bibija_365_1-min.png

 

1 Sam 10-12


10

1 Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Šaulu; zatim ga poljubi i reče:
»Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom baštinom. 2 Kad odeš sada od mene, naći ćeš dva čovjeka kod Rahelina groba, na granici zemlje Benjaminove, u Selsahu. Oni će ti reći: ‘Našle su se magarice koje si pošao tražiti; i gle, tvoj je otac zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori: Što da učinim za svoga sina?’ 3 A kad odeš odande dalje i dođeš do Taborskog Hrasta, srest ćeš ondje tri čovjeka koja će ići gore k Bogu u Betel. Jedan će nositi tri jareta, drugi tri okrugla kruha, a treći mijeh vina. 4 Oni će te pozdraviti i dat će ti dva kruha, a ti ih primi iz njihove ruke. 5 Poslije toga doći ćeš u Gibeu Božju (gdje se nalazi filistejski stup). Kad uđeš u grad, namjerit ćeš se na povorku proroka koji će silaziti s uzvišice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre; oni će biti u proročkom zanosu. 6 Tada će na te sići duh Jahvin te ćeš pasti u proročki zanos s njima i promijenit ćeš se u drugog čovjeka. 7 A kad ti se ispune ti znakovi, onda čini kako ti se prilika pruži jer je Bog s tobom. 8 Zatim ćeš sići preda mnom u Gilgal i ja ću sići k tebi da prinesem žrtve paljenice i žrtve pričesnice. Sedam dana čekaj dok ne dođem k tebi i ne poučim te što ćeš činiti.«

9 Šaulov povratak

Čim je Šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan. 10 Kad su, naime, došli u Gibeu, gle, dođe mu ususret povorka proroka i duh Božji siđe na njega te on pade u proročki zanos usred njih. 11 I kad su ga svi koji ga poznavahu otprije vidjeli gdje prorokuje s prorocima, počeše govoriti jedan drugome: »Što se to dogodilo sa sinom Kiševim? Zar je Šaul među prorocima?« 12 A jedan od njih odvrati i reče: »A tko je njihov otac?« Otuda je nastala poslovica: »Zar je i Šaul među prorocima?«
13 Kad je prošao njegov zanos, Šaul se vrati kući. 14 A Šaulov stric upita njega i njegova momka: »Kamo ste išli?« A Šaul odgovori: »Da tražimo magarice; a kad smo vidjeli da ih nema, otišli smo k Samuelu.« 15 A njegov ga stric zamoli: »Pripovijedaj mi što vam je rekao Samuel.« 16 A Šaul odgovori svome stricu: »Rekao nam je da su se našle magarice.« Ali mu ništa ne reče o kraljevskoj časti koju mu je prorekao Samuel.

17 Šaul ždrijebom određen za kralja

Poslije toga Samuel sazva narod pred Jahvu u Mispu 18 i reče sinovima Izraelovim: »Ovako govori Jahve: ‘Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlačila. 19 A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je izbavljao od svih vaših zala i svih vaših nevolja i rekli ste mu: Ne, nego postavi kralja nad nama!’ Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima.«
20 Potom Samuel privede sva plemena Izraelova i ždrijeb pade na pleme Benjaminovo. 21 Zatim privede pleme Benjaminovo po rodovima i ždrijeb pade na Matrijev rod; a kad privede Matrijev rod, čovjeka po čovjeka, ždrijeb pade na Šaula, sina Kiševa; ali kad ga potražiše, ne nađoše ga.
22 Tada još jednom upitaše Jahvu: »Je li taj čovjek došao ovamo?« A Jahve odgovori: »Eno ga, sakrio se za tovarom.« 23 Otrčaše i dovedoše ga odande; a kad je stao usred naroda, bijaše glavom i ramenima viši od sviju. 24 Tada Samuel reče svemu narodu: »Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu.« I sav narod uze klicati i vikati: »Živio kralj!«
25 Nato Samuel objavi narodu kraljevsko pravo i zapisa ga u knjigu koju položi pred Jahvu. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svojoj kući.
26 Šaul se također vrati kući u Gibeu, a s njim pođoše junaci kojima je Bog taknuo srce. 27 Ali neke ništarije rekoše: »Kako će nas taj spasiti?« I prezreše ga i ne donesoše mu nikakva dara.


11

1 Pobjeda nad Amoncima

Otprilike poslije mjesec dana dođe Amonac Nahaš i utabori se kod Jabeša Gileadskog. Svi Jabešani poručiše Nahašu: »Sklopi savez s nama pa ćemo ti se pokoriti.« 2 Ali im Amonac Nahaš odgovori: »Ovako ću sklopiti savez s vama: svakome ću od vas iskopati desno oko, i tako ću učiniti sramotu svemu Izraelu.« 3 A jabeške mu starješine rekoše: »Ostavi nam sedam dana da pošaljemo glasnike u sve krajeve Izraelove, pa ako se ne nađe nitko da nas izbavi, predat ćemo se tebi.«
4 I dođoše poslanici u Šaulovu Gibeu te izložiše sve narodu da čuje. Tada sav narod zaplaka iza glasa.
5 A gle, Šaul je upravo išao za govedima iz polja pa upita: »Što je ljudima te plaču?« I pripovjediše mu što su rekli Jabešani. 6 Kad je Šaul čuo te riječi, duh Jahvin siđe na njega i silan gnjev uskipje u njemu. 7 I uze on dva vola, isiječe ih i komade razasla po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruči: »Tko ne pođe za Šaulom, ovako će biti s njegovim govedima.« I strah Božji obuze ljude te pođoše kao jedan čovjek. 8 Šaul ih izbroji u Bezeku: i bijaše sinova Izraelovih tri stotine tisuća, a Judinih ljudi trideset tisuća. 9 Zatim reče poslanicima koji bijahu došli: »Ovako recite Jabešanima u Gileadu: sutra, kad sunce pripeče, stići će vam pomoć.«
Kad su se poslanici vratili, javiše sve to Jabešanima i oni se obradovaše. 10 I poručiše Nahašu: »Sutra ćemo izaći k vama, pa učinite s nama što vam bude drago.«
11 Sutradan Šaul razdijeli narod u tri čete, koje provališe u tabor o jutarnjoj straži i tukoše Amonce do najveće dnevne žege; a što preživje, rasprši se da ni dvojica ne ostaše zajedno.

12 Šaul proglašen za kralja

Tada narod reče Samuelu: »Tko je onaj što je govorio: ‘Zar će Šaul kraljevati nad nama?’ Dajte te ljude da ih pogubimo!« 13 Ali Šaul odgovori: »Neka se ne pogubi u ovaj dan nitko, jer je danas Jahve izvojevao pobjedu u Izraelu.« 14 Tada Samuel reče narodu: »Hajdemo u Gilgal da ondje obnovimo kraljevstvo.«
15 I sav narod krenu u Gilgal i ondje postaviše Šaula za kralja pred Jahvom, u Gilgalu. Ondje žrtvovaše pred Jahvom žrtve pričesnice i ondje je Šaul sa svim Izraelcima slavio slavlje.

 

 
12

1 Samuel se povlači pred Šaulom

Tada Samuel reče svemu Izraelu: »Evo, ispunio sam vašu želju u svemu što ste od mene tražili i postavih kralja nad vama. 2 I od sada će kralj ići pred vama. A ja sam ostario i osijedio i moji sinovi eto su među vama. Ja sam išao pred vama od svoje mladosti pa do današnjega dana. 3 Evo me! Posvjedočite protiv mene pred Jahvom i pred njegovim pomazanikom: kome sam oteo vola i kome sam oteo magarca? Koga sam prevario? Koga sam tlačio? Od koga sam primio mito da bih zažmirio na jedno oko? Ja ću vam sve natrag vratiti.«
4 A oni odgovoriše: »Nisi nas prevario, nisi nas tlačio, nisi ni od koga primio ništa.«
5 Još im reče: »Svjedok je Jahve protiv vas i svjedok je njegov pomazanik u ovaj dan da niste našli ništa u mojoj ruci.« A oni odgovoriše: »Tako je!«
6 Tada Samuel reče narodu: »Jest, svjedok je Jahve koji je postavio Mojsija i Arona i koji je izveo vaše oce iz Egipta. 7 Stanite sada ovamo da probesjedim s vama pred Jahvom i da vas podsjetim na sva velika djela koja je učinio Jahve vama i vašim ocima. 8 Kad je Jakov došao u Egipat, Egipćani su ih pritisnuli, a vaši su oci vapili Jahvi za pomoć. I Jahve posla Mojsija i Arona, koji izvedoše oce vaše iz Egipta i naseliše ih na ovome mjestu. 9 Ali oni zaboraviše Jahvu, Boga svoga, i on ih predade u ruke Siseri, vojvodi hasorske vojske, i u ruke Filistejaca, i u ruke moapskome kralju, koji su vojevali na njih. 10 I opet su vapili Jahvi za pomoć govoreći: ‘Zgriješili smo jer smo ostavili Jahvu i uzeli služiti baalima i aštartama. Izbavi nas sada iz ruku naših neprijatelja pa ćemo ti služiti!’ 11 I Jahve posla Jerubaala i Baraka, Jiftaha i Samuela te vas izbavi iz ruku vaših neprijatelja unaokolo, tako da ste mogli živjeti bez straha.
12 Ali kad vidjeste Nahaša, kralja amonskoga, kako ide na vas, rekoste mi: ‘Ne, nego kralj neka vlada nad nama!’ Pa ipak je vaš kralj Jahve, vaš Bog! 13 I eto vam sada kralja koga ste izabrali! Eto, Jahve je postavio kralja nad vama. 14 Ako se budete bojali Jahve i njemu budete služili, ako budete slušali njegov glas i ne budete se protivili njegovim zapovijedima, slijedit ćete Jahvu, Boga svoga, vi i kralj koji kraljuje nad vama. 15 Ako li ne budete slušali Jahvina glasa, ako se budete protivili njegovim zapovijedima, tada će se ruka Jahvina spustiti na vas i na vašega kralja da vas uništi.
16 Sada još jednom pristupite i vidite veliki znak koji će Jahve učiniti pred vašim očima. 17 Nije li sada pšenična žetva? Ali ja ću zazvati Jahvu i on će poslati gromove i kišu. I jasno ćete razabrati kako je veliko zlo koje ste učinili pred Jahvom tražeći sebi kralja.«
18 Tada Samuel zazva Jahvu i Jahve posla gromove i kišu u onaj dan i sav se narod vrlo poboja Jahve i Samuela. 19 I sav narod reče Samuelu: »Moli se Jahvi, svome Bogu, za svoje sluge da ne pomremo, jer smo svim svojim grijesima dodali zlo tražeći sebi kralja.«
20 Ali Samuel reče narodu: »Ne bojte se! Vi ste, doduše, učinili sve ovo zlo, ali sada ne ostavljajte više Jahvu, nego služite Jahvi svim svojim srcem. 21 Ne priklanjajte se više ništavim idolima koji vam ništa ne koriste, ništa vam ne pomažu jer su samo ništavila. 22 A Jahve neće odbaciti svoga naroda, radi velikog imena svoga, jer se Jahve udostojao da vas učini svojim narodom. 23 A od mene neka je daleko da zgriješim Jahvi prestajući moliti za vas i upućivati vas na dobar i pošten put. 24 Samo se bojte Jahve i njemu iskreno služite svim svojim srcem; jer, pogledajte kako se velikim očitovao među vama. 25 Ako li budete činili zlo, propast ćete vi i vaš kralj.«

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

16:00 Glazbena razglednica - pjesme Slavonije i Podravine; ur. i vod.: Božidar Biondić
16:45 Glazba
17:00 Mudrosti i duhovnosti svetih otaca - tema: Tertulijan kršćanski pisac; gost-urednik: don Ivan Bodrožić; vod.: Zdravka Andrijašević
17:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u lipnju - IV. dan

4. DAN S TIGROM U KOŠTAC Došao je iz Ranigora, iz Sunderbanske džungle. Zove se Khanto Neye. Čitav svoj život proveo je u šumama. Nema ničega,...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.