bibija_365_1-min.png

 

1 Ljet 1 – 3


1

1 I. DAVID I NJEGOVA RODOSLOVLJA

1. OD ADAMA DO IZRAELA

Tri velike skupine

Adam, Šet, Enoš, 2 Kenan, Mahalalel, Jared, 3 Henok, Metušalah, Lamek, 4 Noa, Šem, Ham i Jafet.

5 Jafetovci

Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras. 6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 7 Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

8 Hamovci

Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
9 Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan. 10 Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.
11 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci, 12 Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci. 13 Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta, 14 i Jebusejce, Amorejce, Girgašane, 15 Hivijce, Arkijce, Sinijce, 16 Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.

17 Šemovci

Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek. 18 Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. 19 Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
20 Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal, Abimael, Šeba, 23 Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.

24 Od Šema do Abrahama

Šem, Arpakšad, Šelah, 25 Eber, Peleg, Rau, 26 Serug, Nahor, Tarah, 27 Abram, to jest Abraham. 28 Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael. 29 Ovo je njihovo rodoslovlje:

Jišmaelci

Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.
32 Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan. 33 Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.

34 Izak i Ezav

Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael. 35 Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah. 36 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek. 37 Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.

38
Seir

Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan. 39 Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna. 40 Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana. 41 Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran. 42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili: Us i Aran.

43 Edomski kraljevi

Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba. 44 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre. 45 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. 46 Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit. 47 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. 48 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci. 49 Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin. 50 Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba.

51 Edomski knezovi

Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet, 52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar, 54 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.

 

 

2

1 2. JUDA

Izraelovi sinovi

Evo Izraelovih sinova: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun, 2 Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.

3 Judini potomci

Judini sinovi: Er, Onan i Šela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, Šuina kći. Ali Er, Judin prvenac, bijaše nevaljao u Jahvinim očima i Jahve ga pogubi. 4 Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova.
5 Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul.
6 Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet.
7 Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekršivši kletvu.
8 A sinovi Etanovi: Azarja.

9 Davidovo podrijetlo

Hesronovi sinovi koji mu se rodiše bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
10 Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova. 11 Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza. 12 Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja. 13 Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, trećeg Šimu, 14 četvrtog Netanela, petog Radaja, 15 šestog Osema, sedmoga Davida. 16 Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica. 17 Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jišmaelac Jeter.

18 Kaleb

Hesronov sin Kaleb imao je sa ženom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Ješer, Šobab i Ardon. 19 Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za ženu Efratu i ona mu rodi Hura. 20 Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu.
21 Potom Hesron uze kćer Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za ženu kad mu je bilo šezdeset godina i ona mu rodi Seguba. 22 Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji. 23 Ali su Gešurci i Aramejci osvojili od njih Jairova sela, Kenat sa selima, šezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova.
24 Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina.

25 Jerahmeel

Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija. 26 Jerahmeel je imao i drugu ženu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka.
27 Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker.
28 Onamovi su sinovi bili: Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi: Nadab i Abišur. 29 Abišurova se žena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida. 30 Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece. 31 Sinovi su Afajimovi bili: Jiši; Jišijevi sinovi: Šešan; Šešanov sin Ahlaj. 32 Sinovi Jade, brata Šamajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece. 33 Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza.
To su bili Jerahmeelovi sinovi.
34 Šešan nije imao sinova, nego kćeri; ali je Šešan imao slugu Egipćanina po imenu Jarhu. 35 Zato je Šešan dao kćer sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja. 36 Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada. 37 Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda; 38 Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju, 39 Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu; 40 Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma, 41 Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu.

42 Kaleb

Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Meša, otac Zifov; sinovi oca Mareše bili su: Hebron. 43 Hebronovi sinovi: Korah, Tapuah, Rekem i Šema. 44 Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja. 45 Šamajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov.
46 Efa, Kalebova inoča, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza.
47 Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf.
48 Maaka, Kalebova inoča, rodila je Šebera i Tirhanu. 49 Rodila je Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je kći bila Aksa.
50 To su bili sinovi Kalebovi.

Hur

A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov, 51 Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov. 52 A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovina Manahaćana. 53 Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Pućani, Šumaćani i Mišrani; od njih su potekli Soraćani i Eštaoljani.
54 Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani. 55 Književničke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tiraćani, Simeaćani, Sukaćani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma.

 

 

3

1 3. KUĆA DAVIDOVA

Davidovi sinovi

Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle, 2 treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja, četvrti Adonija, sin Hagitin, 3 peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle. 4 Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu. 5 Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; četiri od Bat-Šebe, kćeri Amielove. 6 Jibhar, Elišama, Elifalet, 7 Nogah, Nefeg, Jafija, 8 Elišama, Elijada, Elifelet: devet.
9 Sve Davidovi sinovi osim inočkih sinova i njihove sestre Tamare.

10 Judini kraljevi

Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat, 11 njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš, 12 njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam, 13 njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše, 14 njegov sin Amon, njegov sin Jošija. 15 Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, treći Sidkija, četvrti Šalum. 16 Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.

17 Nakon sužanjstva

Sinovi sužnja Jekonije bili su Šealtiel, njegov sin, 18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja. 19 Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita. 20 Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica. 21 Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin. 22 Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica. 23 Nearjini su sinovi bili: Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica. 24 Elijoenajevi su sinovi bili: Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 Znanjem do spoznaja - tema: Hrvati izvan RH; gošća: prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, red. prof.; ur. i vod.: dr. sc. Petar Bilobrk
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - IV. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 4. DAN GOSPA...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.