bibija_365_1-min.png

 

Br 1-3


1

1 I. POPIS NA SINAJU

Naredba za popis

U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reče Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske: 2 »Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca, glavu po glavu. 3 Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama. 4 Neka s vama bude po jedan čovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma.
5 Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo; 6 Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo; 7 Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino; 8 Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo; 9 Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo.
10 Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo; 11 Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo; 12 Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo; 13 Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo; 14 Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo; 15 Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo.«
16 To bijahu sazivači zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.
17 Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili određeni 18 te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina. 19 Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.

20 Popis plemenâ

Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvorođenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. 21 Popisanih od Rubenova plemena bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.
22 Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. 23 Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.
24 Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 25 Popisanih od Gadova plemena bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.
26 Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 27 Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.
28 Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 29 Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.
30 Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 31 Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.
32 Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 33 Popisanih od Efrajimova plemena bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.
34 Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 35 Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta.
36 Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 37 Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.
38 Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 39 Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.
40 Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 41 Popisanih od Ašerova plemena bila je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.
42 Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 43 Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
44 To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom. 45 Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu. 46 Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

47 Dužnosti Levijevaca

Među te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu. 48 Jahve je, naime, rekao Mojsiju: 49 »Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca. 50 Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedočanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore. 51 Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. 52 Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po četama. 53 Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedočanstva.«
54 Izraelci učine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.


2

1 Poredak plemenâ na putu i u taboru

Jahve reče Mojsiju i Aronu: 2 »Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.
3 Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov. 4 Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.
5 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov. 6 Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.
7 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov. 8 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.
9 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!
10 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov. 11 Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.
12 Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev. 13 Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.
14 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov. 15 Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.
16 Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!
17 Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.
18 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov. 19 Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.
20 Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov. 21 Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.
22 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev. 23 Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.
24 Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!
25 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev. 26 Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.
27 Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov. 28 Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.
29 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov. 30 Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.
31 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama.«
32 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 33 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.
34 U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.


3

1 LEVIJEVO PLEME

Svećenici

Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu.
2 Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvorođenac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar. 3 To su imena Aronovih sinova, svećenika pomazanih, za svećeništvo posvećenih. 4 Ali Nadab i Abihu umriješe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposvećenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao svećenici u nazočnosti svoga oca Arona.

5 Leviti. Njihove dužnosti

Jahve reče Mojsiju: 6 »Dozovi pleme Levijevo neka stane pred svećenika Arona. Neka mu poslužuju; 7 neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred Šatorom sastanka, služeći Prebivalištu. 8 Neka se brinu za sav namještaj u Šatoru sastanka, za dužnost sinova Izraelovih, i obavljaju službu u Prebivalištu. 9 Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju. 10 Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju svećeničku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi.«

11 Izbor Levijevaca

Jahve reče Mojsiju: 12 »Ja, evo, uzimam Levijevce između Izraelaca namjesto svih prvorođenaca – onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci! 13 Meni, naime, pripada svaki prvorođenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu – i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve.«

14 Popis Levijevaca

Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji: 15 »Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više.«
16 Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo naređeno. 17 Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
18 A ovo su imena Geršonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Šimi. 19 A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 20 Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama.
21 Od Geršona lozu vuče rod Libnijev i rod Šimijev. To su rodovi Geršonovaca. 22 Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca naviše ubilježeno sedam tisuća i pet stotina. 23 Rodovi Geršonovaca taborovali su za Prebivalištem prema zapadu. 24 Glava porodice Geršonovaca bijaše Elijasaf, sin Laelov. 25 Geršonovci su se u Šatoru sastanka brinuli za Prebivalište, za Šator i njegov krov, za zavjese na ulazu u Šator sastanka; 26 onda za dvorišne zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Prebivališta i žrtvenika, za njihova užeta i za sve što spada na tu službu.
27 Od Kehata potječe rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca. 28 Kad se popisaše svi muškarci od jednoga mjeseca naviše, bilo ih je osam tisuća i šest stotina. Oni su se brinuli za svetište.
29 Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Prebivališta. 30 Glava rodova u domu Kehatovu bijaše Elisafan, sin Uzielov. 31 Oni su se brinuli za Kovčeg, stol, svijećnjak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i, konačno, za zavjesu i za sve što joj pripada.
32 Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je vršio nadzor nad onima koji su se brinuli za svetište.
33 Od Merarija potječe rod Mahlijev i rod Mušijev. To su Merarijevi rodovi. 34 Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisuća i dvije stotine. 35 Glava rodova u domu Merarijevu bijaše Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivališta. 36 Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivališta, za njegove priječnice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada na njegovu službu. 37 Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnožja, kočiće i užeta.
38 Pred Prebivalištem prema istoku, pred Šatorom sastanka s istočne strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena služba u svetištu. Svjetovnjak koji bi se približio imao se pogubiti.
39 Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviše, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijaše dvadeset i dvije tisuće.

40 Prvorođenčad i Levijevci

Jahve rekne Mojsiju: »Popiši sve muške prvorođence izraelske od jednoga mjeseca naviše te načini popis njihovih imena. 41 I levite dodijeli meni – ja sam Jahve – namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenčadi stoke izraelske.«
42 Tako Mojsije popiše sve prvorođence izraelske, kako mu je Jahve naredio. 43 Svih muških prvorođenaca od jednoga mjeseca naviše bijaše u popisu iménâ dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine sedamdeset i tri.
44 Tada Jahve reče Mojsiju: 45 »Uzmi levite namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve. 46 A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvorođenaca što ih je više nego levita, 47 uzmi pet šekela po glavi, uzmi ih prema hramskom šekelu: dvadeset gera – jedan šekel. 48 Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše.«
49 Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvorođence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili. 50 Od izraelskih je prvorođenaca primio u srebru tisuću trista šezdeset i pet šekela hramske mjere. 51 Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

09:30 Hodaj uza me i budi mi prijatelj - tema: Biti svećenik danas; gost: Filip Pranjić, mladomisnik; ur. i vod.: Ines Sosa Meštrović
10:30 Sveta misa - prijenos iz župe sv. Ane u Rudešu u Zagrebu
11:30 Glazba
12:00 Anđeo Gospodnji; Molitva - Srednji čas

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u lipnju - IV. dan

4. DAN S TIGROM U KOŠTAC Došao je iz Ranigora, iz Sunderbanske džungle. Zove se Khanto Neye. Čitav svoj život proveo je u šumama. Nema ničega,...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.