Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bî podignuto. 18 Ovako Mojsije namjesti Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi priječnice i podiže stupove. 19 Zatim raspne šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio. 20 Uze onda Svjedočanstvo i stavi ga u Kovčeg; na Kovčeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgo na Kovčeg. 21 Potom unese Kovčeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovčeg svjedočanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju. 22 Zatim postavi stol u Šator sastanka, Prebivalištu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese. 23 Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. 24 Onda smjesti svijećnjak u Šator sastanka naprama stolu, na južnoj strani Prebivališta. 25 I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. 26 Zlatni žrtvenik smjesti u Šator sastanka, pred zavjesu. 27 Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju. 28 Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalište. 29 Kod ulaza u Prebivalište, u Šator sastanka, postavi žrtvenik za žrtve paljenice. Na njemu prinese žrtvu paljenicu i žrtvu od žita, kako je Jahve naredio Mojsiju. 30 Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje. 31 Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge. 32 A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju. 33 Napokon Mojsije napravi dvorište oko Prebivališta i žrtvenika i postavi zavjesu na dvorišnim vratima. Tako Mojsije završi taj posao.

34 Jahve prebiva posred Izraela

A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište. 35 Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište.
36 Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli; 37 ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao. 38 Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaše nad Prebivalištem, a noću bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjega milosrđa
15:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Molitva za život - svakoga dana u 14:55h

Svakoga dana u 14:55 h molimo molitvu za život. Pridružite nam se u zajedništvu molitve za blagoslov obitelji, sklad i plodnost supružnika i...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Srpanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.