bibija_365_1-min.png

 

1 Ljet 22 –25


22

1 Zato David reče: »Ovo je dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izraelu!«

2 Neposredne pripreme za gradnju

David zapovjedi da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju doma Božjeg. 3 David je pripravio mnogo željeza za čavle na vratnim krilima i za kvačice; i bez mjere mnogo mjedi. 4 Mnogo cedrovine, jer su Sidonci i Tirci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu. 5 Jer David mišljaše: »Moj je sin Salomon mlad i nježan, a dom koji treba graditi Jahvi mora biti veličanstven, na slavu i čast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim.« I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti. 6 Potom dozva sina Salomona i zapovjedi mu da sagradi dom Jahvi, Bogu Izraelovu.
7 Još David reče Salomonu: »Sine! Bio sam nakanio u srcu sagraditi dom imenu Jahve, svoga Boga. 8 Ali mi je došla Jahvina riječ: ‘Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti graditi doma mome imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. 9 Gle, rodit će ti se sin; on će biti miroljubac i dat ću mu mir od svih njegovih neprijatelja odasvud unaokolo; ime će mu biti Salomon. Mir i pokoj dat ću Izraelu za njegova vremena. 10 On će sagraditi dom mome imenu, on će mi biti sin, a ja ću njemu biti otac i utvrdit ću njegovo kraljevsko prijestolje nad Izraelom zauvijek.’ 11 Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom da izvršiš i sagradiš dom Jahve, svoga Boga, kao što je rekao za te. 12 Samo neka ti Jahve poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se držiš zakona Jahve, svoga Boga! 13 Bit ćeš sretan budeš li brižno vršio uredbe i zakone koje je Jahve preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se! 14 Ja sam, evo, svojim trudom pripravio za dom Jahvin sto tisuća zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a mjedi i željeza bez mjere, jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaj nešto k tomu. 15 Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakom umijeću; 16 zlatu, srebru, mjedi i željezu nema mjere; idi, dakle, i gradi, i neka Jahve bude s tobom!«
17 Tada David zapovjedi svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu: 18 »Nije li s vama Jahve, Bog vaš, koji vam je dao mir odasvud unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje i zemlja je pokorena pred Jahvom i pred njegovim narodom. 19 Sada, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu, svoga Boga; idite i gradite svetište Bogu Jahvi, unesite Kovčeg saveza Jahvina i Božje sveto posuđe u dom koji će se sagraditi Jahvinu imenu!«

23

1 Rodovi i službe levita
Ostarjevši i nauživši se danâ, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom. 2 Potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite.
3 On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuća. 4 Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvina doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca, 5 četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu. 6 David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
7 Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej. 8 Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica. 9 Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji. 10 Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su četvorica Šimejevi sinovi. 11 Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.
12 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, četvorica. 13 Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio određen da posvećuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka. 14 Mojsije je bio Božji čovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme. 15 Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer. 16 Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel. 17 Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili. 18 Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit. 19 Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekamam. 20 Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.
21 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš. 22 Eleazar je umro nemajući sinova, nego samo kćeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi rođaci, Kiševi sinovi. 23 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.
24 To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina doma u dobi od dvadeset godina naviše.
25 David je rekao: »Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet će u Jeruzalemu zauvijek. 26 Zato ni leviti neće više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu.« 27 Po posljednjim Davidovim riječima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše. 28 Bili su određeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu domu, u predvorjima i u dvoranama, da čiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina doma, 29 oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolača pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu; 30 da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i večerom. 31 A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlađaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu. 32 I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u svetištu i službu za svoju braću, Aronove sinove, u službi oko Jahvina doma.

24

1 Svećenički redovi

Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar. 3 David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi. 4 Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara. 5 Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova. 6 Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.
7 Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju, 8 treći na Harima, četvrti na Seorima, 9 peti na Malkiju, šesti na Mijamina, 10 sedmi na Hakosa, osmi na Abiju, 11 deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju, 12 jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima, 13 trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba, 14 petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera, 15 sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa, 16 devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela, 17 dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula, 18 dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.
19 To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
20 Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja; 21 od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija; 22 od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat. 23 Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman. 24 Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir; 25 Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija; 26 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina. 27 Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri; 28 po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece; 29 po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel. 30 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot.
To su bili levitski sinovi po svojim porodicama. 31 I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.

 

 

25

1 Pjevači

David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi: 2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
3 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri. 6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem domu, po kraljevoj uredbi. 7 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 8 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik. 9 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa; drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest; 10 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 11 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 13 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 15 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 17 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 19 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 20 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 21 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 23 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 24 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 30 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 31 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.

 

 


Tekst Biblije preuzeti iz Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti; izvor: online Biblija, Kršćanska sadašnjost

Audio: Zaklada "Čujem, Vjerujem, Vidim"

 

Svakog dana u našem programu možete poslušati Biblijsko čitanje u 5:30 i 22:30 sati. Za raspored čitanja koristi se linearni način čitanja kako bismo kroz čitavu godinu pročitali Bibliju od Korica do korica.

Radio Marija

12:15 Mali koncert
13:00 Čitamo knjigu - Alfred Schneider: Mariologija
13:30 Obavijesti i najava programa
13:45 Glazba

FREKVENCIJE

Zagreb: 96,4 MHz i 106,8 MHz

Virovitica: 88,3 MHz

Split: 97,2 MHz

Vinkovci - Vukovar: 91,6 MHz

Opatija - Rijeka: 88,8 MHz

Varaždin - Čakovec: 96,5 MHz

Satelit: EUTELSAT 16E, 11595 MHz

Za slušatelje u SAD-u 1.712.832.8487

Duhovni kutak

Velika devetnica u čast sluge Božjega o. Ante Gabrića u svibnju - II. dan

VELIKA DEVETNICA SLUGI BOŽJEM OCU ANTI GABRIĆU »OD ZEMALJSKOGA DO NEBESKOG ROĐENDANA« Četvrta devetnica od 20. do 28. svibnja 2024. 2. DAN FATIMSKA...

Opširnije...

Molitvene nakane

„Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama“ (1 Sol 1,2). Svakog dana uključujemo vaše nakane u molitvu krunice koju zajedno molimo svakim danom u 15:15. Svoje nakane i želje možete nam poslati ovdje.

world-family.png

Svibanj 2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FG-TAB.png

Logo

UDRUGA RADIO MARIJA

Kameniti stol 11

10000 Zagreb Croatia

Ured: +385 1 23 27 100

Program: +385 1 23 27 777; 099 502 00 52

Redakcija: +385 1 2327000

E-pošta: info@radiomarija.hr

Copyright © Radio Marija 1997-2023

Design and development

Radio Marija

Udruga Radio Marija neprofitna je, nevladina i nepolitička građanska udruga, osnovana u Hrvatskoj godine 1995. Prvi inicijativni odbor nastao je u krilu Pokreta krunice za obraćenje i mir, a uoči osnutka uspostavljena je i suradnja s Radio Marijom iz Italije. Ideja i prvo ostvarenje Radio Marije počinje 1983. u župi Erba na sjeveru Italije. Radio Marija se postupno širi i uskoro obuhvaća cijeli talijanski nacionalni prostor.

Nakon toga osnivaju se i uspostavljaju udruge i radijske postaje s imenom Radio Marija u četrdesetak zemalja, počevši od Europe, obiju Amerika, Afrike, pa sve do Filipina na drugome kraju azijskoga kontinenta. Sve su nacionalne udruge utemeljene autonomno u svojim zemljama, a međusobna se povezanost ostvaruje preko zajedničke krovne udruge pod imenom Svjetska obitelj Radio Marije (World family of Radio Maria). WFRM utemeljilo je sedam članica, među kojima je i hrvatska Udruga Radio Marija.