bibija_365_1-min.png

 

Jš 19-21


19

1 Baština plemena Šimunova

Drugi ždrijeb izađe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih. 2 Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada; 3 Hasar Šual, Bala, Esem; 4 Eltolad, Betul, Horma, 5 Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa, 6 Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela. 7 Ajin, Rimon, Eter i Ašan: četiri grada s njihovim selima. 8 I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim. 9 Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova područja.

10 Baština plemena Zebulunova

Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je područje sezalo do Sarida, 11 odakle im se međa na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu. 12 Od Sarida je međa okretala prema istoku, sve do međe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije. 13 A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraćala se do Nee. 14 Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu. 15 Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima. 16 To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.

17 Baština plemena Jisakarova

Četvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama. 18 A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem; 19 Hafarajim, Šion, Anaharat; 20 Harabit, Kišjon, Ebes; 21 Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases. 22 Potom međa dotiče Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima. 23 To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.

24 Baština plemena Ašerova

Peti ždrijeb iziđe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama. 25 Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf, 26 Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je međa doticala Karmel i Šihor Libnat. 27 Zatim je okretala prema sunčanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul, 28 pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona. 29 Međa je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaćala je Mehaleb, Akzib, 30 Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima. 31 To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.

32 Baština plemena Naftalijeva

Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama. 33 Njihova međa ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan. 34 Potom međa okreće na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotiče Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana. 35 Utvrđeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret; 36 Adama, Rama, Hasor, 37 Kedeš, Edrej, En-Hasor; 38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima. 39 To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.

40 Baština plemena Danova

Izađe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim. 41 Područje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš, 42 Šaalabin, Ajalon, Jitla, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon, 46 Me-Hajarkon i Harakon s područjem prema Jafi.
47 Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom mača; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga. 48 To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.
49 Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine međe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini. 50 Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori. On utvrdi taj grad i nastani se u njemu.
51 To su baštine koje su svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom među plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je završena razdioba zemlje.


20

1 4. POVLAŠTENI GRADOVI

Gradovi-utočišta

Jahve reče Jošui: 2 »Kaži sinovima Izraelovim i reci im: ‘Odredite sebi gradove-utočišta za koje sam vam govorio preko Mojsija, 3 da bi onamo mogao pobjeći ubojica koji nehotice ubije koga i da vam budu utočišta od krvnoga osvetnika. 4 Ako ubojica utekne u koji od tih gradova, neka stane pred gradska vrata i neka starješinama toga grada iznese svoju stvar. Oni neka ga prime u svoj grad i odrede mu mjesto gdje će prebivati među njima. 5 Ako ga krvni osvetnik progoni, ne smiju izručiti ubojicu u njegove ruke: ta nehotice je ubio svoga bližnjega, a ne iz mržnje. 6 Ubojica neka ostane u tom gradu sve dok ne stupi pred sud zajednice ili do smrti velikoga svećenika koji bude u ono vrijeme. Tada neka se ubojica vrati i neka ode u svoj grad i svome domu – u grad iz kojega je utekao.’«
7 I posvete Kedeš u Galileji, u Naftalijevoj gori; Šekem u Efrajimovoj gori; Kirjat-Arbu, to jest Hebron, u Judinoj gori. 8 S druge strane Jordana, istočno od Jerihona, odrede Beser u pustinji, u ravnici plemena Rubenova, i Ramot u Gileadu od plemena Gadova, i Golan u Bašanu od plemena Manašeova. 9 To su bili gradovi određeni svim Izraelcima i došljacima koji borave među njima: tamo je mogao uteći svaki koji nehotice drugoga ubije, a da sam ne pogine od osvetničke ruke dok ne izađe na sud, pred zajednicu.


21

1 Levitski gradovi

Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.
2 I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: »Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku.« 3 Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima. 4 Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova; 5 ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova. 6 Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu. 7 Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
8 Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.

9 Gradovi sinova Kehatovih

Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode: 10 sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih, 11 pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo. 12 Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu. 13 Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima; 14 Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima, 15 Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima, 16 Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena. 17 Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima, 18 Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 19 Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.
20 Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova. 21 Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima, 22 Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 23 Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima, 24 Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 25 Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada. 26 U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.

27 Gradovi sinova Geršonovih

Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada. 28 Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima, 29 Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 30 Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima, 31 Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 32 Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada. 33 Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.

34 Gradovi sinova Merarijevih

Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima, 35 Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 36 S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima, 37 Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 38 Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima, 39 Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada. 40 U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.
41 Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima. 42 Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.

43 Svršetak diobe

Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj. 44 I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke. 45 Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

13:00 Čitamo knjigu - p. Anton Puntigam: „Kako me je Bog vodio“
13:30 Obavijesti i najava programa
13:40 Glazba
14:00 Pozdravi, čestitke i preporuke

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 4.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.