bibija_365_1-min.png

 

1 Ljet 7 – 9


7

1 7. SJEVERNA PLEMENA

Jisakar

Jisakarovi su sinovi bili: Tola i Fua, Jašub i Šimron, njih četvorica.
2 Tolini sinovi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, glavari obitelji od Tole, hrabri junaci svrstani po srodstvu; bilo ih je na broju za Davidova vremena dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
3 Uzijevi sinovi: Jizrahja; Jizrahjini sinovi: Mihael, Obadja, Joel i Jišija, u svemu pet glavara. 4 S njima je po obiteljima srodnih bilo u vojnim četama za rat trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova. 5 Njihove braće po svim Jisakarovim rodovima, hrabrih junaka, bilo je svega osamdeset i sedam tisuća i svi su bili popisani u plemenskim rodovnicima.

6 Benjamin

Benjaminovi sinovi: Bela, Beker i Jediael, njih trojica.
7 Belini sinovi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih glavara, hrabrih junaka; u plemenskom popisu bilo je zapisanih dvadeset dvije tisuće i trideset četiri.
8 Bekerovi sinovi: Zimra, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet, svi Bekerovi sinovi. 9 U plemenskom popisu po koljenima, po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je zapisano dvadeset tisuća i dvije stotine.
10 Jediaelovi sinovi: Bilhan; Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar.
11 Svih Jediaelovih sinova po obiteljskim glavarima, hrabrih junaka, bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine, sve za rat sposobnih.
12 Šupim i Hupim. Sinovi Irovi: Hušim; njegov sin Aher.

13 Naftali

Naftalijevi sinovi: Jahasiel, Guni, Jeser i Šalum. Bilhini sinovi.

14 Manaše

Manašeovi sinovi: Asriel, koga je rodila Manašeova inoča Aramejka; ona je rodila i Makira, Gileadova oca. 15 Makir je oženio Hupima i Šupima; sestra mu se zvala Maaka; ime drugome bilo je Selofhad, a Selofhad je imao kćeri.
16 Makirova žena Maaka rodila je sina, komu je nadjela ime Pereš. Bratu mu je dala ime Šareš, a njegovi su sinovi bili: Ulam i Rakem.
17 Ulamovi sinovi: Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, Manašeova sina.
18 Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abiezera i Mahlu.
19 Šemidini su sinovi bili: Ahjan, Šekem, Likhi i Aniam.

20 Efrajim

Efrajimovi sinovi: Šutelah, njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat, 21 njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah, Ezer i Elad.
Njih su ubili gatski građani, rođeni u zemlji, jer su sišli da im otmu stoku. 22 Zato je njihov otac Efrajim tugovao dugo vremena, a braća su mu odlazila da ga tješe. 23 Onda je ušao k svojoj ženi i ona je zatrudnjela i rodila sina, a on mu nadjenu ime Berija, jer se nesreća dogodila u njegovoj kući. 24 Kći mu je bila Šeera, koja je sagradila Donji i Gornji Bet Horon i Uzen Šeeru.
25 Sin mu je bio Refah i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan, 26 njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama, 27 njegov sin Nun, njegov sin Jošua.
28 Njihov posjed i njihova naselja bili su Betel i njegova sela, s istoka Naaran, sa zapada Gazer i njegova sela, Šekem i njegova sela do Gaze s njezinim selima. 29 U rukama Manašeovih sinova bio je Bet Šean sa svojim selima, Tanak sa svojim selima, Megido sa svojim selima, Dor sa svojim selima. U njima su živjeli sinovi Izraelova sina Josipa.

30 Ašer

Ašerovi su sinovi bili: Jimna, Jišva, Jišvi i Berija, i njihova sestra Seraha.
31 Berijini sinovi: Heber i Malkiel; on je bio Birzajitov otac. 32 Heber postade otac Jafletu, Šomeru, Hotamu i njihovoj sestri Šui.
33 Jafletovi su sinovi bili: Pasak, Bimhal i Ašvat; to su bili Jafletovi sinovi.
34 A sinovi njegova brata Šomera: Rohga, Huba i Aram.
35 Sinovi njegova brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal. 36 Sofahovi sinovi: Suah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera. 38 Jeterovi sinovi: Jefune, Fispa i Ara. 39 Ulini sinovi: Arah, Haniel i Risja.
40 Svi su oni bili Ašerovi sinovi, obiteljski glavari, probrani hrabri junaci, glavari među knezovima; kad su bili popisani, bilo ih je dvadeset i šest tisuća ljudi u bojnim četama.

 

 

8

1 8. BENJAMIN I JERUZALEM

Benjaminovi potomci

Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, trećeg Ahraba, 2 četvrtog Nohu i petog Rafu. 3 Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac, 4 Abišua, Naaman, Ahoah, 5 Gera, Šefufan i Huram.

6 U Gebi

Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat; 7 Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.

8 U Moabu

Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju: 9 sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama, 10 Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.

11 U Onu i Ludu

S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala. 12 Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.

13 U Ajalonu

Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.
14 Njegov brat: Šešak.

U Jeruzalemu

Jeremot, 15 Zabadja, Arad i Eder, 16 Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi.
17 Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber, 18 Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.
19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Elijoenaj, Siltaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi.
22 Jišpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Hanan, 24 Hananija, Elam, Antotija, 25 Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi.
26 Šamšeraj, Šeharja, Atalija, 27 Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.
28 To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu.

29 U Gibeonu

U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, čija se žena zvala Maaka. 30 Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ahjo, Zaker, 32 i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braće u Jeruzalemu, sa svojom braćom.

33
Šaul i njegova obitelj

Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala; 34 Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku. 35 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz. 36 Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 37 Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel. 38 Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.
39 Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treći Elifelet. 40 Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali lûk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset.
Svi su oni bili od Benjaminovih si-nova.

 

 

9

1 Sveti grad Jeruzalem

Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon. 2 Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, leviti i netinci. 3 U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to:
4 Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa. 5 Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima. 6 Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braća, šest stotina i devedeset.
7 Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina; 8 Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina. 9 Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero braće. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.
10 Od svećenika: Jedaja, Jojarib i Jakin, 11 Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik doma Božjeg. 12 Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina. 13 Njihove braće, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u domu Božjem, bilo je tisuću sedam stotina i šezdeset.
14 Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, između Merarijevih sinova; 15 Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina; 16 Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima.
17 Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braća; Šalum je bio poglavar, 18 i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po četama levita. 19 Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braćom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su čuvali pragove Šatora, dok su njihovi oci čuvali ulaz u Jahvin tabor. 20 Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!). 21 Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka. 22 Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti. 23 Oni i njihovi sinovi čuvali su stražu na vratima doma Jahvina, doma Šatora. 24 Vratari su stajali na četiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu. 25 Njihova braća po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana. 26 Samo su četiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega doma. 27 Noćivali su oko Božjega doma jer im je bila dužnost da stražare i da otključavaju svako jutro.
28 Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posuđe. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili. 29 Neki su se od njih brinuli za pokućstvo, sve posvećene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise; 30 a neki od svećeničkih sinova miješali su pomast od miomirisa.
31 Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi. 32 Neki od Kehatovaca, njihove braće, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote.
33 Oni su bili i pjevači, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskim sobama, jer su dan i noć bili na dužnosti.
34 To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu.

35 9. DAVIDOV PRETHODNIK ŠAUL

Šaulovo rodoslovlje

U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, čijoj je ženi bilo ime Maaka. 36 Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot. 38 Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj braći.
39 Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala. 40 Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku. 41 Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz. 42 Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu. 43 Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel. 44 Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

21:01 Prigodna emisija – u čast Gospi od Karavaja
22:00 Najava sutrašnjeg programa; Molitva BDM za zaštitu
22:10 Glazba
22:30 Upoznajmo Bibliju

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - VII. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 7. DAN POHODILA ME...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.