bibija_365_1-min.png

 

Br 25-27


25

1 Duhovna i tjelesna lutanja Izraelaca

Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s Moapkama. 2 One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima. 3 Tako se Izrael osramoti s Baalom peorskim. I Jahve planu gnjevom na Izraela.
4 »Pokupi sve narodne glavare«, reče Jahve Mojsiju. »Objesi ih Jahvi usred bijela dana da se Jahvin gnjev odvrati od Izraela.«
5 Onda Mojsije rekne izraelskim sucima: »Neka svatko pobije one svoje ljude koji su se osramotili s Baalom peorskim.«
6 Baš tada neki Izraelac dođe i dovede k svojoj braći jednu Midjanku naočigled Mojsija i naočigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u Šator sastanka. 7 Kad to opazi Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade ispred zajednice: uze koplje u ruku 8 i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje, Izraelca i ženu; nju kroza slabine. Tako pomor Izraelaca prestade. 9 A onih koji su od pomora pomrli bilo je dvadeset i četiri tisuće.
10 Jahve reče Mojsiju: 11 »Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, obuzet među njima mojim revnovanjem. Zato u svome revnovanju nisam istrijebio izraelskoga naroda. 12 Kaži mu dakle: ‘S njime, evo, sklapam savez mira. 13 Neka to bude za nj i njegove potomke poslije njega savez vječnoga svećeništva, jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod.’«
14 Ime Izraelcu koji je bio ubijen – onome što je ubijen s Midjankom – bijaše Zimri. Bio je sin Salua, glavara jedne od Šimunovih porodica. 15 A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi. Bila je kći Surova. Sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice u Midjanu.
16 Jahve reče Mojsiju: 17 »Navali na Midjance i potuci ih, 18 jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama kad su lukavo radili protiv vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, kćeri glavara midjanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora.«


26

1 VIII. NOVE ODREDBE

Drugi popis

Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona: 2 »Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu.«
3 Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona, 4 sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:
5 Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca; 6 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca. 7 To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.
8 Paluov sin bijaše Eliab, 9 a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve. 10 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom. 11 No sinovi Korahovi ne izginuše.
12 Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca; 13 od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca. 14 To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.
15 Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca; 16 od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca; 17 od Aroda rod Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca. 18 To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.
19 Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.
20 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca. 21 Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca. 22 To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.
23 Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca; 24 od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca. 25 To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.
26 Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca. 27 To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.
28 Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim. 29 Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca. 30 Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca; 31 od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca; 32 od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca. 33 Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. 34 To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.
35 Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca. 36 Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca. 37 To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina.
To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.
38 Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca; 39 od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca. 40 Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca. 41 To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.
42 Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima. 43 Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.
44 Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca. 45 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca. 46 Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah. 47 To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.
48 Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca; 49 od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca. 50 To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.
51 Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.
52 Jahve reče Mojsiju: 53 »Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba. 54 Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih. 55 Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima. 56 Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini.«

57 Popis Levijevaca

Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca. 58 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram. 59 Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam. 60 Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom. 62 Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.

63 Osvrt na popis

To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu. 64 Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji. 65 Jer Jahve bijaše za njih rekao: »Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!«


27

1 Zakon ženskog naslijeđa

Tada pristupiše kćeri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manašeova iz roda Josipova sina Manašea. A imena kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. 2 One stanu pred Mojsija, pred svećenika Eleazara, pred glavare i svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka pa reknu: 3 »Naš je otac umro u pustinji. Nije pripadao družini što se pobunila protiv Jahve – Korahovoj družini – nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. Sinova nije imao. 4 Zašto bi se odstranilo ime našega oca iz njegova roda? Budući da nije imao sina, daj nama posjed među braćom našega oca!«
5 Mojsije iznese njihov slučaj pred Jahvu. 6 A Jahve reče Mojsiju: 7 »Selofhadove kćeri pravo kažu. Treba svakako da im dadneš posjed koji će biti njihova baština među braćom njihova oca. Prenesi na njih baštinu njihova oca. 8 Nadalje, reci Izraelcima: ‘Kad koji čovjek umre a ne imadne sina, prenesite njegovu baštinu na njegovu kćer. 9 Ne imadne li ni kćeri, predajte baštinu njegovoj braći. 10 Ako ne imadne ni braće, njegovu baštinu podajte braći njegova oca. 11 Ako mu otac ne imadne braće, baštinu njegovu podajte najbližem rođaku njegova roda: neka je on uzme u posjed.’
Neka to bude zakonska odredba Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.«

12 Izbor Jošue za vođu zajednice

Jahve reče Mojsiju: »Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima. 13 A kad budeš razgledao, pridružit ćeš se svojim precima i ti, kako se pridružio i tvoj brat Aron. 14 Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom očitujete moju svetost pred njihovim očima.«
(To su Meripske vode kod Kadeša u Sinskoj pustinji.)
15 A Jahvi Mojsije progovori ovako: 16 »Neka Jahve, Bog duhova u svakom tijelu, postavi čovjeka nad ovom zajednicom 17 koji će pred njom izlaziti; koji će pred njom stupati; koji će je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado što nema pastira.«
18 »Uzmi Jošuu, sina Nunova!« – reče Jahve Mojsiju. »To je čovjek u kome ima duha. Na nj položi ruku svoju! 19 Onda ga odvedi pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove oči daj naredbe! 20 Predaj mu dio svoje vlasti da ga sluša sva zajednica sinova Izraelovih. 21 Neka pristupa k svećeniku Eleazaru, koji će za nj tražiti odluke urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim – sva zajednica.«
22 Mojsije učini kako mu je Jahve naredio: uzme Jošuu te ga postavi pred svećenika Eleazara i pred svu zajednicu.
23 Položi zatim na nj svoje ruke i dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija.


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

09:15 Glazba
09:30 Hodaj uza me i budi mi prijatelj - tema: Biti svećenik danas; gost: Filip Pranjić, mladomisnik; ur. i vod.: Ines Sosa Meštrović
10:30 Sveta misa - prijenos iz župe sv. Ane u Rudešu u Zagrebu
11:30 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u lipnju - IV. dan

4. DAN S TIGROM U KOŠTAC Došao je iz Ranigora, iz Sunderbanske džungle. Zove se Khanto Neye. Čitav svoj život proveo je u šumama. Nema ničega,...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.