bibija_365_1-min.png

 

1 Ljet 16 – 18


16

1 Tada unesoše Kovčeg Božji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i pričesnice pred Bogom. 2 Pošto je prinio paljenice i pričesnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom. 3 Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kolač od suhoga grožđa.
4 Levitska služba pred Kovčegom Onda je postavio pred Jahvinim Kovčegom službenike među levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to: 5 poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed-Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale. 6 Svećenici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kovčegom saveza Jahvina. 7 Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj braći da slave Jahvu ovom pohvalnicom:
8 »Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime;
navješćujte među narodima djela njegova!
9 Pjevajte mu, svirajte mu,
propovijedajte sva njegova čudesa!
10 Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Jahvu!

11 Tražite Jahvu i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!
12 Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih.
13 Izraelov rod njegov je sluga,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici.
14 On je Jahve, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

15 Sjećajte se uvijek njegova Saveza,
Riječi koju objavi tisući naraštaja;
16 Saveza koji sklopi s Abrahamom
i njegove zakletve Izaku.

17 Ustanovi je kao zakon Jakovu,
Izraelu vječni savez.
18 Govoreći: ‘Tebi ću dati kanaansku zemlju
kao dio u baštinu vašu,
19 kad vas još bješe malo na broju,
vrlo malo, i kad bjeste pridošlice u njoj.’
20 Išli su od naroda do naroda,
iz jednoga kraljevstva k drugom narodu.
21 Ne dopusti nikom da ih tlači,
kažnjavaše zbog njih kraljeve:
22 ‘Ne dirajte u moje pomazanike,
ne činite zla mojim prorocima!’
23 Pjevaj Jahvi, sva zemljo,
navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo!
24 Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

25 Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova.
26 Ništavni su svi bozi národâ.
Jahve stvori nebesa.
27 Slava je i veličanstvo pred njim,
sila i radost u Svetištu njegovu.

28 Dajte Jahvi, narodna plemena,
dajte Jahvi slavu i silu!
29 Dajte Jahvi slavu imena njegova,
nosite prinose i dolazite pred njegovo lice!
Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove!

30 Strepi pred njim, zemljo sva!
Učvrstio je svemir da se ne poljulja.
31 Neka se vesele nebesa i neka klikće zemlja;
neka se govori među poganima: ‘Jahve kraljuje!’

32 Neka huči more i što je u njemu;
nek’ se raduje polje i što je na njemu!
33 Neka klikće šumsko drveće pred Jahvom,
jer dolazi da sudi zemlji.

34 Slavite Jahvu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova.
35 I recite: ‘Spasi nas, o Bože, Spasitelju naš,
i saberi nas i izbavi nas od bezbožnih naroda,
da slavimo tvoje sveto ime,
da se ponosimo tvojom slavom.

36 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka!’
Sav narod neka kaže: ‘Amen! Aleluja!’«
37 I ondje pred Kovčegom saveza Jahvina ostaviše Asafa i njegovu braću da služe pred Kovčegom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan; 38 i Obed-Edoma s njegovom braćom, njih šezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari; 39 a svećenika Sadoka s njegovom braćom svećenicima pred Jahvinim Prebivalištem na uzvišici u Gibeonu 40 da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i večerom, i da vrše sve što je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu; 41 s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, »jer je vječna njegova ljubav«; 42 i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na čast; a Jedutunove sinove da budu vratari.
43 Tada se razišao sav narod, svatko svojoj kući; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor.

 

 

17

1 Davidov dvor

Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor. 2 Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.
3 David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kćeri. 4 Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon, 5 Jibhar, Elišua, Elpalet, 6 Nogah, Nefeg, Jafija, 7 Elišama, Beeljada i Elifelet.

8 Pobjeda nad Filistejcima

Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. David, čuvši to, iziđe pred njih. 9 Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini. 10 Tada David upita Boga: »Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?« Jahve mu odgovori: »Napadni, jer ću ih predati tebi u ruke!« 11 Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reče: »Bog je prodro među moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire.« Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim. 12 Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.
13 Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini. 14 David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: »Ne idi za njima, nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima. 15 Pa kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izađi u boj, jer će tada ići Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku.« 16 David učini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.
17 Davidovo se ime pročulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.

 

 

 

18

1 2. PRIJENOS KOVČEGA U JERUZALEM

Priprave za prijenos

Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Kovčeg Božji i razapeo mu šator. 2 Potom je rekao David: »Ne smije nositi Kovčeg Božji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Kovčeg Jahvin i da mu služe dovijeka.«
3 David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kovčeg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio. 4 Skupio je David i Aronove sinove i levite. 5 Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove braće; 6 od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove braće; 7 od Geršomovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove braće. 8 Od Elisafanovih sinova: kneza Šemaju i dvjesta njegove braće. 9 Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove braće; 10 od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove braće.
11 Tada David pozva svećenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba, 12 pa im reče: »Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju braću da prenesete gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio. 13 Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazočni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo.« 14 Posvetiše se tada svećenici i leviti da prenesu gore Kovčeg Jahve, Izraelova Boga. 15 Levitski su sinovi ponijeli Božji kovčeg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj riječi.
16 Tada David reče levitskim knezovima da između svoje braće postave pjevače s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se čuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje.
17 Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove braće Berekjina sina Asafa, i od njihove braće, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana. 18 S njima njihovu braću drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed-Edoma i Jeiela, vratare. 19 A pjevači, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale. 20 A Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima; 21 a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji. 22 Kenanja, knez onih levita koji su nosili Kovčeg, upravljao je prenošenjem jer je bio vješt u tome. 23 Berekja i Elkana bili su vratari kod Kovčega. 24 Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, svećenici, trubili su u trube pred Božjim kovčegom; Obed-Edom i Jehija bili su vratari kod Kovčega.

25 Svečanost prijenosa

Tako je David s izraelskim starješinama i tisućnicima radosno išao prenoseći gore Kovčeg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kuće. 26 Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova. 27 David bijaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti što su nosili Kovčeg, kao i pjevači i Kenanija koji je upravljao pjevačima. David je imao na sebi lanen oplećak. 28 Tako je sav Izrael prenosio gore Kovčeg saveza Jahvina, radosno kličući uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajući uza zvuke harfe i citre. 29 Kad je Kovčeg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova kći Mikala, gledajući s prozora, vidje kralja Davida kako skače i igra i prezre ga ona u svom srcu.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

19:40 Glazba
20:00 Anđeo Gospodnji; Molitva za obitelj
20:05 Glazba
20:15 Krunica - Radosna otajstva; Litanije BDM

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - VII. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 7. DAN POHODILA ME...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Rujan 2022
P U S Č P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.