bibija_365_1-min.png

 

1 Ljet 10 – 12


10

1 Šaulova smrt

Filistejci su zavojštili na Izraelce. Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi. 2 Filistejci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-Šuu. 3 Boj je postao žešći oko Šaula. Iznenadiše ga strijelci s lukovima i on pade ranjen od strijelaca. 4 Tada Šaul reče svome štitonoši: »Izvuci svoj mač i probodi me da ne dođu ti neobrezanci i ne narugaju mi se.« Ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga učiniti. Zato Šaul uze mač i baci se na nj. 5 Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj mač i umrije s njim. 6 Tako onog dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina i sav njegov dom. 7 Kad su svi Izraelci koji su bili u dolini vidjeli da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostavili su svoje gradove i razbježali se. Filistejci dođoše i nastaniše se u njima.
8 Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijene, našli su Šaula s njegovim sinovima gdje leže mrtvi na gori Gilboi. 9 Svukavši ga, uzeše mu glavu i oružje te poslaše po filistejskoj zemlji unaokolo javljajući veselu vijest svojim idolima i narodu. 10 Potom su oružje metnuli u hram svoga boga, a lubanju mu izložili u Dagonovu hramu.
11 Kad su čuli svi Jabeš-Gileađani što su Filistejci učinili od Šaula, 12 ustali su svi hrabri ljudi i uzeli Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova i, donijevši ih u Jabeš, pokopali su njihove kosti pod tamarisom u Jabešu; i postiše sedam dana.
13 Tako je poginuo Šaul za svoju nevjeru kojom se iznevjerio Jahvi: nije držao Jahvine zapovijedi i povrh toga je pitao za savjet bajačicu, 14 a nije pitao Jahvu; zato ga je ubio i prenio kraljevstvo na Jišajeva sina Davida.

 

 

11

1 II. DAVID – USTANOVITELJ BOGOSLUŽJA

1. DAVIDOVO KRALJEVANJE

David pomazan za kralja

Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa. 2 Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: ‘Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.’« 3 Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu.

4 Osvojenje Jeruzalema

Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji. 5 Ali su Jebusejci poručili Davidu: »Nećeš ući ovamo!« Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad. 6 Jer je David rekao: »Tko prvi porazi Jebusejce, bit će vrhovni vojvoda i knez.« Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda. 7 Tada se David nastanio u toj tvrđavi; zato su je prozvali Davidovim gradom. 8 Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada. 9 David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim.

10 Davidovi junaci

Evo vojvodâ Davidovim junacima koji su junački radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj riječi zakralje nad Izraelom. 11 Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom. 12 Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan između tri junaka. 13 On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno ječma; kad je narod počeo bježati ispred Filistejaca, 14 oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu.
15 Trojica su između tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku pećinu kad su filistejske čete stajale u taboru u Refaimskoj dolini. 16 David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu. 17 David uzdahnu: »O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!« 18 Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti, nego je proli kao ljevanicu Jahvi 19 govoreći: »Ne dao mi moj Bog da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlažući život pogibli donijeli su vode.« I nije htio piti. To su, eto, učinila ta tri junaka.
20 Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se među tridesetoricom. 21 Bio je među trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao.
22 Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame. 23 Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka od pet lakata. Egipćanin je imao u ruci koplje kao tkalačko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egipćaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem. 24 To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom među ona tri junaka. 25 Bio je najznamenitiji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.
26 Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema, 27 Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles; 28 Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoćanin; 29 Sibkaj Hušaćanin, Ilaj Ahošanin; 30 Mahraj Netofaćanin, Baanin sin Heled, Netofaćanin; 31 Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin; 32 Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arbaćanin; 33 Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin. 34 Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin; 35 Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal; 36 Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin; 37 Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj; 38 Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar; 39 Amonac Selek, Beroćanin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba; 40 Ira Jitranin, Gareb Jitranin; 41 Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad; 42 Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica. 43 Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin. 44 Uzija Aštaroćanin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama; 45 Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin. 46 Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma; 47 Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.

 

 

12

1 Prve Davidove pristaše

Evo onih što dođoše k Davidu u Siklag dok se još uklanjao od Kiševa sina Šaula i bili su mu među junacima pomagači u boju; 2 umjeli su rukovati lûkom i desnicom i ljevicom i znali se služiti kamenjem i strijelama.
Između Šaulove braće, Benjaminovaca: 3 vojvoda Ahiezer i Joaš, sinovi Gibeanca Šemaje, pa Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, i Beraka i Jehu Anatoćanin; 4 Gibeonac Išmaja, junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, 5 Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad Gederoćanin; 6 Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatja Harufejac; 7 Elkana, Jišija, Azarel, Joezer i Jašobam Korhinjani, 8 Joel i Zebadja, sinovi Jerohama Gedorca.
9 Neki su Gadovci prešli k Davidu u tvrđavu u pustinju, hrabri junaci, ratnici vješti boju, naoružani štitom i kopljem; lica im bijahu kao lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama: 10 vojvoda Ezer, drugi Obadja, treći Eliab; 11 četvrti Mišmana, peti Jeremija, 12 šesti Ataj, sedmi Eliel; 13 osmi Johanan, deveti Elzabad, 14 deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj. 15 To su bile od Gadovih sinova vojne starješine, najmanji nad stotinom, a najveći nad tisućom. 16 To su oni koji su prvoga mjeseca prešli preko Jordana kad se razlio preko svih svojih obala i koji su rastjerali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad.
17 Došli su i od Benjaminovih i Judinih sinova k Davidu u tvrđavu. 18 David je izašao pred njih i, progovorivši, rekao im: »Ako dolazite s mirom k meni da mi pomognete, moje će se srce ujediniti s vama; ako li ste došli da me izdate mojim neprijateljima, neka Bog naših otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama!«
19 Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on reče: »Tebi, Davide!
S tobom, sine Jišajev, mir!
Mir s tobom, mir s onim tko ti pomaže,
jer tvoj pomoćnik jest tvoj Bog!«
Tako ih je David primio i postavio ih među vojvode nad četama.
20 Od Manašeovih su sinova neki prešli k Davidu kad je išao s Filistejcima na Šaula u boj, ali im nije pomogao, jer su ga filistejski knezovi, dobro promislivši, otpustili govoreći: »Mogao bi prijeći k svome gospodaru Šaulu, a to bi nas stajalo glava.« 21 Kad se, dakle, vraćao u Siklag, prešli su k njemu od Manašeova plemena: Adna, Jozabad, Jedael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj, glavari tisućnici u Manašeovu plemenu. 22 Oni su pomagali Davidu protiv razbojničkih četa jer su svi bili hrabri junaci te su postali zapovjednici u njegovoj vojsci. 23 Iz dana u dan odista su dolazili k Davidu da mu pomažu, sve dok njegov tabor ne postade divovski, kao Božji tabor.

24 Ratnici koji Davida uzdižu za kralja

Evo broja ljudi naoružanih za rat koji su došli k Davidu u Hebron da Šaulovo kraljevstvo prenesu na nj po Jahvinoj zapovijedi:
25 Judinih sinova, koji su nosili štit i koplje, šest tisuća i osam stotina naoružanih za rat.
26 Od Šimunovih sinova, hrabrih junaka za rat, sedam tisuća i sto. 27 Od Levijevih sinova četiri tisuće i šest stotina.
28 Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisuće i sedam stotina; 29 i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza. 30 A od Benjaminovih sinova, Šaulove braće, tri tisuće, jer ih je dotad najveći dio još ostao vjeran Šaulovoj kući.
31 Efrajimovih sinova dvadeset tisuća i osam stotina, sve hrabrih junaka, ljudi na glasu u svojim porodicama.
32 Od polovine Manašeova plemena osamnaest tisuća, poimence spomenutih, da dođu da zakralje Davida.
33 Od Jisakarovih sinova, koji su umjeli proniknuti svoje vrijeme i spoznati što treba da učini Izrael; njihovih poglavara dvije stotine. Sva su im njihova braća bila podložna.
34 Od Zebulunovih sinova, sposobnih za rat i naoružanih za boj svakojakim bojnim oružjem, pedeset tisuća, koji su se odvažna srca vrstali u bojne redove.
35 Od Naftalijeva plemena tisuću knezova i s njima trideset i sedam tisuća ljudi sa štitovima i kopljima; 36 od Danova plemena dvadeset i osam tisuća i šest stotina naoružanih za boj, 37 a od Ašerova plemena četrdeset tisuća sposobnih za vojsku i za boj opremljenih. 38 Od onih s onu stranu Jordana, od Rubenova, od Gadova i od polovine Manašeova plemena, sto i dvadeset tisuća ljudi sa svakojakim ratnim oružjem.
39 Svi ti vojnici, svrstani u bojne redove, dođoše poštena srca u Hebron da zakralje Davida nad svim Izraelom; i svi su ostali Izraelci bili jednodušni da Davida postave za kralja. 40 Proveli su s Davidom tri dana, jedući i pijući. Braća sve spremiše za njih. 41 Njihovi su najbliži susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brašna, smokvenih kolača, suha grožđa, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu.

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

16:45 Glazba
17:00 Radio drama - ovoga mjeseca poslušajte monodramu dominikanke s. Barbare Bagudić „Ozana ili biti s Bogom dovoljno je za sreću“ koju je za radio pripremila i režirala prof. dr. sc. Sanja Nikčević
17:45 Glazba
18:15 Molitva - Večernja

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Bezuvjetnost

U svadbenoj dvorani pronalaziš čovjeka koji nema svadbeno odijelo. Izbacuješ ga van gdje će biti plač i škrgut zubi. Ako je tvoja ljubav bezuvjetna, ona je...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Lipanj 2024
P U S Č P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.