bibija_365_1-min.png

 

Br 31-33


31

1 IX. PODJELA PLIJENA I DIOBA ZEMLJE

Sveti rat protiv Midjanaca

Jahve reče Mojsiju: 2 »Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima.«
3 A Mojsije reče narodu: »Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance, 4 da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!«
5 I tako su iz izraelskih porodica – tisuću po plemenu – za vojnu skupili dvanaest tisuća. 6 Posla ih Mojsije – tisuću po plemenu – na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.
7 Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce. 8 Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu – pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.
9 Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago. 10 Ognjem spale sve gradove njihove u kojima su živjeli i sva njihova naselja, 11 a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje. 12 Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.
13 Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im ususret izvan tabora. 14 Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda. 15 Reče im: »Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje! 16 A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu. 17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se. 19 Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana; 20 očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete.«
21 Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: »Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju: 22 ‘Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo – 23 sve što podnosi vatru – provucite kroz vatru i bit će očišćeno.’ Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu. 24 Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor.«

25 Dijeljenje plijena

Jahve reče Mojsiju: 26 »Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke, 27 a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu. 28 Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke. 29 Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu. 30 A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke – od svih životinja – pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu.«
31 Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju. 32 Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke, 33 sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke, 34 šezdeset i jedna tisuća magaradi, 35 a ljudskih duša – žena koje nisu poznale muškarca – bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.
36 Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke; 37 ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla; 38 krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla; 39 magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno. 40 Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. 41 Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.
42 A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili – 43 dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke, 44 a krupne stoke trideset i šest tisuća grla; 45 magaradi trideset tisuća i pet stotina, 46 a ljudskih duša šesnaest tisuća. 47 Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.

48 Žrtveni darovi

Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici, 49 i rekoše mu: »Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen. 50 Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica – na kakvu je tko zlatninu već naišao – da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom.«
51 Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete. 52 Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici: šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela. 53 Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen. 54 Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.


32

1 Razdioba područja preko Jordana

Rubenovci i Gadovci imađahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaze, međutim, da je zemlja jazerska i zemlja gileadska pogodna za stočarstvo. 2 Zato Gadovci i Rubenovci dođu k Mojsiju, svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice pa reknu: 3 »Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon – 4 kraj što ga Jahve osvoji pred izraelskom zajednicom – kraj je pogodan za stočarstvo; a sluge tvoje bave se stočarstvom. 5 Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim očima«, nastave, »neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. Ne šalji nas preko Jordana!«
6 Mojsije odgovori Gadovcima i Rubenovcima: »Zar da vaša braća idu u rat, a vi da ostanete ovdje? 7 Zašto odvraćate srca Izraelaca da ne prijeđu u zemlju koju im je Jahve predao? 8 Tako su učinili i vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš Barnee da izvide zemlju. 9 Popeli su se do Eškola i razgledali zemlju, ali su onda ubili srčanost u Izraelcima da ne odu u zemlju koju im je Jahve dao. 10 Onog dana Jahve planu gnjevom. Zakle se i reče: 11 ‘Ljudi što su izišli iz Egipta, kojima je dvadeset ili više godina, jer me nisu vjerno slijedili, nikad neće vidjeti zemlju što sam je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu!’ 12 Jahvu su jedino vjerno slijedili Kenižanin Kaleb, sin Jefuneov, i sin Nunov Jošua. 13 Jahve je gnjevom planuo na Izraelce pa ih je pustinjom povlačio četrdeset godina, sve dok ne pomrije sav naraštaj što je u očima Jahvinim zlo postupio. 14 A sad vi – grešni naraštaj – ustajete namjesto svojih očeva da još povećate srdžbu Jahvinu na Izraela. 15 Ako se od njega odvratite, on će još produžiti vaš boravak u pustinji; tako ćete upropastiti sav taj narod.«
16 Onda se oni primaknu k njemu i reknu: »Mi bismo ovdje podigli torove za svoje blago i gradove za svoju nejačad, 17 a sami ćemo pograbiti oružje i poći na čelu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša nejačad neka ostane – zbog stanovništva ove zemlje – u utvrđenim gradovima. 18 Mi se svojim kućama nećemo vraćati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoju baštinu. 19 S njima nećemo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana niti dalje, jer će nas zapasti naša baština s ovu stranu, na istok od Jordana.«
20 Mojsije im reče: »Ako tako uradite, ako pođete pred Jahvom u boj; 21 ako vi svi naoružani prijeđete Jordan pred Jahvom dok on ne rastjera ispred sebe svoje neprijatelje: 22 tada, kad zemlja bude pokorena Jahvi, vi ćete se moći vratiti. Tako ćete biti oslobođeni odgovornosti prema Jahvi i prema Izraelu, a ova će zemlja postati pred Jahvom vaše vlasništvo. 23 Ali ako tako ne uradite, sagriješit ćete protiv Jahve i znajte da će vas stići kazna za vaš grijeh. 24 Sazidajte, dakle, gradove za svoju nejačad i torove za svoju stoku, ali izvršite što ste obećali.«
25 Gadovci i Rubenovci odgovore Mojsiju: »Tvoje će sluge učiniti kako gospodar naš nalaže. 26 Naša nejačad, naše žene, naša stoka i sve naše blago neka ostanu ondje u gileadskim gradovima, 27 a tvoje sluge, svi koji su za boj sposobni, poći će pred Jahvom u boj, kako naš gospodar nalaže.«
28 Tada za njih Mojsije izda nalog svećeniku Eleazaru, Nunovu sinu Jošui i glavarima obitelji izraelskih plemena. 29 I reče im Mojsije: »Ako Gadovci i Rubenovci, svi oni koji nose oružje, s vama prijeđu Jordan da se bore pred Jahvom i zemlja bude pokorena vama, onda im dajte gileadsku zemlju u vlasništvo. 30 Ali ako ne prijeđu naoružani s vama, neka dobiju baštinu među vama u zemlji kanaanskoj.«
31 Nato odgovore Gadovci i Rubenovci: »Što je god Jahve rekao tvojim slugama, to ćemo učiniti. 32 Mi ćemo naoružani prijeći pred Jahvom u zemlju kanaansku, ali neka nam bude posjed naše baštine s ove strane Jordana.«
33 I tako njima – Gadovcima, Rubenovcima i polovici plemena Manašeova, sina Josipova – dadne kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga, zemlju s gradovima u njihovim granicama, gradove okolne zemlje.
34 Gadovci sagrade: Dibon, Atarot i Aroer, 35 Atrot Šofan, Jazer, Jogbohu, 36 Bet Nimru i Bet Haran, utvrđene gradove i torove za stada.
37 Rubenovci sagrade: Hešbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo, Baal Meon – nazivi su izmijenjeni – i Šibmu. Oni prozovu svojim imenima gradove koje su oni podigli.
39 Sinovi Makira, sina Manašeova, odu u Gilead, osvoje ga i protjeraju Amorejce koji bijahu ondje. 40 Mojsije preda Gilead Manašeovu sinu Makiru, i on se u njemu nastani. 41 A Manašeov sin Jair ode te zauzme njihova sela pa ih prozva »Jairova sela«. 42 Potom ode Nobah i zauzme Kenat i njegova područja te ga nazove svojim imenom »Nobah«.


33

1 KRATKI PREGLED IZLASKA

Uvod

Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim. 2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca – sutradan poslije Pashe – kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana, 4 dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.

5 Od Ramsesa do Sinaja

Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu. 6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje. 7 Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom. 8 Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari. 9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palmâ. Tu su se utaborili. 10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more. 11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu. 12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki. 13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu. 14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije. 15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.

16 U pustinji

Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi. 17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu. 18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi. 19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu. 20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni. 21 Iz Libne odu i utabore se u Risi. 22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati. 23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu. 24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi. 25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu. 26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu. 27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu. 28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki. 29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni. 30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu. 31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu. 32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu. 33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati. 34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni. 35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu. 36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.

37 Od Kadeša do Moaba

Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38 Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje. 39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni. 42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu. 43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu. 44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu. 45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu. 46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu. 47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom. 48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu; 49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.

50 Dužnosti Izraelaca u Kanaanu

Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
51 »Ovako reci Izraelcima: ‘Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku, 52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite. 53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete. 54 Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu. 55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli 56 i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.’«


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

09:15 Glazba
09:30 Hodaj uza me i budi mi prijatelj - tema: Biti svećenik danas; gost: Filip Pranjić, mladomisnik; ur. i vod.: Ines Sosa Meštrović
10:30 Sveta misa - prijenos iz župe sv. Ane u Rudešu u Zagrebu
11:30 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u lipnju - IV. dan

4. DAN S TIGROM U KOŠTAC Došao je iz Ranigora, iz Sunderbanske džungle. Zove se Khanto Neye. Čitav svoj život proveo je u šumama. Nema ničega,...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.