bibija_365_1-min.png

 

1 Ljet 4 – 6


4

1 4. JUŽNA PLEMENA

Juda – Šobal

Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
2 Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi.

3 Hur

Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija.
4 Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac.

Ašhur

To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema. 5 A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru.
6 Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi.
7 Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan.
8 Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela. 9 Jabes je bio izvrsniji među braćom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreći: »Rodila sam ga s bolom.« 10 Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreći: »Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje područje, neka bude tvoja ruka uza me i sačuvaj me oda zla, tako da se ne mučim!« Ispuni mu Bog za što ga je molio.

11 Kaleb

Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac. 12 Od Eštona poteče Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi.
13 A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj. 14 Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci.
15 Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz.
16 Jehalelelovi su sinovi bili: Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
17 Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjam, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca. 18 Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove kćeri koju je za ženu uzeo Mered.
19 Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maakaćanin.
20 Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet.

21 Šela

Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac; Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske kuće u Bet Ašbeji; 22 Jokim i ljudi iz Kozebe, Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari događaji. 23 To su bili lončari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega.

24 Šimun

Šimunovi su sinovi bili: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul. 25 Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26 Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej. 27 Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri; njegova braća nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova. 28 Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu, 29 u Bilhi, u Esemu, u Toladu, 30 u Betuelu, u Hormi, u Siklagu, 31 u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja. 32 A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova. 33 I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi.
34 Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša, 35 Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova, 36 Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja, 37 Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina. 38 Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile. 39 Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci. 40 Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budući da su ondje prije živjeli Hamovi potomci, 41 Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se nađoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku.
42 Onda su neki među onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na čelu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima. 43 Oni pobiše ostatak koji se spasio između Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.

 

 

5

1 5. PREKOJORDANSKA PLEMENA

Ruben

Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik, 2 jer je Juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu. 3 Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su: Henok, Falu, Hesron i Karmi.

4 Joel

Joelovi sinovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej, 5 njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal, 6 njegov sin Beera, koga je odveo u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena.
7 Njegovoj braći, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija, 8 Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov.

Rubenova naseobina

On je živio u Aroeru i do Neba i Baal Meona. 9 Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u gileadskoj zemlji.
10 Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima, koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu istočnom području od Gileada.

11 Gad

Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u bašanskoj zemlji do Salke. 12 Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, pa Janaj i Šafat u Bašanu.
13 Njihova su braća po svojim rodovima bila: Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica.
14 To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buza. 15 Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda.
16 Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim šaronskim pašnjacima do njihovih krajeva. 17 Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama.
18 Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i mač te zapinjali lûk i bili vješti boju, bijaše četrdeset tisuća sedam stotina i šezdeset vojnika. 19 Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafišejaca i Nodabejaca. 20 U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima. 21 Zaplijenili su njihovu stoku – pedeset tisuća deva, dvije stotine i pedeset tisuća ovaca i koza i dvije tisuće magaraca – i odveli u ropstvo sto tisuća ljudi. 22 Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naseliše na njihovo mjesto do sužanjstva.

23 Pola Manašeova plemena

Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona i Šenira i do Hermonske gore. I bijahu se umnožili.
24 Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muževi: poglavari u svojim rodovima.
25 Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima, 26 probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u sužanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana.

27 6. LEVI

Rodoslovlje velikih svećenika

Levijevi su sinovi bili: Geršom, Kehat i Merari. 28 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 29 Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjam. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar. 30 Eleazar rodi Pinhasa; Pinhas rodi Abišuu; 31 Abišua rodi Bukija; Buki rodi Uziju; 32 Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota; 33 Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 34 Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa; 35 Ahimaas rodi Azarju; Azarja rodi Johanana; 36 Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu. 37 Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba; 38 Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Šaluma; 39 Šalum rodi Hilkiju; Hilkija rodi Azarju; 40 Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka. 41 Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.

 

 

6

1 Levijevci

Levijevi su sinovi bili: Geršom, Kehat i Merari. 2 Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej. 3 Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 4 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.
5 Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima, 6 njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.
7 Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir, 8 njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir; 9 njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul. 10 Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot; 11 njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat; 12 njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi: 13 Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.
14 Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza, 15 njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.

16 Pjevači

Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište; 17 oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu. 18 Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela, 19 sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha, 20 sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja, 21 sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije, 22 sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha, 23 sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.
24 Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime, 25 sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije, 26 sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje, 27 sina Etana, sina Zime, sina Šimeja, 28 sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
29 Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka, 30 sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije, 31 sina Amsija, sina Banija, sina Šomera, 32 sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.

33
Ostali leviti

Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom prebivalištu, u domu Božjem. 34 Aron i njegovi sinovi prinosili su kâd na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
35 Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua, 36 njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja, 37 njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub, 38 njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.

39 Naseobine Aronovaca

Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području:
Aronovim sinovima od Kehatove obitelji – jer na njih je pao ždrijeb – 40 dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega. 41 Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu. 42 Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima, 43 Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima, 44 Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima. 45 Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.

46 Naseobine ostalih levita

Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena. 47 Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova. 48 Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova. 49 Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.
50 Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.
51 Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena 52 dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima, 53 Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima, 54 Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. 55 Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.
56 Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima. 57 Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima, 58 Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima. 59 Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima, 60 Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. 61 Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.
62 Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima. 63 S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima, 64 Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima. 65 Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima, 66 Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:05 Glazba
19:15 Vijesti, obavijesti i najava programa
19:30 Hrvatski martirologij XX. stoljeća; Molitva sv. Mihaelu Arkanđelu
19:40 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - VII. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 7. DAN POHODILA ME...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.