bibija_365_1-min.png

 

Suci 4-6


4

1 4. DEBORA I BARAK

Izrael pod jarmom Kanaanaca

Poslije smrti Ehudove Izraelci su opet stali činiti što Jahvi nije po volji 2 i Jahve ih predade u ruke Jabinu, kanaanskom kralju koji je vladao u Hasoru. Vojskovođa vojsci njegovoj bijaše Sisera, koji je živio u Harošetu Poganskom. 3 Tad Izraelci zavapiše Jahvi. Jer Jabin imaše devet stotina željeznih bojnih kola i teško je tlačio Izraelce dvadeset godina.

4 Debora

U to vrijeme Izraelu je sudila proročica Debora, žena Lapidotova. 5 Živjela je pod Deborinom palmom između Rame i Betela u Efrajimovoj gori i k njoj su dolazili Izraelci da presuđuje u njihovim sporovima. 6 Ona dozva Baraka, sina Abinoamova, iz Naftalijeva Kedeša i reče mu: »Evo što ti Jahve, Bog Izraelov, zapovijeda: ‘Idi, kreni na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između Naftalijevih i Zebulunovih sinova. 7 Ja ću k tebi na Kišonski potok privući Siseru, vojskovođu Jabinove vojske, s njegovim bojnim kolima i svim ratnicima te ću ga predati u tvoje ruke.’«
8 Barak joj odgovori: »Ako ti pođeš sa mnom, ići ću; ako li ne pođeš sa mnom, ne idem.« 9 »Idem s tobom«, reče mu ona, »ali na putu kojim ćeš poći slava neće tebi pripasti jer će Jahve ženi predati u ruke Siseru.« Tada Debora ustane i pođe s Barakom u Kedeš. 10 Onamo je Barak pozvao Zebuluna i Naftalija. Deset tisuća ljudi pođe za njim, a išla je s njim i Debora.

11 Heber Kenijac

Heber Kenijac bijaše se odvojio od Kajina, jednoga od sinova Hababa, tasta Mojsijeva; razapeo je svoj šator kod hrasta u Saananimu, nedaleko od Kedeša.

12 Siserin poraz

Javiše Siseri da je Barak, sin Abinoamov, izašao na goru Tabor. 13 Nato Sisera sabra sva svoja kola, devet stotina željeznih kola, i sve ljude koje je doveo od Harošeta Poganskog do Kišonskog potoka. 14 Debora reče Baraku: »Ustani, evo dana kada će Jahve predati Siseru u tvoje ruke! Sam Jahve ide pred tobom!« I Barak siđe s gore Tabora s deset tisuća ljudi za sobom. 15 Jahve zastraši Siseru, sva njegova kola i čitavu njegovu vojsku, koja naže u bijeg pred mačem Barakovim. Sisera siđe sa svojih kola i pobježe pješice. 16 Barak je gonio kola i vojsku sve do Harošeta Poganskog. Sva je Siserina vojska pala od oštrog mača i nijedan čovjek nije umakao.

17 Siserina smrt

Sisera je dotle bježao pješice prema šatoru Jaele, žene Hebera Kenijca, jer između Jabina, kralja hasorskog, i kuće Hebera Kenijca bijaše mir. 18 Jaela iziđe Siseri ususret i reče mu: »Zaustavi se, gospodaru, svrati se k meni. Ne boj se ničega!« On svrati k njoj pod šator, a ona ga pokri pokrivačem. 19 On joj reče: »Daj mi malo vode jer sam žedan.« Ona otvori mijeh s mlijekom, napoji ga i opet ga pokri. 20 »Stani na ulazu u šator«, reče joj on, »pa ako tko naiđe i zapita te: ‘Ima li tu koga?’, ti odgovori: ‘Nema!’« 21 A Jaela, žena Heberova, uze šatorski klin i čekić u ruke, tiho mu se približi i zabi mu klin kroza sljepoočice tako da se zario u zemlju. On od iscrpljenosti bijaše tvrdo zaspao i tako umrije. 22 I gle, dođe Barak progoneći Siseru. Jaela iziđe preda nj i reče mu: »Dođi da ti pokažem čovjeka koga tražiš.« On uđe k njoj, i gle – Sisera ležaše mrtav, s klinom u sljepoočici.

23 Izbavljenje Izraela

Tako je Bog u onaj dan ponizio Jabina, kralja kanaanskog, pred Izraelcima. 24 Ruka Izraelaca postajaše sve teža Jabinu, kralju kanaanskom, dok ga nije napokon zatrla.


5

1 Pjesma Debore i Baraka

Toga dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše ovu pjesmu:
2 Ratoborno rasuše kose borci izraelski
i dragovoljno krenu narod:
blagoslivljajte Jahvu!
3 Čujte, o kraljevi! Poslušajte, knezovi!
Jahvi ja pjesmu pjevam,
Jahvu, Boga Izraelova, ja slavim.
4 Sa Seira kad si silazio, Jahve,
pobjednički kad si kročio iz polja edomskih,
sva se zemlja tresla, lila se nebesa,
oblaci curkom daždjeli.
5 Brda se tresla pred tobom, o Jahve,
Jahve, Bože Izraelov!
6 U dane Šamgara, sina Anatova,
u dane Jaele opustješe putovi;
i oni koji su putovali, obilažahu naokolo.
7 Pusta bijahu sela izraelska
dok ne ustadoh ja, Debora,
dok ne ustadoh kao majka Izraelu.
8 Tuđe bogove sebi izabraše,
i zato im rat stade pred vrata.
Za pet gradova ne bî nijednog štita!
Nijednog kralja za četrdeset tisuća u Izraelu!
9 Srce moje kuca za vođe izraelske,
za narod što dragovoljno u boj kreće!
Blagoslivljajte Jahvu!
10 Vi koji na bijelim jašete magaricama,
na sagovima sjedeći,
i vi koji hodite putovima, pjevajte,
11 uz povike razdraganih pastira kod pojilâ.
Neka se slave dobročinstva Jahvina
i vladavina njegova Izraelom!
I narod Jahvin siđe na vrata.
12 Probudi se, Deboro, ustani!
Ustani, pjesmu zapjevaj!
Hrabro! Ustani, Barače,
vodi u roblje porobljivače svoje,
sine Abinoamov!
13 Tad siđe na vrata Izrael,
narod Jahvin pohrli junački.
14 Iz Efrajima potekoše u dolinu,
za njima stiže među čete tvoje Benjamin.
Iz Makira stupaju glavari,
iz Zebuluna oni što nose štap zapovjednički.
15 Knezovi Jisakarovi s Deborom bjehu,
a Naftali pođe s Barakom,
pohrli da ga stigne u dolini.
Kod Rubenovih potoka
dugo se savjetuju.
16 Zašto si ostao u torovima
da slušaš sred stada svirku frule?
Kod Rubenovih potoka
dugo se savjetuju.
17 Gilead osta s onu stranu Jordana.
A zašto je Dan na stranim lađama?
Zašto na obali mora Ašer sjedi,
mirno prebiva u svojim zaljevima?
18 Zebulun je narod što prkosi smrti
s Naftalijem, na visoravnima.
19 Došli su kraljevi, boj zametnuli,
boj bili kraljevi kanaanski,
u Tanaku, na vodi megidskoj,
al’ ni mrve srebra ne dobiše.
20 S nebeskih staza vojevahu,
vojevahu zvijezde prot’ Siseri.
21 Sve otplavi potok Kišon,
potok Kišon pradavni.
Gazi čvrsto, moja dušo!
22 Topot silan odjekuje:
jure borci na konjima!
23 »Proklinjite Meroz«, anđeo će Jahvin,
»proklinjite žitelje njegove
što Jahvi nisu u pomoć pritekli,
u pomoć Jahvi s junacima.«
24 Blagoslovljena među ženama bila Jaela,
žena Hebera Kenijca,
među ženama šatora nek’ je slavljena!
25 On vode zaiska, mlijeka mu ona dade,
u zdjelu dragocjenu nali mu povlake.
26 Rukom lijevom za klinom segnu,
a desnom za čekićem kovačkim.
Udari Siseru, glavu mu razmrska,
probode mu, razbi sljepoočicu.
27 Do nogu pade joj, sruši se, leže,
do nogu pade joj, sruši se;
i gdje pade, mrtav osta.
28 Kroz prozor motri Siserina mati,
kroz prozor motri, na rešetku jadâ:
»Dugo mu se kola ne vraćaju:
što im je zapreg tako spor?«
29 Najmudrija zbori joj dvorkinja,
sebi samoj ona odgovara:
30 »Plijen su našli pa ga dijele:
po djevojku na ratnika,
po djevojku i po dvije,
halju-dvije za Siseru,
vezen rubac za moj vrat!«
31 Tako neka ginu, Jahve, svi neprijatelji tvoji!
A oni koji te ljube nek’ budu kao sunce
kada se diže u svojemu sjaju!
I zemlja bijaše mirna četrdeset godina.


6

1 5. GIDEON

Izrael pod jarmom Midjanaca

Opet su Izraelci činili što je zlo u Jahvinim očima; i Jahve ih predade u ruke Midjancima za sedam godina. 2 Teška bijaše ruka Midjanaca nad Izraelom. Da bi izmakli Midjancima, Izraelci se sklanjahu u gorske pukotine, špilje i skrovišta. 3 I kada bi Izraelci posijali, dolazili bi na njih Midjanci i Amalečani i sinovi Istoka. 4 Utaborivši se na njihovoj zemlji, uništavali bi rod zemlje sve do Gaze. Ne ostavljahu Izraelu ništa da se prehrani, ni ovce ni koze, ni vola ni magarca, 5 jer dolažahu sa svojim stadima i svojim šatorima u takvu mnoštvu kao skakavci; ne bijaše broja njima ni njihovim devama; preplavili bi zemlju, opustošili je. 6 Tako su Midjanci bacili Izraela u veliku bijedu te Izraelci zavapiše Jahvi.

7 Jedan prorok

Kad su Izraelci zavapili Jahvi zbog Midjanaca, 8 Jahve posla Izraelcima proroka koji im reče: »Ovako kaže Jahve, Bog Izraelov: ‘Ja sam vas izveo iz Egipta, izbavio vas iz kuće ropstva. 9 Ja sam vas oslobodio od ruke Egipćana i od ruke svih vaših tlačitelja. Protjerao sam ih pred vama, dao vam njihovu zemlju 10 i rekao vam: Ja sam Jahve, Bog vaš. Ne štujte bogova Amorejaca u kojih zemlji živite. Ali vi ne poslušaste moga glasa.’«

11 Gideonov poziv

Anđeo Jahvin dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku da bi je sačuvao od Midjanaca. 12 I ukaza mu se anđeo Jahvin i reče mu: »Jahve s tobom, hrabri junače!« 13 Gideon mu odgovori: »Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: ‘Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?’ A sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midjancima.«
14 Jahve se tad okrenu prema njemu i reče mu: »Idi s tom snagom u sebi i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?« 15 »Ali, gospodaru«, odgovori mu Gideon, »kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.« 16 Jahve mu reče: »Ja ću biti s tobom te ćeš pobijediti Midjance kao jednoga.« 17 Gideon mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. 18 Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te.« A on odgovori: »Ostat ću dok se ne vratiš.«
19 Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. 20 Anđeo Jahvin reče mu: »Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.« On učini tako. 21 Anđeo Jahvin tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Jahvin nato iščeze pred njegovim očima. 22 Tad Gideon vidje da je to bio anđeo Jahvin i reče: »Jao, Jahve, Gospode! Anđela Jahvina vidjeh licem u lice!« 23 Jahve mu odgovori: »Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!«
24 Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Jahvi i nazva ga »Jahve-Mir«. Žrtvenik još i danas stoji u Ofri Abiezerovoj.

25 Gideon protiv Baala

Iste noći Jahve reče Gideonu: »U svojega oca uzmi utovljena junca, junca od sedam godina, i razori Baalov žrtvenik i posijeci gaj pokraj njega. 26 Potom podigni žrtvenik Jahvi, Bogu svome, na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima Ašere što ih u gaju nasiječeš.« 27 Tada Gideon uze deset ljudi između svojih slugu i učini kako mu je zapovjedio Jahve. Ali kako se bojao svoje obitelji i građana, učini to noću. 28 Kad su građani sutradan poranili, a to razoren Baalov žrtvenik i gaj posječen pored njega, a junac žrtvovan kao paljenica na novom oltaru. 29 I pitahu jedni druge: »Tko je to učinio?« Ispitaše, istražiše pa rekoše: »Gideon, Joašev sin, učini to.« 30 Tada građani rekoše Joašu: »Izvedi sina da umre jer je razorio Baalov žrtvenik i posjekao gaj pored njega.« 31 Joaš odgovori svima koji stajahu oko njega: »Zar ćete vi braniti Baala? Zar ćete ga vi spašavati? Tko brani Baala, bit će pogubljen prije sutrašnjeg dana. Ako je on bog, neka se sam brani od Gideona što mu je razorio žrtvenik.« 32 Toga dana prozvali su Gideona Jerubaal jer se govorilo: »Neka sam Baal s njim obračuna što mu je srušio žrtvenik.«

33 Poziv na oružje

Svi Midjanci, Amalečani i sinovi Istoka bijahu se sakupili i, prešavši Jordan, utaborili se u Jizreelskoj ravnici. 34 Duh Jahvin obuze Gideona i on zasvira u rog, a Abiezerov rod stade iza njega. 35 Posla on glasnike po svem plemenu Manašeovu te i oni stadoše iza njega. Posla glasnike i u pleme Ašerovo, Zebulunovo i Naftalijevo te im i oni krenuše ususret.

36 Pokus s runom

Gideon reče Bogu: »Ako zaista hoćeš osloboditi Izraela mojom rukom, kao što si obećao, 37 evo ću metnuti ovčje runo na gumno: ako bude rose samo na runu, a zemlja ostane suha, tada ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao.«
38 I bî tako. Gideon urani sutradan te iscijedi rosu iz runa – punu zdjelu vode.
39 Opet Gideon reče Bogu: »Ne razgnjevi se na me što ti progovaram još jednom. Dopusti mi da još ovaj put pokušam s runom: neka samo runo bude suho, a neka po svoj zemlji bude rosa!«
40 I Bog one noći učini tako: samo je runo ostalo suho, a po svoj zemlji pala rosa.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

14:00 Nedjeljni koncert – ur. i vod.: Ksenija Sanjković
14:55 Molitva za život
15:00 Krunica Božjega milosrđa
15:10 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

"Dođi Gospodine Isuse" - poslušajte razmatranje za 8.12.2023.

Svakoga dana u 7:45 h pratite adventska razmatranja svećenika zajednice Omnia Deo - "Dođi, Gospodine Isuse." Reprize možete pratiti u 19:45 h....

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Prosinac 2023
P U S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.