bibija_365_1-min.png

 

Br 22-24


22

1 Moapski kralj Balak poziva u pomoć vrača Bileama

Poslije toga Izraelci otputuju i utabore se na Moapskim poljanama, s onu stranu Jordana, nasuprot Jerihonu.
2 Balak, sin Siporov, vidje sve što Izrael učini Amorejcima. 3 Moab se uvelike poboja toga naroda jer je bio brojan.
Moaba obuze strah od Izraelaca. 4 Zato reče Moab midjanskim starješinama: »Sad će ova rulja oko nas sve pòpasti kao što vol popáse travu po polju.«
Balak, sin Siporov, bijaše moapski kralj u ono vrijeme. 5 On pošalje glasnike Bileamu, sinu Beorovu, u Petoru, koji se nalazi na Rijeci, u zemlji Amonaca. Pozove ga rekavši: »Evo je došao neki narod iz Egipta; evo je prekrio lice zemlje i naselio se uza me. 6 Zato dođi i prokuni mi ovaj narod jer je jači od mene. Tako ću ga moći svladati i istjerati iz zemlje. A znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviš, a proklet onaj koga prokuneš.«
7 Starješine moapske i starješine midjanske krenu s nagradom za vračanje u svojim rukama. Stignu Bileamu i prenesu mu Balakovu poruku. 8 On im rekne: »Prenoćite ovdje te ću vam odgovoriti prema onome što mi Jahve kaže.« Tako moapski knezovi ostanu kod Bileama.
9 Bog dođe Bileamu i upita: »Tko su ti ljudi s tobom?« Bileam odgovori Bogu: 10 »Poslao ih k meni Balak, sin Siporov, moapski kralj, s porukom: 11 ‘Evo je neki narod došao iz Egipta i prekrio lice zemlje. Dođi da ga prokuneš. Tako ću ga moći svladati i protjerati.’« 12 Ali Bog reče Bileamu: »Nemoj ići s njima! Nemoj proklinjati onaj narod jer je blagoslovljen.«
13 Ujutro Bileam ustane te će Balakovim knezovima: »Odlazite u svoju zemlju jer mi ne dâ Jahve da pođem s vama.« 14 Moapski se knezovi dignu, odu Balaku pa mu reknu: »Bileam nije htio poći s nama.«
15 Balak opet pošalje knezove, brojnije i uglednije od prvih. 16 Oni dođu Bileamu i reknu mu: »Ovako je poručio Balak, sin Siporov: ‘Ne skanjuj se, nego dođi k meni. 17 Bogato ću te nagraditi i učinit ću sve što mi kažeš. Dođi, molim te, i prokuni mi ovaj narod!’« 18 Ali Bileam odgovori Balakovim slugama: »Da mi Balak dadne svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijedi Jahve, Boga svoga, da učinim išta, bilo veliko bilo malo. 19 Ali provedite ovdje i vi noć da doznam što će mi Jahve još kazati.« 20 Noću Bog dođe Bileamu pa mu rekne: »Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani, pođi s njima! Ali da činiš samo što ti ja reknem!«

21 Bileamova magarica

Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima. 22 No Božja srdžba usplamtje što je on pošao. Zato anđeo Jahvin stade na put da ga spriječi. On je jahao na svojoj magarici, a pratila ga njegova dva momka. 23 Kad magarica opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s isukanim mačem u ruci, skrene sa staze i pođe preko polja. Bileam poče tući magaricu da je vrati na put. 24 Anđeo Jahvin tada stade na uskom prolazu, među vinogradima, a bijaše ograda i s ove i s one strane. 25 Magarica, spazivši Jahvina anđela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet poče tući. 26 Anđeo Jahvin pođe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provuče ni desno ni lijevo. 27 Kad je magarica ugledala Jahvina anđela, legne pod Bileamom. Bileam pobjesni i poče tući magaricu štapom. 28 Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: »Što sam ti učinila da si me tukao tri puta?« 29 Bileam odgovori magarici: »Što sa mnom zbijaš šalu? Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio!« 30 A magarica uzvrati Bileamu: »Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako?« – »Nisi!« – odgovori on.
31 Tada Jahve otvori oči Bileamu i on opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognu on glavu i pade ničice. 32 Onda će mu anđeo Jahvin: »Zašto si tukao svoju magaricu već tri puta? Ta ja sam istupio da te spriječim, jer te put meni naočigled vodi u propast. 33 Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, već bih te ubio, a nju ostavio na životu.« 34 Onda će Bileam anđelu Jahvinu: »Sagriješio sam! Nisam znao da ti preda mnom stojiš na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti.« 35 Ali anđeo Jahvin odvrati Bileamu: »Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem.« Tako Bileam ode s Balakovim knezovima.

36 Bileam i Balak

Kad je Balak čuo da Bileam dolazi, iziđe mu ususret do grada Moaba što se nalazi na granici Arnona, na kraju područja. 37 »Zar nisam uporno po te slao i pozivao te? Zašto mi nisi došao?« reče Balak Bileamu. »Zar te zaista ne mogu bogato nagraditi?« 38 »Evo sam ti došao«, reče Bileam Balaku. »Ali hoću li ti moći sada što kazati? Samo što mi Bog stavi na jezik, to ću govoriti.« 39 Pođe zatim Bileam s Balakom i dođoše u Kirjat Husot. 40 Žrtvova Balak i krupne i sitne stoke te od toga pruži Bileamu i knezovima koji su ga pratili.
41 Sutradan uze Balak Bileama i odvede ga gore na Bamot-Baal, odakle mogaše vidjeti krajnji dio naroda.


23

1 I Bileam reče Balaku: »Ovdje mi načini sedam žrtvenika; ovdje mi pripravi sedam junaca i sedam ovnova.« 2 Balak učini kako je Bileam rekao. A onda Balak i Bileam prinesu po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku. 3 Potom će Bileam Balaku: »Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom, pa što mi očituje, kazat ću ti.« I ode na osamljeno mjesto.

4 Bileamovo proročanstvo

I Bog srete Bileama, koji mu reče: »Sedam sam žrtvenika podigao i prinio na svakome po jednoga junca i ovna.« 5 A Jahve stavi riječi u usta Bileamu te mu zapovjedi: »Vrati se Balaku i ovako govori.«
6 Bileam se vrati k njemu, a on stajaše uza svoju paljenicu i s njim svi knezovi moapski. 7 Tada on poče svoju pjesmu i reče: »Iz Arama dovede me Balak,
kralj Moaba, iz strana istočnih:
‘Dođi, prokuni mi Jakova,
dođi, gromom udri Izraela!’
8 Kako mogu proklinjati
koga Bog ne proklinje?
Kako gromom udarati
koga Jahve ne udara?
9 Jer s vrha hridi ja ga gledam,
s visoka ga motrim brijega.
Gle naroda koji odvojeno živi,
među narode on se ne broji.
10 Prah Jakovljev tko će prebrojiti;
pijesak Izraela tko će izmjeriti?
O, da mi je umrijeti
smrću pravednika!
O, da svršetak moj bude
kao njegov!«
11 »Što mi to uradi?« – reče Balak Bileamu. »Dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a kad tamo, ti ih blagoslovom obasu!«
12 On odgovori: »Zar mi nije dužnost kazati što mi Jahve stavlja u usta?«
13 »Hajde sa mnom na drugo mjesto, odakle ga možeš svega vidjeti«, zamoli ga Balak. »Odavde mu vidiš samo jedan kraj, a ne vidiš ga svega. Odande mi ga prokuni!«
14 Povede ga zatim na Sede Sofim, na vrh Pisge. Tu sagradi sedam žrtvenika i na svakom žrtveniku prinese po jednoga junca i ovna. 15 Bileam tada rekne Balaku: »Stoj ovdje kraj svoje paljenice, a ja odoh onamo na susret Bogu.«
16 Jahve sretne Bileama; stavi riječi u njegova usta te mu zapovjedi: »Vrati se k Balaku i tako govori!« 17 I vrati se on Balaku, koji stajaše uza svoju paljenicu i s njim moapski knezovi. Balak ga zapita: »Što je Jahve rekao?«
18 Tada Bileam započe svoju pjesmu i reče: »Ustani, Balače, i poslušaj!
Uhom me posluhni, sine Siporov!
19 Bog nije čovjek da bi slagao,
nije sin Adama da bi se kajao.
Zar on kada rekne, a ne učini,
zar obeća, pa ne ispuni?
20 Gle, primih od Boga da blagoslovim,
blagoslovit ću i povuć’ neću blagoslova.
21 U Jakovu nesreće ne nazreh,
nit’ nevolje vidjeh u Izraelu.
Jahve, Bog njegov, s njime je,
poklik kralju u njemu odzvanja.
22 Iz Egipta Bog ga je izveo,
on je njemu k’o rozi bivola.
23 Gatanja nema protiv Jakova
nit’ protiv Izraela vračanja.
I kada budu rekli Jakovu
i Izraelu: ‘Što radi Bog?’
24 gle, ustat će narod k’o lavica,
dići će se poput lava:
leći neće dok plijen ne proguta,
dok ne popije krv pobijenih.«
25 Zatim Balak reče Bileamu: »Nemoj ga ni kletvom kleti, ali ni blagoslovom blagoslivljati.« 26 Bileam odvrati Balaku: »Zar ti nisam rekao: ‘Sve što Jahve kaže, to ću činiti’?«
27 Potom Balak reče Bileamu: »Hajde! Odvest ću te na drugo mjesto. Možda će Bogu biti pravo da mi ga odande prokuneš.« 28 I odvede Balak Bileama na vrh Peora, odakle se pruža vidik na pustaru.
29 »Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika«, reče Bileam Balaku. »Nadalje, pripremi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova.«
30 Balak učini kako je Bileam rekao i prinese po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.


24

1 Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni ići kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari. 2 Bileam podiže oči i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj siđe Duh Božji 3 i on poče svoju pjesmu te reče: »Proročanstvo Bileama, sina Beorova,
proročanstvo čovjeka pronicava pogleda,
4 proročanstvo onoga koji riječi Božje sluša,
koji vidi viđenja Svesilnoga,
koji pada i oči mu se otvaraju.
5 Kako su lijepi ti šatori, Jakove,
i stanovi tvoji, Izraele!
6 Kao dolovi što se steru,
kao vrtovi uz obalu rijeke,
kao aloje što ih Jahve posadi,
kao cedri pokraj voda!
7 Iz potomstva junak mu izlazi,
nad mnogim on vlada narodima.
Kralj će njegov nadvisit’ Agaga,
uzdiže se kraljevstvo njegovo.
8 Iz Egipta Bog ga izveo,
on je njemu k’o rozi bivola.
On proždire narode dušmanske,
on njihove kosti drobi.
9 Skupio se, polegao
poput lava, poput lavice:
tko ga podići smije?
Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje,
proklet da je tko tebe proklinje!«
10 I usplamtje srdžbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. »Pozvao sam te da prokuneš moje neprijatelje«, reče Balak Bileamu, »a kad tamo, ti ih blagoslovi evo triput! 11 Nosi se odmah u svoj kraj. Bio sam rekao: dostojno ću te počastiti! A eto, Jahve te liši časti.« 12 Nato Bileam odgovori Balaku: »Zar nisam rekao i tvojim glasnicima koje si k meni poslao: 13 ‘Da mi Balak dadne svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijed Jahvinu i po svojoj volji činiti bilo dobro, bilo zlo; ono što kaže Jahve, to ću i ja reći’? 14 A sada, kad, evo, odlazim k svome narodu, hajde da ti objavim što će ovaj narod učiniti tvome narodu u budućnosti!« 15 I poče svoju pjesmu i reče: »Proročanstvo Bileama, sina Beorova,
proročanstvo čovjeka pronicava pogleda,
16 proročanstvo onoga koji riječi
Božje sluša,
koji poznaje mudrost Svevišnjega,
koji vidi viđenja Svesilnoga,
koji pada i oči mu se otvaraju.
17 Vidim ga, ali ne sada:
motrim ga, al’ ne iz blizine:
od Jakova zvijezda izlazi,
od Izraela žezlo se diže.
On Moabu razbija bokove
i svu djecu Šetovu zatire!
18 Edom će njegovim postati posjedom,
a Seir zemljom osvojenom.
Razvija snagu svoju Izrael,
19 Jakov vlada nad neprijateljima
i uništava preživjele iz Ira.«
20 Bileam se zagleda u Amaleka te poče svoju pjesmu i reče: »Amalek je prvenac među narodima,
ali vječna propast njegov je svršetak.«
21 Onda se zagleda u Kenijce te poče svoju pjesmu i reče: »Tvrd je stan tvoj, Kajine,
na timoru ti gnijezdo savijeno!
22 Al’ gnijezdo pripada Beoru;
dokle ćeš Ašuru robovati?«
23 Opet poče svoju pjesmu i reče:
»Narodi pomorski sabiru se sa sjevera,
24 a brodovlje od strane Kitima.
Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber,
pa i njega će propast stići vječita.«
25 Potom ustade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj. A i Balak ode svojim putem.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 Snaga Hrvatske - tema Uhićenje virovitičke trojice i dodjela Velike zlatne plakete „Da se ne zaboravi“ Antunu Habijancu; gost; Antun Habijanac; ur. i vod.: Božidar Biondić
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Bezuvjetnost

U svadbenoj dvorani pronalaziš čovjeka koji nema svadbeno odijelo. Izbacuješ ga van gdje će biti plač i škrgut zubi. Ako je tvoja ljubav bezuvjetna, ona je...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Listopad 2022
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.